wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

  K��E YAZILARI caddesi 

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 AK�EH�R BELED�YES�' NE TE�EKK�R EDER�M

Ak�ehir denince heyecanlan�r�m. B�lgedeki konumu, su kenar� olu�u, sulara yak�n olu�u, insanlar�n�n �l�ml� olu�u, �retime katk�s�, b�t�n bunlar�n hepsi �nemlidir tabii. Nasrettin Hoca' y� da �ok sever asla vazge�emem ama bana ikinci pl�ndad�r ��nk� k���k Nasrettin, b�y�m�� Nasrettin, Hoca Nasrettin art�k hepimizin olmakla yetinmemi�, torunlar� g�zel �lkemin her yerindedir.

Ak�ehir denince dedelerimi, �ehitlerimi, anl� �anl� T�rk Ordusu' nu, Gazi Mustafa Kem�l Atat�rk�m� hat�rlar�m. Heyecanlan�r�m ve Ak�ehir daha bir �nem kazan�r.

Ak�ehir' in do�a �rt�s� de bulundu�u y�reye biraz terstir. Marmara' ya benzetirim. Bazen bir g�nde d�rt mevsimi ya�ars�n�z. Hele bir Cankurtaran Beli vard�r ki �� y�z altm�� be� g�n, yirmi d�rt saatin ne zaman� ge�erseniz ge�in insan� �rk�t�r. Nedense o da, yine Kurtulu� Sava��n� �a�r��t�r�r; g�rmelisiniz ki atalar�m�z nerelerden ge�ip ne b�y�k i�ler ba�arm��lar. Ak�ehir demek sanki Kurtulu� Sava��m�z�n kendisi demek...

Ak�ehir belediyesi, ge�ti�imiz y�l�n sonunda AK�EH�R BELED�YES� TARIK BU�RA H�K�YE YARI�MASI' n� a�t�. 12.12.2006 da SiZedebiyat' ta okudum. �lk ve son tepkim kat�lmakt�. Hemen d���nmeye ba�lad�m. akl�mdaki say�s�z �yk� tasar�lar�ndan bir tanesi bile yerine oturmuyordu. Ak�ehir kelimesi beni bir y�ne itiyordu ama nereye?

K�sa �yk� yazmay� �ok seviyorum. Bir �yk� ne kadar zamanda tamamlan�rsa tamamlans�n, o zaman�n d�rtte ��� d���nmekle, geri kalan d�rtte birin d�rtte ��� de ara�t�rmakla, son d�rtte birse hatalar� ay�klayabildi�iniz kadar�yla ay�klamakla ge�iyor. Bazen bir kelimenin pe�inde kanatlan�yor, bir t�rl� yere konam�yorsunuz. Bazen bir kelimenin pe�inde �mitsizce ko�uyor ama a�k�n�za kar��l�k bulam�yorsunuz. Di�er bir kelime sizi al�p ba�ka bir tarafa g�t�r�yor; �yk� di�er �yk�ye neden oluyor. ��k�r ki s�k oluyor, ummad���n�z bir kelime dilinizde �yle bir tat b�rak�yor ki ge�mesin diye yutkunmamaya �zen g�steriyorsunuz. " Ey B�y�k Allah�m, �ok ��k�r verdi�in nimetlere! " diyorsunuz. Arada bir ba�ka kelime sizi gerilere g�t�r�yor. Belki de ilk canl�n�n bile olmad��� zamanlara. Sonra yolculu�a ba�l�yorsunuz. Do�a, olaylar, insanlar ve o kelimenin evrimi, sizin bilgiye ne kadar a� ve susuz oldu�unuzu ortaya ��kar�yor. Kelimenin ve kendinizin ge�irdi�i metamorfozun asl�nda ne �ok ortak yan ta��d���na da hayretler i�erisinde tan�k oluyorsunuz. �ok tatl� �a�r���mlar yapt�rd��� gibi �ok ac�lar�n� da �a�r��t�rabiliyor. Ya�ad���n�z s�re i�erisinde yapt���n�z hatalar, yanl��lar �n�n�ze a�r�dan bir duvar olarak dikiliyor. Her ne kadar olgunla��yorum deseniz de sihirli bir g�c�n sizi geriye g�t�rmesini, ayn�lar�n� yapmayarak ya da tamir etme �ans�n� yakalayarak �n� yeniden ya�amak i�in �iddetli bir istek duyuyorsunuz. Bunun olanak d��� oldu�unu bilmek size ayr� bir a�r�, bir ac� daha veriyor. Bazen yanl�� kullan�lm�� kelime size yoksulluk �ektiriyor; bazen do�ru kullan�lm�� kelime sizi g�nendiriyor. Kelimelerin anlamlar�n�n d���nda kullan�ld���na, insanlar� anlam verme kapasitelerine g�re b�ld���ne �a��r�rken, insanlar�n nas�l olur da anlam� bu kadar a��k olan bir kelimeden, kelimelerden, bu kadar ba�ka anlamlar t�retti�ine mant���n�z yan�t veremiyor. Ben ne diyorum, tamburum ne s�yl�yor! ( Men �i g�yem tamburem �i g�yed ) ... Kelimelerin anlamlar�n� do�ru bildi�inizde, do�ru kulland���n�zda, do�ru anla��ld���nda, bir insana, bir �lkeye ne kadar �ok zaman kazand�raca��n� g�rebilmeniz sizi gelecek a��s�ndan, d�zeltilebilirlik a��s�ndan hem sevindiriyor hem de kaybedilen zamanlar i�in �z�yor! Baz� kelimelerin ne kadar kuvvetli do�mu� oldu�una hayretle �ahit oluyorsunuz: B�t�n kurallar�n, �e�itli d���ncelerin �st�ne ge�iyor; dilde yaratt��� kendi yerini al�yor. Bu kez de kelimenin do�u� �yk�s� aramaya soyunuyorsunuz. Yolda ba�ka �yk�lerle tan���p yoruluyorsunuz. Bitmiyor bu yolculuk; hi� bitmesin! S�zl�kler, Yaz�m K�lavuzlar�, �rnek yaz�lar, telefondan sormalar... �ok yorucu, �ok zaman al�c� ama �ok zevkli. B�t�n bunlara kar��n hata yapma olas�l���n�z h�l� var! Duyguyo�uran Say�n Nusret ZENC�RC�' nin bir yaz�s�nda dedi�i gibi, " Bir yaz�daki yanl��lar�, hatalar� en iyi g�rebilen daima en son okuyand�r ". Yazd�ktan sonra acele etmeden de�i�ik zamanlarda okuyarak be�enmedi�iniz yerleri d�zeltmeniz gerek. De�erli Halit KIVAN�' �n uzun y�llar �nceki televizyon program�nda dile getirdi�i bir deyi�ini sektirmeden uygulam���md�r: Yazd���n�z mektubun zarf�n� sak�n kapamay�n! Ertesi g�n, kapay�p atmadan �nce bir daha okuyun. G�receksiniz, baz� yazd�klar�n�z� be�enmeyecek, de�i�tireceksiniz demi�ti. �ok da do�ru s�ylemi�! Bunu ni�in di�er yaz�n �r�nlerimiz i�in de ilke edinmeyelim?  Kelimelerin e�lenceli, e�lenceli oldu�u kadar dikkat etmenizi gerektiren bir yan� da var: Bir harf, tek bir harf, bir inceltme uzatma i�areti, bir virg�l eklemek, ��kartmak, de�i�tirmek, anlat�lmak isteneni y�z seksen derece de�i�tirebiliyor. YASAL / YASAK Ba�ka bir anlam da y�kleyebiliyor. G�lmecelere neden olan bu �zellik kelimelerle oynaman�za neden olabiliyor. Ad� konmam��, tat bir tat sanki! Kelimeyi dikkatle kullanman�n yazan a��s�ndan �ok �nemli bir y�n� daha var; onu da nur i�inde yats�n, sayg�de�er Suat TA�ER s�ylemi�: " Dil, adam�n beyan�d�r! ".   Paragraf�n ba��ndan �u ana kadar oldu�u gibi, bazen, bu konuda ayr� bir yaz� yazay�m da �ok sevdi�im k��em �nsan Olman�n Lezzeti' nde bunu ele alay�m dedi�im d���ncelerimin bamba�ka bir yerde ortaya ��kmas�na engel olam�yorum. Asla kelimeleri egemenli�iniz alt�na alam�yorsunuz! Aksine onlar sizi tutsak etmeden dediklerini yapman�z� sa�l�yor! K�sacas�, yazarken i� ve d�� hesapla�ma yap�yorsunuz. Sonu� olarak bir �yk�n�n yaz�lmas� k�sa olmayan bir s�re de alabilir, �ok uzun bir s�re de...

Binlerce �yk� tasar�s�! Bir tanesi bile olmuyordu. Ya�am ve engellenemez ak���, her �eye ra�men kar��la�t���m istemediklerim, yapmak zorunda oldu�umu hissettiklerimle birlikte g�nler ger�ekten su gibi ak�p gidiyor ve akl�m ikiye b�l�nm�� bir durumda uykusuz gecelerin yery�z�ne en yak�n y�ld�z� oluyordum. 2006 b�ylece bitti.

2007' ye, " Ne yaparsam istedi�im oyunca�a kavu�urum " sorusuna yan�t arayan �ocu�un �mit dolu ruh h�liyle ba�lad�m. Bir �eyler olacak, ben bir �yk� yazacakt�m yar��maya ama ne zaman, nerede?

Yar��man�n son kat�l�m tarihi, 12.01.2007, Cuma g�n� �al��ma saati bitimiydi. B�y�k bir umutla Ak�ehir Belediyesi web sitesine giriyor ama uzat�lmad���n� g�r�yordum. Normal olan� da zaten bu ama bizimkisi bir umut i�te!

O ana kadar yapabildiklerim, gittik�e artan heyecan�mla ters orant�l�yd�. 09.01.2006 Sal� sabah�na bu �ekilde girdim. Birden bir �ey oldu! Yazmaya ba�lad�m...

Yazd�ktan sonra alabildi�im kadar g�r�� al�p akl�ma yatanlar� hemen d�zeltmeye �al��ma huyumu �ok severim ama yazd�klar�m� bitirmeden �nce kimseyle payla�may� sevmiyorum. Kimseye bir �ey anlatm�yor de�il, anlatam�yorum! Beni merak eden b�y�k �ocu�um bunu telefonda k�rd�. Ona her �eyi en ince noktas�na kadar anlatt�m! Bana en verilmeyecek tepkiyi verdi:

- Baba, sen istersen yapars�n!

Yazd�klar�m� �nce kendim i�in yazar�m. Sonra �evreme faydal� olma d�rt�s�, kelimenin b�t�n anlamlar�yla beni d�rter. Belki bir kelimem, bir yer, bir yol, bir yemek tarifimin birisine bir faydas� dokunur. Bunun d���nda geriye bir �eyler b�rakmak da �ok �nemlidir. Be�enilmek i�g�d�s� de vard�r ama en sonda! Yok diyen biri varsa sanat�n�n doru�undaki hipokrisizm ustas�d�r.

N' apt�n sen �ocu�um? Bana bu kadar g�venilir mi?

�lk kez, yukar�dakilere ek olarak �ocu�um i�in de yazmaya ba�lad�m...

12.01.2007, Cuma g�n� �al��ma saati bitiminden �nce �yk�m�n AK�EH�R BELED�YES�, K�lt�r ve Sosyal ��ler Birimi' ne ula�mas� i�in tek bir se�enek vard�! 11.01.2007, Per�embe g�n� �al��ma saati bitimine kadar bulundu�um �ehirdeki kargo b�rolar�na �artnameye g�re haz�rlanm�� dosyam� yeti�tirmek. Yapar m�yd�m; yapard�m!

Yapard�m ama i�imin bir t�rl� rahat etmedi�i bir yer, bir �ey vard�. Ne oldu�unu bulam�yordum. �imdi d���nme de�il, yazma zaman�! Kendimi zorlamal�y�m...

�� g�nde bir tek �yk�m� yazabilmi�tim �imdiye kadar: Gecenin Esas Sahipleri. Bir cuma ak�am� ge� saatlerde ba�lam��t�m. Hi� g�z�m� k�rpmadan pazar ak�am� ge� saatlerde bitirmi�tim. O ilk kelimeler dizisi �yle bir tetiklemi�ti ki beni, ara vermeden sonunu mutlaka getirmeliydim: Sabah�� kahvehaneleri g�n�m�zde yok art�k...

Gecenin Esas Sahipleri' nin bir g�n sinema filmi olaca��na inan�yorum.    

O kadar enerjim yoktu ki �imdi! Yine de bir �eyler yap�p ��z�m getirmeliydim. T�rl� �e�itli eksikliklere kar��n dayanabildi�im yerlere kadar �al��arak bu �� g�n� ge�irdim ve 11.01.2007, Per�embe g�n� saat 15.oo oldu�unda �yk�m� bitirmek �zereydim. Kargo �irketi yetkilisi s�k� s�k� tembih etmi�ti, " 18:45' i ge�irmeyin. Arabay� ancak o noktaya kadar bekletebilirim "

B�t�n g�c�mle yazmaya �al���yordum. Birden rahatlad�m. " E�er bitiremezsem, sabaha kadar �al���r, sonra da atlar bir otob�se Ak�ehir' e gider, ak�am�st� elden veririm " d���ncesiydi beni rahatlatan herh�lde. �artnameye bak�nca bunun olanak d��� oldu�unu anlad�m. �artnamede, " ... kargo ile g�nderilmelidir. " anlat�m� yeteri kadar a��kt�. Bitirmekten ba�ka �arem yoktu...

Kim bilir ka� T�rk�e hatas�yla, yaz�m hatas�yla da olsa 17:42 de bitirdim...

Bir yaz�daki T�rk�e ve yaz�m hatalar�n� g�rd��� h�lde yaz�n�n sahibine bildirip d�zeltmesini sa�layan kimse, �lkesine, gelece�ine, kendisine b�y�k bir hizmet etmi� olur kan�s�nday�m. Ola ki bir yak�n�, �lkesinin bir vatanda�� hatal� yaz�y� okur ve onu �ylece kabul ederse hatalar, yanl��lar yay�l�r! Unutmayal�m; kelimeler yapt�klar�m�za y�n verir.  

Bir t�rl� sevinemiyordum. Kargoya vaktim vard�; yeti�ebilirdim! Hi� acelem yokmu��as�na bir �ay ald�m. Birka� yudum ald�m. �ocu�uma telefon a�t�m:

- Babam, bitirdim!.. Bak sana ni�in g�ndermeyece�imi anlataca��m... Yine de karar senin; g�nder dersen g�nderece�im...

Ba��ndan beri engelleyen �ey �artnamenin, " Hik�yeler sahiplerine iade edilmeyecektir. Ayr�ca, hik�yelerin her t�rl� yay�n hakk� Ak�ehir Belediyesi� ne ait olacak, eserlere telif �creti �denmeyecektir " diyen 5 e j maddesiydi. �artnameye hi�bir diyece�im yoktu. Olamaz da! E�er bir �artname size uygun de�il kan�s�ndaysan�z kabul etmez, imzalamaz, kat�lmazs�n�z diyenlerdenim. �artlar�n� kabul edip yap�t�m� g�nderdi�im bir yar��mada, yap�t�m�n geri g�nderilmemesi, telif �denmemesi de umurumda de�ildi. O " her t�rl� yay�n hakk� " ifadesine de kar�� de�ildim ama i�te elimi kolumu o ba�l�yormu� me�er!

Burada anlatmak istedi�imi, SiZedebiyat' �n de�erli dostu, " Orta Dalga �stanbul Yay�nlar� " k��esinin sahibi, yazar Say�n Mehmet �NVER' in " Roman Kahramanlar� Yaratmak " adl� yap�t�n�n ilk sat�rlar� benden �ok daha g�zel anlat�yor. �zniyle aktar�yorum:

" Sevgili dostlar, �nsanin kendi bedeninden, kendi kan�ndan olan �z evl�d� yumuk yumuk, minicik bir bebek olarak kuca��na ilk kez verildi�inde o ki�i anlat�lamayacak, anlat�lsa da kelimelere s��mayacak hisler i�indedir. O minicik varl���n d�nyaya gelmesine vesile olmak bir yana, bundan b�yle ya�ad��� m�ddet�e onun annesi, ya da babas� olarak an�laca��n� bilmek de tarif edilmez bir heyecand�r. �yle ki daha ilk saniyelerden itibaren ya�am�n�z� ona adamaya yemin eder, ona mutlu ve sa�lam bir gelecek haz�rlamak i�in pl�nlar yapmaya ba�lars�n�z. ( ... ) "

Hepsini bir kenara b�rakt�m; �yk�m� SiZedebiyat' a koyamamak!

Unutmadan; Bana g�vendi�i, onun i�in de yazmaya ba�lad���m andan ge�erli olmak �zere �yk�y� b�y�k �ocu�uma arma�an etmi� oldu�umu da bu s�rada anlad�m...

Evet, b�t�n �yk�lerimi SiZedebiyat' a zaten koyuyor de�ilim ama ben koymuyorum! Ayr�ca zaman� gelen, ba�l� oldu�um meslek kurulu�unca onaylanan, olgunla�an yerini al�yor zaten.

�yk�lerim bir ba�kas�na nas�l g�z�k�r bilemem ama bana �ok g�zel g�z�k�r!

B�y�k �ocu�um anlay��la kar��lad�. Do�ru karar verdi�ime beni inand�rd�. K���k �ocu�um olabildi�ince mant�kl� yakla�t�. Arka arkaya s�ralad��� sorulara verdi�im yan�tlarla o da ald���m karar�n do�rulu�una inand�rd� beni. Bunu yaparken benim yan�mda yer almad�. Sokrat mant���n� kulland�; d���nmemi sa�lad�.

B�y�k �ocu�um bir firman�n Yurtd��� �li�kileri M�d�r�. Y�r�tmekle zorunlu oldu�u bu g�revi, bu s�re zarf�nda sorular�m y�z�nden y�r�temedi�ine inan�yorum!

K���k �ocu�um onu bulabilmem olas�l���na kar�� i�ine hi� gitmedi!

K�ydeki ye�enlerim tar�m kitaplar� alarak sorular�m�n yan�tlar�na �al���yorlar!

1532 bardak �ay i�ildi! Belki bu kadar de�ildir ama bana bu �ok geldi!

356 dostum aramayay�m diye telefonunu kapatt�! Yine mi abartt�m? Abartma de�il de bana �yle geliyor olmal�...

Radyo dinlenmedi, televizyon seyredilmedi, yola, duraktakilere bile bak�lmad�!..

Nerde oldu�umu bilmiyorum!..

G�z�m� kapatt�m. Uyand���mda �ok rahatlam��t�m. Kendime uygulad���m bask�y� hen�z fark ediyorum. As�l ge�ti�inde �ok rahatlayaca��m...

 

Ak�ehir Belediyesi' ne i�ten bir te�ekk�r bor�luyum...

Bana g�re bir Mill� Piyango biletinin i�levi, en az o bilete ikramiye ��kmas� kadar, belki ��kmas�ndan �ok daha �nemlidir. �ekili� tarihine kadar sizi b�y�k umutlar i�ersinde ayakta tutar. Bir bilet daha al�r, gelecek �ekili�e kadar tatl� d��ler g�r�rs�n�z. Bu b�ylece s�r�p gider...

Benzer heyecan� bana ya�att��� i�in,    

�ocu�umun g�venini bir kez daha kazanmama neden oldu�u i�in,

Beni �ok g�zel bir �yk� sahibi yapt��� i�in,

Bu bir ayl�k kulu�ka s�reci i�erisinde bana ya�att��� co�ku i�in,

�dev yeti�tirmem gereken okul g�nlerinin g�zel an�lar�n� tekrar canland�rd��� i�in,

Bir�ok kat�l�mc�ya ya�att���, ya�ataca�� heyecan i�in ( Kat�lanlar�n hepsine y�rekten ba�ar�lar dilerim )

Edebiyat' a katk�da bulundu�u i�in Ak�ehir Belediyesi' ne te�ekk�r ederim.

 

Mill� M�cadele ruhunu canl� tuttu�u i�in bir te�ekk�r ve bir destek de Belediye Ba�kan�na bor�luyum...

Ak�ehir Belediyesi Ba�kan� Say�n Mustafa BALO�LU bir t�p doktoru. Genel Cerrahi Uzman�. Mustafa Bey' in, 28 Temmuz 1922 g�n� Ak�ehir' de d�zenlenen ma��n T�rkiye Cumhuriyeti tarihinde �nemli bir yer tuttu�unu belirterek Fenerbah�e, Galatasaray, Be�ikta� Spor Kul�b� ba�kanlar�yla g�r���p mill� m�cadele ruhunun ya�at�lmas� i�in Gazi Mustafa Kemal Atat�rk' �n seyretti�i ilk futbol ma��n�n tekrarlanmas� yolunda �al��ma yapt���n� ��rendim. Her y�l 28 Temmuzda tekrarlanacak tarihi kar��la�man�n en anlaml� kupa organizasyonu olaca��na inanmaktad�r.

K�sa �yk�s� ��yle:

Mustafa Kemal, B�y�k Taarruz karar�n� ald��� Konya' n�n Ak�ehir �l�esi' nde gizli bir toplant�da komutanlar� bir araya getirmek amac�yla 28 Temmuz 1922' de bir futbol ma�� d�zenlenmesini ister. Bunun �zerine Bat� Cephesi Kararg�h� Futbol Tak�m�yla Kolordu Karmas�n�n 28 Temmuz Cuma g�n� Ak�ehir' de ma� yapmalar� ayarlan�r. Ama�, T�rk ordusunun herhangi bir sald�r� da bulunmayaca��n� d��man kuvvetlerine inand�rmakt�. *

Kolordu Subaylar� ve Bat� Cephesi Subaylar� aras�nda yap�lacak bu ma� Anadolu Ajans� arac�l���yla gazetelerle yurda ve d�nyaya duyurulur. Mustafa Kemal Pa�a, Fevzi Pa�a, �smet Pa�a, komutanlar toplant�s�ndan �nce bir araya gelip Taarruz pl�n��n� bir daha g�zden ge�irdiler. G�r��ler birle�tirildi. A��� Hoca� n�n Necati l�kab�yla an�lan Necati Er�elebi� ye g�re Atat�rk ve komutanlar Ulu camii� nde Cuma namaz� k�ld�. **

Toprak sahada yap�lan tarihi ma�ta oyuncular k�rm�z� ve beyaz formal�yd�. Tarihi ma� 2 - 2 bitti. B�y�k komutanlar ak�am yeme�inden sonra cephe kararg�h�nda, Ba�komutana ayr�lm�� olan b�y�k odada bir araya geleceklerdi. Kolordu komutanlar� taarruz pl�nlar�n� bilmiyorlard�. �lk kez ��reneceklerdi. ***

Atat�rk��n resm� s�fatla hayat�nda Ak�ehir�deki seyretti�i ilk ve tek futbol ma��, T�rkiye�nin kaderini de�i�tirmi�ti.****

Atat�rk, deniz sporlar�na da �ok merakl�yd�. Yelken sporunu ve k�rek sporunu da ilgi duyard�. Mustafa Kemal Atat�rk, sporun insan ruhunda, bedeninde ve ahl�k�nda �ok �nemli yeri oldu�unu g�ren bir liderdi. Atat�rk��n sevdi�i sporlardan birisi de at��l�kt�. Gazi, binicilik konusunda b�y�k meraka sahipti ve bu sporu da te�vik etmi�tir. Ata binmeyi seven Atat�rk i�in 1927�den beri yap�lan �  Atat�rk ve Gazi Ko�usu � yar��lar� bulunmaktad�r. Havac�l�k sporuyla da ilgilenirdi Atat�rk. Ulu �nder' in asl�nda ilgilenmedi�i spor dal� yoktu. *****

1930' lu y�llarda Amerika B�y�k El�isi olarak Ankara' da bulunan General Sherrill, Atat�rk' �n, Modern T�rkiye' yi kurdu�u o devrim g�nlerinin �evkini ve heyecan�n� ruhunda ya�am�� ve g�zlemlerini derin bir hayranl�k ve takdir duygular�yla yaz�ya d�km�� dost bir yabanc�d�r. Bir kitab�nda Ak�ehir toplant�s�ndan ��yle bahseder: (... ) Ankara� ya d�nerken gece karanl���nda T�rk hatlar�n�n merkezine vararak t�men ve ordu kumandanlar�yla toplan�p taarruz saatiyle birlikte d��mana indirilecek darbenin b�t�n teferruat�n� g�r��ecek ve nihayet bir futbol ma�� seyretmenin verdi�i ne�eyi y�z�nde ta��yarak Ankara�ya d�necekti. ( ... ) ******

... bir futbol ma�� seyretmenin verdi�i ne�eyi y�z�nde ta��yarak... , ... Atat�rk' �n seyretti�i ilk ve tek futbol ma��... , ... T�rkiye' nin kaderini de�i�tirmi�ti...  belirlemeleri dahi Ak�ehir' deki bu tarihi ma��, geleneksel tekrar�yla anlaml� bir kupa organizasyonuna d�n��t�rmek i�in yeterlidir.

Kupa �ncesi Ak�ehir' in b�t�n sokaklar�na yay�lan co�kuyu d���nebiliyorum: Yurdumuzun her taraf�ndan gelmi� vatanperver, sporsever, de�erbilir vefal� insanlar�m�z, otelleri, sokaklar�, turistik ve tarihi yerleri, panay�rlar�, lunaparklar�, �ay bah�elerini, g�l kenar�n� doldurmu�, b�y�k bir heyecanla g�ky�z�ne �bek �bek yay�lan sevince ortak oluyorlar... Yerli ve yabanc� bas�n �al��anlar�, yerli ve yabanc� televizyon �al��anlar�, kameralar, canl� yay�n ara�lar�, �e�itli radyolar�n �al��anlar� sevincin pervanesine kap�lm�� d�nyan�n d�rt bir yan�na yay�l�yorlar... Yeniden ye�eren y�ce duygular b�t�n �lkeyi sar�yor... Zamanla kupay� a��yor bu duygu ve " Ak�ehir' de olmak " yeni bir anlay�� olu�turuyor... Her y�l yeni ba�tan, her y�l daha ileriye...

Da��lan kalabal�k Ak�ehir �evresindeki do�a merkezlerinde yapacaklar� tatillerine do�ru yola ��k�yorlar...

Bu at�l�m�n ger�ekle�mesini iple �ekiyorum. Ger�ekle�ti�i zaman Temmuz aylar�n�n 28. g�n� o e�siz 1922 yi koklayarak, en ar� duygular�mla Ak�ehir' de olaca��m. 

Art�k unutulmakta olan davullu mani gelene�i Ak�ehir de ya�at�lmaktad�r.

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXI' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, sabah sabah, bir g�n �nceki yapra�� Saatli Maarif Takviminden kopard�n�z?

 

* Atat�rk, Nutuk, Sabah Yay�nlar�      ** NA�L B�lb�l, Yorum K��esi, 17.03.2004, Merhaba Gazetesi    *** �ZAKMAN Turgut, �u ��lg�n T�rkler, Bilgi Yay�nevi

*** www.bursa-gsim.gov.tr/Atat�rk/ata_futbol.htm......    ***** ATABEYO�LU Cem, Atat�rk ve Spor, Hisarbank Yay�nlar�

****** �n�n�' den An�lar, Necip M�RKEL�MO�LU,

 

Gecenin Esas Sahipleri adl� yap�t i�in                         Roman Kahramanlar� Yaratmak adl� yap�t i�in

 

:  Alp ARPAD, Ankara, 13 Ocak 2007, 15:30                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t