wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXI

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 TEKNOLOJ�K E��T�M

O sabah alt�mdaki emanet otomobili kullan�rken sorsalar teknolojiyi ��renmek i�in Teknik Okullara gidilir san�rd�m. Ne bileyim ben ��renimin �ehrin �e�itli yerlerine yay�ld���n�!

Arabay� pek g�zel park ederim. Anlatabilmek a��s�ndan s�yl�yorum: Ustay�md�r; tarlada ��renmedik kullanmay�! �ndeki arabaya en az ve sa��mdaki kald�r�ma en fazla 75 santimetre b�rak�r�m. Bo�a al�p el frenini �eker, sonra da e�imin tersine en b�y�k vitese takar�m. �stop etmeden �nce direksiyonu da ak�� y�n�ne g�re ya sa�a ya sola ama kald�r�ma k�v�r�r�m. Camlar�n tamam�n�, d��me ya da elle, kapal� olup olmad���n� kontrol eder, sonunda konta�� kapat�r�m. Yak�nda bir g�n d�rt cam da standart, otomatik olacak. Aya��m� parayla al�nm�� otomobilin kap�lar�na veya mahzurlu yerlerine s�rt�p iz b�rakmadan g�zelce iner, kap�y� �arpmadan nazik�e, yeteri kadar kuvvet tatbik ederek kapat�r�m...

Sonra ��yle bir �evresini dola��r, d��en bir �ey var m�, ayk�r� bir �ey var m� diye bakar ve kilitlerim. Merkezi kilit olmas� bana s�kmez! Camlar�, kap�lar� tek tek kontrol ederim; kapatt���mdan emin olaca��m ya! Bu da kesmez beni, etraf� kola�an ederim; tipi bozuk var m� ona bakar�m. �evreyi dola��r, esnaf yeteri kadar sevecen mi, ba��na k�t� bir �ey gelse arabayla ilgilenir mi, yoksa F�sun �NAL' �n "  Oh Olsun " nuna m� tak�l�r, onu �l�meye �al���r�m...

G�lmeyin arkada�lar, soka�a otomobil b�rakmak baz� incelikleri gerektirir! Kendi arabama olmas�n� istemedi�im �eylerin emanet arabalara olmas�n� hi� istemem...

Sonra i�ime do�ru y�r�r�m ama on ad�mda bir soka�a b�rakt���m otomobile bakarak. Neticede kim s�ylerse s�ylesin o m�thi� " I Who Have Nothing " �ark�s�n� sadece duygulu g�nlerimde dinlemek isterim.

O �ubat ba�� sabah� da b�yle yapt�m.

Arabay� �ok g�venli sand���m bir kald�r�m�n asfaltla ha�ir ne�ir oldu�u b�lgenin hemen �zerine b�rakt�m. ��lerimi g�rd�m. Geri geldim. Anahtar� ��kart�p �of�r kap�s�na do�ru uzatt�m ki, zavall� emobil*���m��!

�nce so�uk bir ter bo�and�. Sonra derin bir �z�nt� g���s bo�lu�umu yay�ld�. �aresizli�ime eklenen yap�lacaklar� hat�rlamam yine, yeni bir ac� daha verdi. Hat�rlayabildi�im ilk iki d���nd���m otomobilin sahibine ne diyece�im ve ni�in benim ba��ma geldiydi. Gelmi�ti i�te...

Cam k�r�klar�, can k�r�klar� gibiydi! Kula��n ��nlas�n �ebnem, bu kadar m� oturur bu melodi �imdi? Ne camm�� ama sa� �n cam! Kald�r�ma, yola, sa� �n koltu�a, ayak basma yerine da��lm�� ama h�l� ayakta duran b�l�mleri de var. Da��lan par�alar k���k k���k. Torpido g�z� kar��t�r�lm�� fakat bir �ey al�nmam�� gibi. ��indekilerle beraber a��k olarak duruyor �ylece. Ara tara, �ok k�ymetli cep telefonum yok olmu�!..

Operat�r� aray�p �nlem al, 155' e haber ver...

Emobil toplam yar�m saat yaln�z kalm��t�. En iyi olanak: Ben gelmeden 2 dakika �nce k�r�lm��t� ��nk� g�r�� ve ses i�iti� mesafesini o kadarda a�abilirdim. En k�t� olanak: Ben gittikten 2 dakika sonra zavall�, eylemini yapm��t�. O h�lde 28 dakikad�r k�r�klar etraftayd�. �nsano�lu tuhaf ki tuhaf! Normal zamanda merakl� bak��lar�n� az sonra hurdal��a gidecek otodan dahi esirgemezlerken, bu kez bak�lmamas� anormal ka�acak bir emobile kesinlikle bula�madan ge�iyorlard�. Tersini yapacaks�n�z muhteremler, tersini!

Bir s�re sanki i�leyen benmi�im gibi kendimi su�lu hissettim!..

Polisler birazdan geldi. Karakola gittik; onlar, emobil ve ben. �lk e�itimimi orda ald�m. Ba��ma gelenin resm� isminin " Otodan H�rs�zl�k " oldu�unu, hadisenin sessizce, bujiyle ger�ekle�ti�ini ��rendim. O ana kadar bujinin sadece motorda kullan�ld���n� sanacak kadar bilgisizmi�im. Teknoloji konusunda teorisyen d�zeyinde kalm���m me�erse bu hayatta! Detaylar�n� anlatmay� do�ru bulmuyorum. M�hendislerin bile akl�na gelebilece�ini sanm�yorum! Sonra baz� ileri teknikleri ��rendim. Konu�malar�m�zda telefonumun tipini ��renmek istediler. Manevi varl��� tipine bask�n ��k�yordu; uzun y�llar beraberdik. O y�zden hat�rlayamad�m herh�lde! �areyi �ocuklar�ma dan��makta bulduk. O kadar eski bir modelmi� ki, - buras�n� �z�r dileyerek anlatmak i�in s�yledi memur bey - h�rs�z bana k�fredebilirmi�! ��tenlikle hak verdim. Satsalar para veren olmazm��. Aran�zda g�renleriniz oldu; yukar�da �ok k�ymetli cep telefon dedi�im telefonun kendisi de�ildi ki! ��indeki bilgilerdi. 1994 den bu yana eklene eklene gelen bilgiler... �stelik en uzun m�ddet �ald�rmad���m bir telefonumdu! Bilgileri silerlermi�. Telefon numaralar�,  bana �nemli olduklar� i�in telefonuma kaydetti�im �nemli insanlar�n �nemli g�nleri, yapacaklar�m, adresler, vb... Daha sonra i�lemleri tamamlad�k ve ayr�ld�m. Sa� olsunlar, naziktiler. Hepsine te�ekk�r ederim. 

Bu arada gece olmu�tu. Mecburen bir kapal� otoparka �ektik e mobili. Otopark��lar �ok yak�ndan ilgilendiler. �ay demlediler. ��erken ikinci e�itimimi ald�m. Onlar da ba��na gelenlerden ��renmi�ler; cam k�rman�n eski bir teknik oldu�unu, k�rmadan halledebileceklerini s�ylediler. Ziraat m�hendisleri bu fonksiyonunu biliyorsa ne olay�m! Elma ve tuvalet ka��d� bu i� i�in yeterliymi�. K���ld�k�e k���l�yor, yerin dibine giriyordum. Y�, ben ne cahil kalm���m bu d�nyada? El �lem elmayla i� bitiriyor, ben daha sa�l���m i�in, doktoru uzak tutmak i�in g�nde bir elma bile yemiyordum. Hani �u �ngiliz atas�z�ndeki gibi: An apple a day, keeps doctor away. �ster g�nde bir elma ye, ister doktora f�rlat ki yan�na gelmesin!

Sabahleyin bulu�tuk. �ehirdeki b�t�n oto camc�lar� dola�t���m� hat�rl�yorum. Cam bulamad�k. Sonunda cam yapt�rd�k. Ak�am olmu�tu yine. Bu kez cam� takan oto camc�lar bana ceza verdiler; yap��t�rd�klar� par�alar�n kurumas� i�in �� g�n cam a��lmayacakt�! Olsun, ��retmenlerimin �zerimde haklar� vard�; onlardan �ok �ey ��renmi�tim. H�rs�z�n d���ncesiz, ac�mas�z, salak oldu�unu g�ndeme getirdiler. Hak vermezsem dar�lacaklard�! Masa tenis�ilerine set verdirecek bir bilgileri vard�; Pinpon topu! Cahil kald���m bir yana bir de dar g�r��l�l���m ortaya ��km��t� �u anda! Bunca zaman ni�in pinpon topunu masayla, ya da kl�sik �norkelle s�n�rlam��t�m ki acaba?

Uzun y�llar �nce Paris' teki baz� vatanda�lar�n motosikleti telefon kul�besine yakla�t�rarak manyetosundan cereyan vermek yoluyla jetonlu telefonu g�r��meye �zg�r h�le getirdiklerine �ahit olmu�tum. M�thi� bir performans sergilemi�lerdi ama herif�io�ullar� tahsilliydiler. Bizimkiler a�m��lar can�m!  

Camc�lar da kendilerine gelen olaylardan sonu� ��kar�yorlard� tabii. Cep telefonu, diz�st�, masa�st�, in�aat malzemesi, tekstil, naylon torba ve az sonra her �ey, otodan h�rs�zl���n te�vik�ileriydi...

Emobili y�kamaya g�t�rd�m. Y�kamada�lar�mla l�flarken bir s�r� bilgiyle donand�m. Hepsinin ba��na iyi k�t� bir �eyler gelmi�. Sanki uzayda ya��yorum. Biz b�y�rken Anadolu' nun baz� uzak b�lgeleri ilk ve orta, �zmir lise, �stanbul �niversite derlerdi b�yle adi olaylar i�in. Anadolu baya�� ilerlemi� bu durumda.

Galiba eski bir halk deyi�inin de�i�imine tan�k oluyordum: �nsanlar buldu�unu, tuttu�unu e�itiyorlard�. Bu kadar ��retmeni ben okulda bile bir arada g�rmedim!

Gelgelelim, tek bir Allah' �n kulu bana otodan bir �eyler �ald�rmamam konusunda herhangi bir �ey ��retmiyordu! Bir de emobilin sahibinden nas�l �z�r dilenece�ini onlar da bilmiyorlard�! 

Sadece b�y�k day�m! Yaz�lar�m� okumad���n� tahmin etmenin rahatl��� i�inde yaz�yorum; Bunca y�l sonra onun �z day�m oldu�unu bir kez daha anlad�m! Day�m benden uzakta ve ya�l�. Olay� duydu�unda verdi�i tepki �u: " Ge�mi� olsun! Bundan sonra olmamas� i�in gerekli �nlemleri al�rs�n herh�lde! " Ancak ger�ek bir akraba bu tepkiyi verebilirdi! Seni seviyorum day�c���m. Allah ba��m�zdan eksik etmesin; sa�l�kl�, mutlu �m�rler versin.

L�tfen telefonumu bilen herkes aras�n veya telefonunu mail ats�n; kay�t tazelesin. Hi�birinizin telefonu yok bende �u anda! Do�um g�n�n�z� kutlayamazsan kusura bakmay�n! �zel g�nlerinizde aramad�ysam, arayamad���mdand�r! En �ok da aralarda hat�r�n�z� soramamak �zecek beni...     

Ald���m kararlar:

Bilimsel kurulu�larla, bu b�ylesine de�erli arkada�lar�m� bulu�turup bilimsel kurulu�lar�n yararlanmas�n� sa�lamaya �al��aca��m!

Para biriktirip b�y�y�nce televizyon dizisi " 24 " deki, " arabam� g�ster, �u anda nas�l, ���m�� m�, gelirken almam� getirmemi istedi�i bir �ey var m�, onu �ok sevdi�imi s�yle... " konular�n� ��zen cihazlardan alaca��m.

Teknikler geli�tirece�im: Ettikten sonra edeni belli etmeyen k�f�rler bulaca��m... Araban�n kap�s�n�n sap�n� i�aretlerle, �rne�in g�lle donataca��m ama dikenli g�lle...

Otodan h�rs�zl�k sonras� araban�n sahibine vermek �zere soygunu engelleyici bant kay�t cihaz� icat edece�im: Tipi bozuk birisi, muhtemelen h�rs�z karde�im otonun yakla��nca cihaz devreye girecek:

- " Dur! s�ylediklerimi tekrar etmeden cam� k�ramazs�n! �imdi tekrarla: ' Abimin gatiyetle gabahati yohtur. Can s�g�nt�s�ndan ben yap�yom. Aff�m�n gabul�n� hat�rlat�r�m ' . Tamam! �imdi 360 derece a��l� kameraya poz ver, g�l�mse, el salla... Tamam, k�rabilirsin; E�itimsiz!.. "  diyecek.

Kap�lar kilitlendikten sonra camlar� otonun renginde ama sac olarak g�steren bir lazer t�r� �zerine �al��aca��m.

Tipi ve niyeti bozuk karde�im otoya yakla�t���nda otomatik olarak devreye girip y�ksek sesle �al��an cihazdan �evreye yay�lacak �yle bir dokuz sekizlik besteleyece�im ki, bu k�ymetli karde�im oynamaktan ve etraf�nda toplan�p beraber g�bek atan vatanda� toplulu�undan dolay� tertemiz bir otoyu, g�nahs�z bir cam�, sahibine hizmetten ba�ka bir �ey d���nemeyen ar� bir telefonu kirli emellerine �let edemeyecek! 

Yan�m�za Desidero Ali' nin " �ok Bulu��u " o�lunu da alarak Zihni Sinir ile ortak bir �al��ma sergileyip park edildikten sonra etraf�n� z�rhla �rten ve meydanda cam g�r�nt�s� b�rakmayan bir sistemi bulu� yapaca��z! G�lmeyin; iyi d���n�n ki bu en yak�n kom�ular�n�z�n, park etti�iniz masum otoyu kap� �arp�p �izmemesi, ��kertmemesi i�in dahi gerekli bir sistem!  

Bunlar� yak�n bir zamanda ke�fedemezsem hep gidece�im; hi� durmayarak emanet arabay� hi� park etmeyece�im... 

Felsefi sonu�lar:

Olaydan bir s�re �nce bir tan�d�k arad�. Konu�urken pil bitti. Pil bitiyor dedim ama duydu mu bilmiyorum. Art�k g�r��mek istemedi�im ki�ilerdi. Onun gadrine mi u�rad�k acaba?

Bir di�er tan�d�k uzun bir aradan sonra Ocak ay� sonlar�na do�ru beni aram��t�. O ne zaman arasa ben bir m�ddet sonra telefon �ald�r�yorum.

O bir �skandinav �lkesi vard� hani hapishaneleri bombo�. Su� yok, i�lenmiyor yani! O zaman orada cep telefonlar� da �al�nm�yor demektir; he mi?

Cep telefonu sa�l��a zararl� denmesinin nedeni cepte ta��mamaktan m� kaynaklan�yor? 

�zdeyi�ler:

��kacak telefon sahibinde durmaz!

Telefonu �arj etme, kaybetme! / �arj edilmeyen telefon kaybedilmez!

Cebinde ta�� cep telefonunu, d���nme kordonunu mordonunu!

Ger�ek felsefeler: Basiretin ba�lanmasayd� telefon kaybolmazd� Alp!

Di�er taraftan d���n�nce �ansl� oldu�uma karar verdim birden; ya bir otob�s dura��m olsayd�!

Kand�ra - Adapazar� kav�a��ndaki otob�s dura��n� �alm��lar!.. �eytan diyor ki kalk git oraya, sor, ��ren; nas�l ve neyle �alm��lar? Haydi �alm��lar ama nereye s��d�rd�lar?..

E�itimin sonu yok galiba...

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CXXII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, Agatha CHRISTIE okudunuz?

Emobil: Emanet Otomobil

http://www.haberler.com/otobus-duragini-bile-caldilar-haberi/

:  Alp ARPAD, Ankara, 07 �ubat 2007, 04:41                                                                              Di�er bir  �OL... "   i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t