wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DV

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

SEVG� �EH�D�

Medyada yer alan haberlere g�re 05 Nisan 2012 Per�embe g�n� saat 17:45 de, �stanbul Atak�y� de oturan Erkan, karde�i Serkan, arkada�lar� Ramazan, Hakan ve yanlar�ndaki �� k�pekle gezmek i�in evlerinden ��km��. �ki karde� ve arkada�lar�, bir taksi dura��n�n yan�nda durup k�peklerine su i�irmi�. Bu s�rada �rken iki k�pek taksi dura��n�n yan�ndaki aral�ktan tren yoluna ka�m��. Erkan, iki k�pe�i de almak i�in tren yoluna girmi�. Ge�mekte olan Halkal� Sirkeci banliy� treninin alt�nda kalm��. K�pe�i de �yle� On d�rt ya��ndaki Erkan ve k�pe�i kurtar�lamam��� 

Rahat uyu Erkan, bu vatan senin de de�erini bilecektir ��nk� sen bir�ok ki�inin yapamad��� bir �eyi yaparak bilmeden bu vatana hizmet ettin! Allah� �n yaratt��� bir di�er canl�y� o kadar sevdin ki onu kurtarmak i�in bulu�a erme �a��n� ge�mi� can�n� korumay� d���nemedin bile� 

George Bernard Shaw, � �nsanlar� tan�d�k�a hayvanlar� daha �ok seviyorum � demi�. Bir vejetaryen olan d���n�r yazar�n, � Hayvanlar� sevmeyen insanlar� da sevemez � �zdeyi�i de �ok �nemlidir. Hayvan�n geli�mi� insan beyni kar��s�nda korumas�z kalaca�� �ok bellidir. E�er o beyin olumluysa tamam ama ya de�ilse!.. 

Hi�bir hayvanda planl� k�t�l�k yoktur. Yaln�zca Y�ce Yaradan� n�n verdi�i i�g�d�yle ya�am gerekleri vard�r. Bundan dolay� hi�birini su�layamay�z. Evcil dedi�imiz grupsa bize yani insanl��a emanettir! D�zensiz �remelerine engel olup onlar� yeterli say�da ve mutlu ya�amlar�na kavu�turmak da insanl���n g�revidir. Onlara iyi davranmak ve korumak da!  

D���n�n bir; kediyle k�pe�in birbirlerinin sevgisine gereksinimi oldu�u, birbirine s���nd��� bir �a�da ya��yoruz. A� kalm��, aciz kalm�� bir sokak d��k�n�ne; sadece size g�vendi�i ve sizi kurtar�c� olarak alg�lad��� i�in ka�may�p size yakla�t���nda kar��la�aca�� iki kar��t davran��tan biri biraz insan olan�n i�ini yakar: Eziyet, i�kence, k�t� davran��� Ka�abilirse ka�ar, ka�amazsa yakalanm��t�r art�k� Allahtan b�yleleri az�nl�ktad�r ama bir tane bile olmas� yeterli ac�, yeterli insan ay�b�d�r. 

�lkemizde, hayvan sevgisinin var oldu�u bir ger�ektir ama y�zde y�ze kadar yayg�n oldu�u s�ylenemez. B�yle bir ortamda delikanl�l���n a��r �artlar�yla hen�z y�zle�mi� gen� adam aday�n�n i�indeki derin sevgiyi, kahraman�, y�celi�i ortaya ��kartan �� sokak k�pe�inden birini veya hepsini can�n� verecek derecede sahiplenmesi kadar asil bir hareket zor bulunur� 

Bence; hayvan seven, insan da sever! �nsan seven, �lkesini de B�y�k Allah� �n yaratt��� her �eyi de sever!  

Erkan; sen yaln�zca masum bir canl� i�in de�il �rnek bir �lke i�in de can�n� verdin� b�t�n dualar�m seninle� rahat uyu� huzur i�inde yat�

 

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DVI' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.
�lk not: En son ne zaman, k���kle b�y���n asl�nda ayn� oldu�unu d���nd�n�z?

 

 

:  Alp ARPAD, Konya, 07 Nisan 2012 Cumartesi, 00:43                                              Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t