wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 BERABER D���NEL�M

Ben diyorum ki   

� Pl�stik torbalar parayla sat�n al�ns�n! �

�nlem alma basamaklar�n�n ilkini b�yle ge�i�tirelim; bu yolla d�nyam�z�n do�al hayat�n�n korunmas�n� biraz da olsa garanti alt�na alm�� olur muyuz? Pl�stik torbalar paral� olunca marketlerin geliri artar m�? Marketlerin gelirinin artmas�, geri d�n���m� yaln�zca y�zde bir olan bu po�etlerin parayla sat��� ba�lad���nda, kullan�m miktar�n�n azal�p do�aya daha az zarar verecek olmas� kar��s�nda ikinci pl�nda de�il mi? �Do�aya daha az zarar vermek � , �Do�ay� korumak �  demek, ba��na torba ge�mi� yunuslar�n say�s�n�n azalmas� m� demektir? Daha az ku�un bo�ulmas� demek midir? Daha az say�da deniz kaplumba�as�n�n yiyecek san�p yedi�i torbalar y�z�nden �lmesi midir? Denizin �st�nde y�pranmadan durmalar� sayesinde daha az say�da y�zen pl�stik par�ac�klar� g�rmemiz mi? Ya k�y�larda s�k���p y�zeye ��kamad���ndan hayat�n� kaybeden deniz canl�lar�n�n say�s�n�n azalmas� de�il mi? �lke i�erisinde ilerlerken zaten az olan a�a� say�s�n�n naylonlarla kapl� kirli g�r�n���n�n azalmas�? Daha az topra��m�z�n, suyumuzun zehirlenmesi anlam�n� m� ta��r? Hava alamay�p su i�emezsek ya�aman�n ne anlam� kal�r? Ya�ayabilir miyiz? Pl�stik al��veri� torbalar� petrol t�revi oldu�una g�re say�lar�n�n azalmas�, petrole, dolay�s�yla d��a ba��ml�l���n azalmas� m�d�r? Camilerdeki hocalar ni�in naylon torba kullanman�n zararlar� konusunda halk� bilin�lendirmezler? Baz� televizyonlar bu gibi konular� aras�na rekl�m alamad�klar� i�in mi i�lemezler? Sabah�n d�rd� �eyrek ge�esinde i�lenen trafik kurallar�n�n g�rev ba��ndaki e�lere mi faydas� vard�r? � 

� Say�mlama yapal�m! desem bilgilendirdi�im i�in ba�ta ben olmak �zere s�k�l�r m�y�z? Ya�am kalitesini y�kseltmek ve hayat� kolayla�t�rmak i�in bazen say�m biliminin nimetlerinden faydalanmak ak�lc� olmak m�d�r? B�t�n �lkelerce y�ll�k kullan�m�n�n 1 trilyon adet olmas�, 1975 teki bir ara�t�rmaya g�re okyanuslarda dola�an gemilerin bir y�lda yakla��k 3.700.000. kg � l�tfen 1 adedinin hafifli�ini tahmin etmeye �al���n - pl�stik torbay� denizlere bo�altmas�, �imdilik kayd�yla deniz diplerinin naylon ��pl��� olarak kullan�lmas�, 200 farkl� t�r deniz canl�s�n�n bu torbalar nedeniyle her g�n s�r�lerce hayat�n� kaybetmesi, �lkemizdeki her 5 ki�iden yaln�zca 1 tanesi haftada 6 torba kullansa ya�am�m�z s�resince kullanaca��m�z pl�stik torba say�s�n�n 31.046.400.000 olmas�, naylonlar�n her y�l K�br�s kadar topra�� havas�z b�rak�p ��z�mleme, temizleme, �retme g�revini yapamaz h�le getiri�i sizi de benim kadar �rk�t�yor mu?  

� Vergilendirelim! � desem, vergilendirmenin �ok hassas bir konu oldu�una kuvvetle inanan ben, kendimle �eli�kiye d��m�� olur muyum? Naylon torba kullan�m�ndaki b�t�n �retim ve t�ketim basamaklar�n� vergilendirmek ak�lc� m�d�r? T�ketimi azalt�r m�, yoksa yaln�zca pahal�land�r�r m�? Azalt�rsa, y�zde ka� azalt�r? 

� Ara�t�ral�m! � yolunu �nersem ��z�c�l��e ad�m m� at�lm�� olur? Tabii mi! Ara�t�rma boyunca yine, di�er �nlemlere de gereksinim var m�? Ara�t�rmalar �ok zaman alabilir mi? Kal�c� bir ��z�me ula��labilir mi?   

� Yasaklanmal�! � fikrini savunmam, �u anda g�remedi�im birtak�m �evrelere mi yarar? Ger�ekten �lkesine, �evresindekilere, do�aya ve b�t�n bunlara sayg�l�, duyarl� insanlara m� yarar? T�mden yasaklamak m�mk�n m�d�r? O h�lde bu i� kolundaki �al��anlar� nereye ve nas�l kanalize etmek olas�d�r? Yerine bez torba m�, k���t torba m� kullanmak daha uygundur? File kullan�m�ndan ni�in vazge�ilmi�ti? Pazara tekerlekli al��veri� �antalar�m�zla gitmek ve kesek���d� kullanmak daha faydal�, daha afili de�il mi? S�cakta eriyenler ve ��z�lenler hari� di�er al��veri�ler, al��veri� merkezlerindeki �zel ula�t�r�c�lar taraf�ndan do�al gazla veya elektrikle �al��an tek veya iki tekerlekli ara�larla, �zel �antalar yard�m�yla adreslere teslim edilse k���t ve bez torban�n ham maddesi a�a�lara o kadar �ok dokunulmayaca�� i�in ya�amam�za �ok gerekli do�al hayat �artlar�, �zellikle dejenere edilmemi� hava sa�lanabilir mi? K���t torba kullan�m� i�in gerekli k���t hamuru, semtlerdeki k���t geri d�n���m kaynaklar�ndan elde edilebilir mi? Yasaklamak, en kolay, en g�zel, en k�kl� ��z�m m�d�r? 

� En kal�c� ��z�m � i�inG�revimiz Tehlike � adl� televizyon dizisinin kahramanlar�ndan yard�m m� istesek:

Dikkat dikkat!  Bu hain torba bo�altt�ktan bir dakika sonra kendini yok edecektir! Unutmadan; en kal�c� yok etme,  naylon po�et kullanmamakt�r! 

Siz ne dersiniz? 

 

NOT: D�n ak�am G�ng�ren, �stanbul hain patlamalar�nda hayat�n� kaybedenlere Tanr�� dan rahmet, ailelerine ba�sa�l��� ve metanet, yaral�lara ivedi iyile�meler dilerim.   

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, keseka��d� g�nlerinin fazilet dolu al�akg�n�ll� ya�am�n� �zlediniz?

 

  :  Alp ARPAD, Ankara, 19.04.2008, 03:57                                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t