wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�
 

K��E YAZILARI caddesi

K��e Ad�n�n ve K��e Yaz�s�n�n Telif Hakk� sahibi: Alp ARPAD

� �

�nsan Olman�n Lezzeti... DVIII

Bir Sonraki Yap�t

K��emin ismini, " �nsan Olman�n Lezzeti � koydum. Hay�r, �srar eden olmad�. ��imden �yle geldi ��nk� insan olmak ger�ekten lezzetli bir i�tir

ELL� GRAM

�anakkale Bal�k�� Liman�' nda De�erli Arkada��m Operat�r Doktor Sezar Bey ile oturduk. Biraz keyiflenece�iz. Tarihi bir bal�k�� kasabas� gibi otantik ve sempatik. Hi�bir il�eye b�yle nasip olmaz, omuzlar�ndaki sorumlulu�u sonsuza dek ta��yacak. V�z�r v�z�r� Pata pata i�leyen motorlarla gelip gidenler; vas�ta ta��ma riskini g�ze alm�� bal�k�� teknesi bozmalar�n�n �st�ndekiler; yoldan ge�enler; san�r�m bu sorumlulu�un fark�nda de�iller. Herkes bir �eyler yap�yor hatta Akdeniz� den kalk�p Ege� de efendile�mi�; Eleni� nin aya��n�n kokusunu Marmara� n�n centilmen, afrodizyak sular�na hediye eden iyottan bile bihaberler�  

��te tam da dizilerdeki rak� b�yle bir havada i�ilir diyecekken Sevgili Sezar g�lmeye ba�lad�:

� 50 Gram keser mi, 100 Gram m� olsun?

Cahilin patavats�zl���yla, � Buradakiler sa�l���na �ok d��k�n herh�lde; eti gramla s�yl�yorlar � diyecekken Sezar� dan y�kselen anason ruhu olay� ayd�nlatt�. Elli Gram desem az m� olur, Y�z Gram desem �ok mu olur acemili�i sard� bu kez de!

� Elli elli gidelim, denize d��meyelim�

Aya��m� az sa�a alsam g�zelim melez denizin derinli�ini �l�ecek, elim Anadolu� yu, burnum Nara Burnu� nu g�sterecek. O zaman anlad�m ki denizin �st�nde oturuyoruz ve Elli Gram yani bir tek rak�, her an bizi �slatabilir ��nk� ortam zaten bir miktar sarho� ediyor� 

Tekten, bir dubleden daha sempatik gelmi�ti rak�y� gramla almak. Hi� de�ilse ne i�ti�imizi biliyorduk. 50 Gram�n �nemine ilk kez orada varm��t�m. Bir kez daha varaca��msa hi� akl�ma gelmezdi� 

Bu kez De�erli Arkada��m Hukuk�u ve ��retim �yesi Somay a�t� telefonu. Konu�mam�z�n bir yerinde internetteki b�t�n bilgilerin, toplamda 50 Gram �ekti�ini s�yledi. Bakt�m ki Somay her zamanki derinli�iyle yine dikkatimi �ekmeyi ba�ard�; inceledim; - siz de inceleyebilirsiniz � bir �ile�in a��rl���na e�itmi�. �ile�in de b�y�k miktar� aziz su oldu�una g�re hi� de�ilse bu bilgiler �ilek kadar g�zel renkli ve �ekici miymi� onu merak ettim! Gerekli olduklar� kesin ama�

Ka� insan�n nelere ve �a�lara mal olmu� bilgilerinin toplam� Elli Gram! Ya bir insan�n? Bedenin y�zde yetmi�i yine aziz su. Geri kalan y�zde otuzun ka� gram� bu insan�n bilgisi? Toplam kilosu ka� bu insan�n; mesel� seksen! Seksen kilonun bir gram� m� bilgisi yoksa hesaplanamayacak kadar az� m�? O kadar hafif bilgisiyle mi hata �st�ne hata, yanl�� �st�ne yanl�� yap�yor? Cahilin bilgileri, o h�lde mikrogramdan da m� az? Yoksa mikrogram cahile �ok mu fazla?  O nanogram* zerreyle mi bask�n ��k�yor hep?

Do�rular� ama sadece do�rular� yapmak i�in gramla m� yoksa kiloyla m� �l��lebilir bilgi gerekli?  

Hem Sezar hem de Somay beni d���nmeye ittiler Elli Gramlar�yla� A��k�as�, bu 50 Gram rak�daysa karar da bilgideyse zor ��nk� bu kadar hamall�k ancak tonla olas� gibi geliyor insan mant���na�

 

�nsan Olman�n Lezzeti... DIX' da bulu�ana dek, en iyilerle kal�n.

�lk not: En son ne zaman, insan olman�n kendini kontrol etmek oldu�unu d���nd�n�z?

* NanoGram: 1/1,000,000,000 Gram

 

:  Alp ARPAD, �stanbul, 28 Nisan 2012 Cumartesi, 02:14                                        Di�er bir  �OL... "   i�in

 

 

    

 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t