wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 NE MUTLU T�RK�M D�YENE!

" Kendi paras�yla dahi telgraf �ekilmesine izin verilmeyecektir. G�r�ld��� yerde derdest edilecektir! "

Mustafa Kem�l, �niformas�n� ��kar�p Mil� M�cadele i�in 25 May�s 1919 g�n� Samsun' dan Havza' ya ge�ti�inde saray taraf�ndan arkas�ndan verilen ama �n�ne ��kar�lacak olan emir aynen yukar�daki gibidir. Derdest edilmek; g�r�ld��� yerde yakalanarak eli aya�� ba�lan�p b�t�n haklar� elinden al�nd�ktan sonra g�revli asker e�li�inde apar topar istenilen yere getirilme demektir! S�rt�nda �niformas�ndan ba�ka giysisi, cebinde maa��ndan ba�ka paras� yoktur. Yan�ndakilerin de!..

Daha sonra Erzurum Kongresi i�in toplan�ld���nda, Mustafa Kem�l' in ba��ndaki fes, Mazhar M�fit' e ( Kansu ), s�rt�ndaki sivil elbise, Erzurum valisi M�nir Beye ( Akkaya ) aittir. Yan�ndakiler de benzer �artlar alt�ndad�r�

Vatan b�l���lm��, Erzurum' da Ermeni devleti kurulmas� beklenmektedir. ��te o kahramanlar, bu �artlar alt�nda toplan�r ve karar al�rlar:

" Bir kar�� vatan topra�� dahi verilmeyecektir! "

E�er yukar�dakileri okudu�unuzda en az�ndan g�z�n�z nemlendiyse; sayg�lar�m� sunar, ge�mi� de olsa gelecek de olsa, 19 May�s Atat�rk' � Anma Gen�lik Spor ve Bayram�n�z� y�rekten kutlar�m. 

Te�ekk�r Ederim 

�u �ok de�erli, zarif ve asil sat�rlar� i�in sayg�de�er Krali�e II. Elizabeth� e ben de en i�ten sayg�lar�m� sunar, y�rekten te�ekk�r ederim: " � Mustafa Kemal Atat�rk 'e sayg�lar�m� sunmak benim i�in b�y�k bir onurdur " 

Cevat Abbas 

Mare�al Gazi Mustafa Kem�l Atat�rk� �n bir �m�r boyu yan�nda olan y�veridir. Sel�nik� te tan��m��lar, Anafartalar� da y�verlik g�revini �stlenmi� ve yirmi d�rt y�l liderinin yan�ndan ayr�lmam��t�r. Kendisine �lesiye ba�l� oldu�u, h�l� s�ylenir. Band�rma Vapuru yolcular�ndand�r. T�rk Hava Kurumu Kurucu Ba�kan�, �� Bankas� Kurucu �yesidir.  

�stanbul Bo�az�, 13 Kas�m 1918 g�n� b�y�k bir rastlant�ya tan�kl�k eder. Tarihin b�y�k, i�g�l donanmalar�ndan birisiyle, ordusunun kald�r�lmas� �zerine o g�n �stanbul� a d�nen Mustafa Kem�l Pa�a ve y�veri Cevat Abbas� �n bindi�i motor, a��kta kar��la��rlar. Cevat Abbas� �n g�z� ya�lan�r. Sonras�n� Cevat Abbas G�rer� in a�z�ndan ��yle dinleyebiliriz: Atat�rk'le ben askeri sevk�yat�n bir k�hne motoruyla deniz ortas�ndaki bu �elik orman�n i�inden ge�iyorduk. Atat�rk' �n zarif dudaklar�ndan, � Geldikleri gibi giderler! � c�mlesini i�ittim. ( � ) 

S�ylenti o dur ki Cevat Abbas� �n g�zya�lar� Mustafa Kem�l Pa�a� ya �ok dokunmu�tur� 

Bu b�y�k an� ve tarihe ge�mi� bu e�siz sahiplik s�z�, b�t�n yurtta�lar�m gibi y�llardan beri atlas elbise olarak �zerimdedir. Ne olurdu zarif krali�enin centilmen beyleri Dolmabah�e� ye demirleyip davet vermeseydi? 

Bizden Daha Demokrati�i Var M�? 

Pazar sabahlar�, �ngiltere� de Londra� da, Hyde Park� �n Marble Arch taraf�nda bulunan Speakers' Corner, yani Konu�mac�lar�n K��esi, �zg�rce konu�mak isteyenlerin bulu�ma noktas�d�r. Buras�, 1872 tarihli �zg�r D���nce yasas� �er�evesince her t�r d���ncenin rahatl�kla dillendirildi�i bir k��edir. Buras� d���nda her istedi�inizde, her yerde, her akl�n�za geleni s�yleyemezsiniz. Bunu b�t�n d�nya bilir.  

Biz de b�yle bir yasa, b�yle bir g�n ve her akl�n�za geleni s�yleyebilece�iniz bir yer yoktur ama son birka� y�ld�r hava alanlar�m�za ayak basan yaban yaban yabanc�lar, her g�n� Pazar, buray� da Hyde Park� s Speakers� Corner san�yorlar! 

Maksat ba�ka; hava alan� ya, hava alacaklar i�te! 

Yine Krali�e 

Ger�ekten �ok zarif bir han�mefendi olan krali�e, gezisi boyunca ba��na t�rban hari� birka� tip aksesuar takt�. Ta�, e�arp, ba��rt�s� �eklinde ba�lanm�� e�arp, �al, ba��rt�s� �eklinde dolanm�� �al, birbirinden g�zel han�m �apkalar�� Hepsi de �ok yak��t� ama en �ok ta� yak��t�. E, kad�n�n ba� tac� oldu�u yerlerde kad�n�n ba��na da ta� yak���r! 

Ta�

�ok kuvvetli olmal�y�z. Birlik ve beraberlik i�erisinde olmal�, ahl�k de�erlerinin en �st noktada oldu�u Mill� M�cadele ve Cumhuriyet ruhunu, o y�llar�, ya�am�n her alan�na yay�lacak �ekilde i�imizde ya�atmal�y�z ��nk� d�nya var olduk�a b�ylesine e�siz g�zellikteki �lkemiz, birilerinin r�yas�nda g�rd��� ta� olmaya devam edecektir.

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, kendinizi kontrol edebildi�iniz s�rece al�akg�n�ll� ve her �eyi ho� g�ren biri gibi davrand�n�z?

 

  :  Alp ARPAD, 23 May�s 2008 11:39:00                                                                     Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t