wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

S�Z �Z�

�nsan� bunaltan rutubetli bir s�ca��n, �zerinde as�l� kald��� g�nlerden birini ya��yor �stanbul bug�n..

Kovsan da gitmeyen ars�z, yap��kan bir s�cak konmu� sanki �stanbul�un �st�ne..�� be� pikelik iktidar�n�n fark�nda..

Bir yerlere yeti�mek, bir �eyleri yeti�tirmek i�in ko�mam gerekmeyen, zaman� kolumda ta��mak zorunda olmad���m ender g�nlerden biri ayn� zamanda�

Akmerkez� in Ulus�a a��lan kap�s�n�n �n�ndeyim. Eskiden bombo� bir arsayd� buras�. �ift kale ma� yapard� �ocuklar, u�urtma u�ururduk. Akmerkez denen bu al��veri� merkezi in�a edilmeden �nce yani..

�zerinden her g�n y�r�y�p ge�ti�im bo� bir araziydi.

Eskiden, iyice eskiden..Etiler Hasan Ali Y�cel �lkokulu�na giderken..

�stanbul�da, hem her �ey tan�d�k hem de, �u an arkamda y�kselen bu yap� da dahil olmak �zere pek �ok �ey tan�d�k de�il sanki.. ve her an yeni bir s�rprizle kar��la�abilir insan.

Bu y�n�yle di�i bir kent �stanbul�

 

Nereden geldi akl�ma �imdi bu �ehirlere cinsiyet atama oyunu?

Ben bu oyunu, bir �ehri ilk kez g�rd���mde, sokaklar�nda gezip dola��rken ya da �ehre kar�� kahvemi yudumlarken, kendi kendime oynard�m. Oysa �u anda, yabanc� bir �ehirde de�il, �stanbul�day�m�

Do�du�um, b�y�d���m kentte, yakada ve semtteyim �stelik.

Peki neden, bir yabanc�, bir turist oldu�um duygusuna kap�ld�m �imdi?

De�i�en �stanbul mu, yoksa ben miyim?

Nas�l da b�y�y�verdik dip dibe ama birbirimizden habersiz�

 

Ayn� yerde �ylece duruyorum.

�stanbul�un Akmerkez kost�ml� c�ssesine dikkatle bak�yorum�

Kurulu d�zenini koruyan ancak, bir zamanlar �nemsediklerine sonradan arkas�n� d�nen haliyle bu kez de, bir erkek gibi alg�l�yorum bu kenti�

Karar vermek zor, �ift cinsiyetli bir �ehir sanki..

Kald�r�m�n �st�ndeyim. Yaya trafik ���klar�n�n k�rm�z�dan ye�ile d�nmesini bekliyorum.

G�r�lt�, u�ultu, toz, egzoz, asfalt, binalar.. hepsi gri formunda.. g�zlerim maviyi, ye�ili ar�yor..G�ky�z�nde maviyi yakal�yorum.. Mavi; bir serinlik duygusuyla birlikte, deniz kokusunu bulup ��kar�yor belle�imden..k�z�la bulanm�� bir ak�am vakti kaydedilmi� bo�az manzaras�ndan al�nt� besbelli�  

�stanbul, -s�k�a s�ylendi�i gibi- insan� besleyen ama ayn� zamanda da t�keten bir �ehir.. bir di�i..

Is� ayar� sonuna kadar a��lm�� bir f�n makinesi, y�z�m� ve sa�lar�m� yalay�p ge�iyor�

�zerimde bir penye ti��rt ve bir �ort, ayaklar�mda sandaletler.

S�rt �antam arkamda.

Islak s�cak, bedenimde ve bacaklar�mda ��yle bir dola��yor� 

Kitapevinde, kitaplar�n sayfalar� aras�nda dost bir serinli�in i�ine g�m�lm��t�m oysa, az evvel.

Kendimle ve kitaplarla ba� ba�a, o mavi serinli�in kapsama alan�nda�

Elimde b�y�k�e bir po�et i�inde �� be� resim ka��d�..35 x 50 ebad�nda, fon kartonlar�m, 7B 6B kalemlerim, yumu�ak silgim, bir kalemt�ra�.. karakalem resim malzemelerim.

Di�er elimde Harry Potter��n 5.si. S�k� s�k� tutuyorum kitab�, po�etinin i�inde.

Kula��mda o�lumun, d�n ak�amdan heyecanl� sesi..

 

-          Anne, Akmerkez Remzi Kitapevi� ne yar�n gelecekmi�. Elif s�yledi. N�olur yar�n gidip al�r m�s�n?

 

-          Yar�n Cuma. Okuldan daha erken geleceksin, istersen birlikte gidip alal�m. Hem ba�ka kitaplara da bakar�z. Hatta orada oturup �ay�m�z� yudumlarken biraz kar��t�r�r, onlara da bir g�z atar�z.


 

-          Sen sabah gitsen olmaz m�? Ya Harry Potter t�kenirse biz gidene kadar.. Bak s�z ver tamam m�? Yar�n gidip alaca��na s�z ver..

 

Kitap okumay� seven bir �ocuk de�il asl�nda. Ama Harry Potter��n b�y�s�ne kap�ld� nas�l olduysa.. Belki bu b�y�, �m�r boyu s�recek bir dostlu�u da ba�lat�r, kitap dostlu�unu..

Nas�l da sab�rs�zd�, nas�l da heyecanl�.. s�z verince nas�l da rahatlam��t��

Ben ne zaman ���klardan kar��ya ge�tim?

Ne zaman yol boyunca d�md�z y�r�d�m?

Ne zaman o ara yola girdim, birka� basamak merdiven indim.. Ne zaman?

Biran �nce eve d�nmek istiyordum oysa. Yeni bir resme ba�layacakt�m.

Ama ayaklar�m beni eski bir resme s�r�klemi��

Petrol Sitesi�nin �ocuk park�na bakan �st giri�inin �n�nde buluyorum kendimi.

�ocuklu�umun park�..kayd�rak, tahterevalli, pasl� siyah kal�n zinciri d���m yap�larak y�kseltilmi� yan yana iki sal�ncak ve arkada�lar�m�n sesleri.. Nilg�n, Dilek, �lhami..

Tam kar�� blokta Sel�uk dedenin evi.. Mahallenin muhtar�, toton ak sa�l� Sel�uk dede.

O �ocuklar�n, �ocuklar O� nun sevgilisi�

�ocuk seslerini parkta b�rak�yorum.. resmin i�inde y�r�meye devam ediyorum�

 

��te 23. Blok, 3. kat, sol en �st balkon. Anneannemin evi..

�ylece orada yerli yerinde duruyor.

Bir koku d�k�l�yor balkondan burnuma.. An�lar�n i�inden s�zan bir gaz kokusu�

Evet, evet gaz bidonu dururdu balkonda.

D�rt ayakl� bir ta��y�c�n�n �zerine oturmu� y�ksek, tombulca bir bidon.

Rengi yok akl�mda ama eski g�r�n�ml� hatta yer yer pasl� bir bidon.

Boyum, yar�s�na kadar ya uzan�r ya uzanamazd�..

�n�nde, iyice a�a��da bir yerlerde, �zerine naylon kad�n �orab� ba�lanm�� bir muslu�u vard�.

K��eli bir teneke kutu dururdu, tam muslu�un alt�nda. Balkonda, al�ak taburede oturup anneannemin �Patl�canl� Po�a�a�s�n� yerken, gaz damlalar�n� sayard�m.

�nce bir �slakl�k belirirdi naylon �orab�n ucunda. Sonra yuvarla�maya ba�lard�.

B�y�rd�, b�y�rd�, b�y�rd�  ve � ��p � diye damlard� teneke kutuya.

Teneke kutunun i�ine d��erdi birer birer damlalar. Ama �ok yava�t�lar..

Ben daha �abuk b�y�s�nler isterdim.. daha h�zl� saymak isterdim..

Onlarsa bir t�rl� b�y�mek bilmezlerdi, ben bekledik�e...

V�TA yazard� teneke kutunun �st�nde.

Ben harflere ve okumaya dalm��ken, yaramaz bir damla yuvarlan�verirdi bazen�

Kokular birbirinin i�ine giriyor belle�imde.. birbirine kar���yor..

Gaz kokusu..s�cak k�ymal�-patl�canl� po�a�a kokusu ve anneannemin �efkat kokusu�

 

Y�r�meye devam ediyorum.

��imde buruk bir k�p�rt�.. ad�n� tam da koyamad���m bir his..

Tan�d�k ama yabanc� bir diyarday�m..

Sanki, �zerine zamandan dokunmu� bir �rt� serili olan bir �ehre gelmi�im.. eski sakinlerinin uykuda oldu�u bir diyara.. ve onlar�n uyumad��� zamanlar, bir benim, bir de ta� bloklar�n bildi�i bir s�r gibi�

Ta� bloklar�n bildi�i ama, sanki.. sanki �imdi bilmezden geldi�i bir s�r gibi�

�rt�y� �ekiversem uyanacaklar� �ekebilsem�

Altm��l� y�llar�n ikinci yar�s�n�n isimsiz apartmanlar�, blok blok.. an�lar�mda y�ksek, tam kar��mda ise al�ak duruyorlar...

 

�o�u 3 - 4 katl� binalar�n. Asans�rs�z ve sobal� evler.

Bir k�sm� da, 6 katl� ve asans�rl�. Onlar da sobal�.

Sonradan yap�lanlar ise 10 katl�, �ift asans�rl� ve kaloriferli.

Onlar yetmi�li y�llar�n isimli apartmanlar��

 

��te 19. Blok, 3 katl�.. Giri� kat� babaannemin evi..

Arka bah�eye bakard�. Tepesine t�rmand���m, sa�lar�n� �eki�tirdi�im s���t a�ac�n�n oldu�u arka bah�eye� Apartman giri�i; ince, dar patikams� bir yolun devam�nda, arkadayd�.

O darac�k yolun sonuna saklanm��, geni�, kocaman bir arka bah�e vard�.

Y�r�sem mi arkaya do�ru k�vr�lan o yolda?

S���t a�ac� hala orada m�d�r?

Ya, yoksa..?

Orada �ylece kal�yorum. Nedense ad�m atam�yorum..

S���t a�ac�n�n an�lar�mda oldu�u gibi kalmas�n� istiyorum.. Onu, sanki �zerine ��kmam i�in e�ilmi� g�vdesi ve uzun sa�lar�yla hat�rlamak istiyorum� 

Sesler doluyor kulaklar�ma.

Yerden s�r�yerek f�rlatt���m bir mermer par�as�n�n ni�anlad��� gazoz kapaklar�n�n, oraya buraya da��l�p sa��lan sesleri..

Misket torbam�n i�inde par�ldayan, g�c�rdayan misketlerimin sesi..

Yat�r�p kald�r�nca a�layan oyuncak bebe�imin sesi..

Bebe�ime, art�k kuma� par�alar�ndan renk renk elbiseler diken babaannemin kollu diki� makinesinin sesi..

�zerinde z�playarak ba��m� tavana de�dirme denemeleri yapt���m babaannemin yata��n�n zavall� yaylar�n�n sesi..

Gazoz kapaklar�ma, misketlerime, seksek ta�lar�ma, lastiklerime, iplerime evinde yer a�an babaannemin, bana hikayeler anlatan sesi�

�ocuklu�umun bu evlerinde; g�rebildi�im dokunabildi�im bu insanlar, bu kokular, bu sesler yok art�k� Bir �zlem duygusu y�re�ime saplan�yor.. bo�az�ma tak�lan bir yumrunun g�z ya��na d�n��mesini �nleyebilece�imi san�yorum..ama yan�l�yorum�

Ayn� mahalleyi, ayn� soka��, bayramlar�, sohbetleri, sevin�leri, �z�nt�leri payla�t���m�z kom�ular�m�z, can dostlar�m, arkada�lar�m, a�klar�m nerdeler?

Nerde �ocuklu�umun s�sleri..?

 

Ve 15. Blok, �nden y�ksek�e giri�, arkadan topra�a oturan zemin kat�.

�ocuklu�umun as�l evi..

��te orada, annemin tuzlad��� kan k�rm�z� atom domatesi uzan�p ald���m mutfak penceresi.. O domatesin lezzeti dilimde dama��mda, �ap�rt�s� dudaklar�mda, akan sular� parmaklar�mda, ellerimde, kollar�mda sanki�

T�m duyular�m ayakland�lar m� ne?

Yoksa, an�lar�n i�inden f�rlay�p ��k�veren kokular, sesler, renkler, lezzetler mi ba�tan ��kar�yor duyular�m�?

Haf�zam�n tutanaklar� bo�ald� sanki..

Hava hafif serinledi.

O bunalt�c� s�cak gitti birden.

G�ne� toplad� ���klar�n� renklerini, bat�ya sakland��

Sadece k�z�l pembe, o hen�z saklanmad��

Tam da saklamba� vakti..

Biz de kukal� saklamba� oynuyoruz sokakta, �o�u benden birka� ya� b�y�k arkada�lar�mla.

�zerimde bir penye ti��rt, bir �ort, ayaklar�mda sandaletler..

Birisi ba��r�yor, zay�f uzunca boylu bir o�lan.

Kim oldu�unu se�emiyorum sakland���m yerden.. sesi de tan�d�k gelmiyor.

 

-          Hey �ocuklar ko�uuunn ( ! ) Sel�uk dede ilkokula ba�layacak olanlara kalem defter silgi da��t�yoooorrrr ( ! )

 

Ben de ��ksam m� sakland���m yerden?

Ama.. ben ilkokula ba�lam�yorum ki.. hen�z be� bu�uk ya��nday�m.. daha s�ram� beklemeliyim�

Ama olsun, ben de okumay� yazmay�, say� saymay� biliyorum..

��k�yorum sakland���m yerden.

�ocuklar �oktan f�rlam��lar, sevin�li bir ko�u tutturmu�lar park�n oldu�u tarafa do�ru.

Ben de ko�maya ba�l�yorum.

Haberi getiren uzunca boylu o�lan, yolumu kesiyor:

 

-          Sen daha k���ks�n, dur bakal�m ( ! )
Sen ilkokula ba�lam�yorsun ( ! )

 

Ben �ylece kal�yorum soka��n ortas�nda..

Hava iyiden iyiye kararmakta.

Tam o anda, bir bisiklet geliyor �zerime do�ru.

B�y�k bir bisiklet ve far�n� yakm��.

Parlak, sar�ms� beyaz bir ���k g�zlerime de�iyor...

Bir ac� duyuyorum baca��mda ve �l�k bir �slakl�k

Yerdeyim, yerde yat�yorum..

A�l�yorum, can�m �ok yan�yor..

Yatt���m yerden, bacaklar�m� karn�ma do�ru �ekip, dirseklerimin �zerinde do�rulmaya �al���yorum.

Baca��mdan kan bo�al�yor.

�ortum ne renk bilmiyorum ama h�zla k�rm�z� oluyor�k�pk�rm�z�..kan k�rm�z�

Etraf�mda bir kalabal�k olu�uyor..k�sa, orta, y�ksek boylu bir kalabal�k..

Konu�malar�n� duyuyorum:

 

-          Annesine haber verelim.. baca��ndan et kopmu�.. �ok kan�yor..

-          Haydi �abuk!.. kanamay� durdurmak gerek..

-          Diki� at�lmas�..��.

 

Biri beni kuca��na al�yor..

Sonra�..sonra�.sonras�nda bir bo�luk var�

Dar, ince uzun, sert, masa gibi bir �eyin �zerinde yat�yorum. Y�ksek�e bir yerde.

Beyaz �nl�k giymi� bir adam �zerime e�ilmi�.

Buras� neresi ( ? ).. Ben buraya nas�l geldim ( ? )..Baca��m neden ac�yor ( ? )..

Beyaz �nl�k giymi� bu adam kim ( ? ).. Annem nerde ( ? )..

Akl�mda sorular bir birini koval�yor.

Annemin y�z�n� g�r�yorum. Bir de amcam�n surat� g�z�m�n �n�nde. G�ng�r amcam�n.

Mahalleden kom�ular�m�z, bir iki amca da orada. Nevzat bey amca.. Vasfi amca..

Babam nerde ( ? )..Evet, evet tamam o i� seyahatinde..�ngiltere� de.

Beyaz �nl�kl� adam�n elinde i�ne var..

Tekme at�yorum, ���l�k ���l��a a�l�yorum..iki aya��mla var g�c�mle tekmeler savuruyorum�

Birileri bacaklar�m� tutup, beni zaptetmeye �al���yor..

Annemin sesini duyuyorum:

 

-          K�z�m dur yapma, bak diki� atacak doktor, izin ver

 

-          Hay�r, hay�r istemiyorum. Baca��m� diktirmeeem ( ! ) �zin vermiyoruuuummmm(!)

 

Bir yandan ba��r�p a�lamaktan, �te yandan tekmeleyip ��rp�nmaktan g�c�m t�kenmek �zere. Direnmekten can�m�n ac�s�n� unutmu�um..

Sonra bir mucize oluyor.

Beyaz �nl�kl� adam i�neyi elinden b�rak�yor.

 

-          Peki tamam dikmeyece�im. S�z veriyorum. Sadece pens koyup pansuman yapaca��m. �imdi, sakin sakin dur bakal�m.

 

Birden rahatl�yorum.

Bana s�z verdi.

Elinde i�ne yok. Dikmiyor. S�z�n� tutuyor.

Ona g�veniyorum.. bana s�z verdi..

:

:

Derinlerden bir yerden tan�d�k bir melodi geliyor.

�Tango to Evora� n�n m�zi�i bu.

Ses, s�rt �antamdan geliyor..

Evet, evet cep telefonum �al�yor.

 

-          Annecim ben eve geldim. Sen nerdesin?


 

-          D��ar�day�m. Birazdan geliyorum o�lum.
Kitab�n� sormayacak m�s�n?


 

-          S�z verdin ya, mutlaka alm��s�nd�r.

 

Elim baca��mdaki yara izine gidiyor.. ince bir �izgi halinde kapanaca�� yerde, diki� at�lmad��� i�in madeni para b�y�kl���nde kalan, beyaz yara izime�

Yara izi de�il o asl�nda, s�z izi�

:  Ye�im ESEMEN, �stanbul, Kas�m 2004                                                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t