wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... CLIX

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

 YANGIN

03 A�ustos 2008, saat 18.18 ve Antalya iki g�nd�r yan�yor!  

�am a�ac� y�lda ancak yirmi be� otuz santimetre uzayabiliyor. �zmir, Bodrum, �anakkale, Marmaris� ten sonra Antalya, di�erlerine, � h�llerine ��krettirircesine � yan�yor. Yang�n bir ucundan di�er ucuna yirmi kilometrelik bir alan� kaplam�� vaziyette! B�y�kba�, k���kba� ekili araziler, do�an�n dengesi vah�iler, k�yler, k�yl�ler hep yan�yor. Do�a yok oluyor! G�rd���m iki kare bende dondu; ka�an k�yl�lerin kamyonetinde sadece yatak d��ek var ama bir de buzdolab�! Di�eri de taze ya�l� demeden ye�ilin ��kard��� alevlerin deh�eti; yok olu�lar�; hayk�r��lar�� Yang�nlar�n biri biterken biri ba�l�yor. Do�u u� Aspendos yanarken bir di�eri ba�l�yor; Antalya� n�n bat� ucu bu kez; Olimpos da yanmaya ba�l�yor� Ben bu yaz�y� yazarken g��l�, g�zel T�rkiyemizde pe� pe�e ��kan on alt� yang�n�n dokuzu devam ediyordu; bunun ��� Antalya�  da�  

�ocuklar�m�z�n gelece�i yanmakta� Ci�erlerimiz yanmakta�

Antalya� n�n az sa��nda bir yang�n daha� On iki ya��ndan k���k k�zlar, ormanda yaln�z, ku� u�maz kervan ge�mez bir yerde, Konya� n�n bir kazas�nda, ad� kurs olan bir binada �ld�ler. Ka�ak bir kurs! Yaln�zca oyun oynamalar� gereken; g�ne�in alt�nda, ayd�nl�kta, tatilde olmalar� gereken bir �a�da, karanl�kta, g���k alt�nda kald�lar� Leyl� n�n �yk�s� ac�m� daha da artt�rd�: Leyl� on bir ya��ndaym��. Babas� y�k�n� azaltmak �zere babaannesine g�ndermi�. Babaannesi de yemesi i�mesi bedava diye yak�n�ndaki o kursa g�ndermi�! Leyl� ya ne istiyorsun diye sorduklar�nda ailesinden terlik istemi�. Bu hafta sonu annesi babas� getirecekmi�. On bir ya��nda bir kutsal emanet! Foto�raf�n� g�rd�m; on bir ya��nda p�r�l p�r�l bir ana baba kuzusu! Tek istedi�i bir terlik? �rk�t�c� yan�naysa ak�l erdirmeye g�c�m yetmiyor: On sekiz �l�m var o kumdan, ka�ak kurs binas�nda; bir tek �ik�yet eden ana baba yok! Hatta Habert�rk� �n 16:oo haberlerinde verdi�ine g�re bir baba, � Takdiri il�hi � demi�! Hangi a��dan hangi yan�n� alay�m ki! Konya� dan oraya yol paras� bulamay�p kom�ular�n iteklemesiyle cenazeyi almaya giden babay� da anlatt�lar� Burada donan kare, bir adam, bir terlik, bir melek! Bir baba, bir yol paras�! Bir iyi k�z ve bir terlik� 

Cennette terlik meyveli reng�renk a�a�lar�n, ko�up oynayaca��n taze oksijen dolu ayd�nl�k patikalar�n olur in��llah Leyl�  

�ocuklar�m�z�n gelece�i yanmakta� Ci�erlerimiz yanmakta� 

Ankara da ��ra gibi yan�yor: �lkemizin en b�y�k do�um hastanesinde bir ayda k�rk iki bebek �l�m� olmu�. Hastane yetkilisi televizyonda a��klad�: be� y�z k�sur do�um olmu�. Yani y�zde onu �lm��! Premat�reymi�ler� Karton kutuda babas�na teslim edilen bebek�  ��te donan kare bu�  

�ocuklar�m�z�n gelece�i yanmakta� Ci�erlerimiz yanmakta� 

Yang�ndan yang�na! �nsan kasab� S�rp, her dakika haberlerde! �kizlerden biri Radovan Karadzi� yakaland�; dar�s� Ratko Mladi� in ba��na. Alev alev Bosna, cennet cehennem Serebrenitza! Hocal� katliam� da daha s�cak; s�nmedi. K�br�s so�udu mu ki? Hangi kalp Binba�� Nihat �lhan� �n banyoda katledilen �� bebe�inin ve e�inin o g�r�nt�s�ne dayanabilir? Hangi ruh onlar� unutabilir? 24 Aral�k 1963 ten beri donmu� ve asla ��z�lmeyecek o foto�raf� haf�zas�ndan kim yok edebilir?   

Daha ne yang�nlar�m�z var; �ocuklar�m�z�n gelece�i yanmakta� Ci�erlerimiz yanmakta� 

�imdi �ok dikkat edersek ormanlar�m�z altm�� yetmi� y�l sonra yang�ndan �nceki h�llerini bulabilir ama o zamana kadar yang�n s�nmeyecek mi? Yang�nlar s�nd�r�lebilir hatta �nlenebilir�  

�ok g��l� olmak zorunday�z. �yi yeti�mi� ayd�n anne ve ayd�n ��retmenler; Ay�e, Fatma, �lk�, Sabiha, Refet, M�zeyyenler; Ahmet, Mehmet, Rauf, Mustafa, Cem�l, Kem�ller �lkemizin ve �ocuklar�m�z�n gelece�inin teminatlar�d�r. Bu yang�nlar� ancak, onlar�n ayd�nl�k, s�cak, sevecen kucaklar� s�nd�r�r� 

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... CLX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n. 

�lk not: En son ne zaman, bir mumun ���ldaklara bile katk�s� olabilece�ini d���nd�n�z?

  :  Alp ARPAD, 03 A�ustos 2008 18:18:00                                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

               

                      

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t