wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLVII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 TRAVMA

Benim i�in yazarl�k �l��s�, �nce, anadilini do�ru ve iyi kullanmaktan ge�er. Sonra, anlat�m�ndaki kusursuzluk gelir. Bunu en g�zel yapan olarak Say�n Refik Erduran� � bilirim. Refik Beye has di�er bir �zellikse o anlat�rken konular aras�ndaki ge�i�i anlayamaman�zd�r. Bunu o kadar ustal�kla yapar ki trenden vapura ne zaman ge�ti�inizi ald���n�z tat esnas�nda anlamazs�n�z bile. Saysam sayfalar dolduracak bir�ok �zelli�inin yan� s�ra Refik Beyin yaz�lar� buram buram seviye kokard�.   

Refik Beyin k��e yaz�lar�na ara verdi�i bir d�nemde aray�� i�ine girdim. Onu o zaman tan�d�m; az da olsa Refik Beye benzettim. K�lt�rl�yd�. T�rk�eyi do�ru kullan�yor, tan�y� do�ru koyuyor, ayr�nt�lar� es ge�miyor, en �nemlisi �uvald�z� kendine i�neyi ba�kas�na bat�r�yordu. Be�eniyordum. 

Epey sonra bir �eyler oldu. Gereksiz yere sertle�meye, kabala�maya ba�lad�. Kendine artist s�s� vermeye �abalayan futbol �al��t�r�c�lar�na benzemeye ba�lad�. Ona buna �atmak, k�lt�r yo�unlu�uyla kar��s�ndakini d�vmek, var olan�yla �v�nmek, yok olanlar� i�in kar��dakinin var�n� a�a��lamak, huyu h�lini ald�. Karakter olu�turuyor diyerek �zerinde durmad�m�   

Bir g�n, hayretler i�erisinde kalarak de�erlerle oynad���n� g�rd�m! Sahip ��kmas� gereken ba��st� de�erlerle! Hi� anlam veremedim ��nk� de�erlerle oynaman�n hi� kimseye getirece�i bir fayda olmad��� gibi ezel ebet etik olmad��� da ortadad�r; �stelik her anlamda ayr�l�k getirir; de�er sahiplerine de ac� verir. Mikado� nun ��plerince titremesi bile y�k�md�r. Hele bir de bu de�erlere sahip olmak kar��l���nda b�y�k bir sava�, bir�ok can verilmi�se! Hele bir de y�ksek ahl�k ve erdem sahibi bu de�erler, ya�am boyunca �st �ste koyularak biriktirilen de�erlerse; kimseye nasip olmayan, �yle hamasi olarak de�il de ger�ek anlamda ya�am�n�n t�m�n� hi�e say�p evl�tlar�na, yani milletine adayan e�siz bir liderin d�nya milletlerine �rnek, ileri g�r��l� kararlar� sonucu elde edilmi�se� Hele hele bir de bu de�erler o �lke insan�n�n tarihi k�klerinden kaynaklanm��, �lkenin b�t�n�n�n yarar�naysa! �rkt�m ve midem buland�� 

Alayla, demagojik yollarla k���k d���rmeye �al��t���, sudan ��kmak i�in ileride kendisinin de tutunaca�� bu de�erleri daha da b�y�ltt���n�n fark�nda m� de�ildi? Sanmam! Fark�ndayd� ��nk� b�ylesine bir insan�n aynaya bak�p da y�kselen de�erlerle aras�ndaki boy fark�n� g�rmemesi neredeyse olanaks�z! Sahip oldu�u de�er �l��leri tart���ld� bu kez! Herkeste, bir �eylere, bir yerlere yaranmaya �al���yor kan�s� olu�tu. Metamorfoz tamamland���nda yararland��� anla��ld�!  

Bozulma kendini �ok belirgin olarak g�sterdi; anadilini art�k do�ru kullanam�yordu. Yaz�m kurallar�n� allak bullak eden yaz�lar�, anlam itibariyle de tats�zd�. San�r�m bir travma da o ge�irmi�ti!

Eskiden heyecanlan�r, yaz�lar�n� okumak i�in sabah� zor ederdim; �imdi okumak dahi istemiyorum!  

Ona �ok k�zd�m ��nk� ona g�venmi�tim. Ba�larda de�erlere ve insani de�erlerimize sahip ��k�yor sanm��t�m.   

Beni aldatt�!  

Beni yani okuyucusunu aldatt�. Adresini bir bilsem vas�tas�n�n tamponuna yazmas� i�in �u �zdeyi�imi verece�im: 

Yararlanabilirsiniz ama sevilmezsiniz!       

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLVIII' de bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, Mill� M�cadele y�llar�n�n T�rk insan�n�n b�t�n iyi vas�flar�n� ortaya ��kard���n� d���nd�n�z?

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 02.07.2008 10:41:00                                                                       Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t