wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Nusret ZENC�RC�

�LK �Z�MLER

Kasaban�n yak�c� geceleriyle kara bazalt ta�lar�na ��plak ayakla bas�lamad��� g�nleri geleli �ok olmu�tu. Kavuran s�caklar ne gece ne g�nd�z nefes ald�r�yor, kasaban�n insanlar�, kedileri, k�pekleri, atlar�, e�ekleri g�nd�zleri g�lgeliklerden, geceleri bir esip �ok�a duran r�zgarlardan medet umarak zaman ge�iriyorlard�. K���n da�lardaki ma�aralara depolanm�� karlar, �abuk erimesinler diye at arabalar�yla sabah erkenden kasabaya getiriliyor, bo�azlar� bir nebze olsun serinletebilir umuduyla sat�l�yor, al�n�yordu. Koruklara ni�an d��m��, yava� yava� �z�m olacaklar� g�nlere yol al�yorlard�. Kara ta�l� kasaban�n �z�mleri �ok g�zel olurdu. Renk, tat ve koku c�mb���n� and�ran Horozkaralar�n, H�n�s�lerin, Balbeyazlar�n �z�m pazar�na getirilip sat�lmas� yak�nd�. �z�m zaman� al�c�larla sat�c�lar�n sabah erkenden tozlu k���k pazar yerini doldurmalar�, �z�m  al�p satmalar� tam bir t�ren havas�nda ger�ekle�irdi. Mevsimin ilk �z�m�n�n geli�i ise ba�l� ba��na muazzam bir t�ren olur, kasabada �z�m� pazara ilk getiren onurlan�rd�. Bu nedenle de herkes ilk olmak i�in atard�.

Dede ak�amdan m�jdeyi verdi;

- � Erken yat, sabah ba�a gidece�iz �. Demek ki �z�mler art�k olmu�tu. Dedesi �z�mlerin oldu�unu nas�l da bilirdi! O hi� anlamazd�. Erkenden yat�p yar� uyur yar� uyan�k heyecanla sabah� beklemeye ba�lad�. G�n�n ilk ���klar� daha perdeyi delemeden ayakta idi. Hemen giyindi.

- � Haydi ba�a ge� kalmayal�m � dedesinin sesi daha avluda yank�lanmadan merdivenleri iki�er ��er atlayarak a�a��ya indi. A�a��da beyaz k�r e�ek ah�rdan ��kar�lm��, heybeleri bile �at�lm��t�; o kadar acele etmesine kar��n. B�y�k avludan ��� soka�a ��k�nca, kap� arkalar�ndan g�c�rdayarak a��r a��r kapand�. Dede e�e�e kurulmu� �nde, O arkada ba�a do�ru yola d��t�ler. E�e�i g�zden ka��rmamal�yd�. Ko�ar ad�mlarla izlemeye ba�lad�. Neyse ki Dede, ara s�ra O geliyor mu diye arkas�na bak�yordu. H�k�met kona��, eski okul, mezarl�k, s�ra ile ge�ildi. Yerden sular f��k�ran o dinlenme yerine var�ld���nda epeyi yorulmu�tu. �kisi de ellerini y�zlerini bir g�zel y�kay�p sular�n� i�ip serinledi. Dedenin sarma sigaras�ndan ald��� son nefesle birlikte tekrar yola koyuldular. Anla��lm��t�; kahvalt� bug�n ba�da yap�lacakt�. E�e�in s�rt�nda Dede, arkada O, ba�lad�lar yeniden y�r�meye. Dar yollardan �nce sa�a, sonra sola d�n�ld�kten az sonra her iki yan�nda kendi ba�lar�n�n yer ald���  o dar yola girdiler. �z�mler en erken �� incirli ba�da ererdi. E�ek kara incir a�ac�n�n alt�nda serinli�in keyfini ��karmaya ba�lad���nda, Dede kahvalt� ��k�n�n� iki beyaz incirin aras�ndaki d�zl�k alana yerle�tirip a�m��t� bile. ��k�nda beyaz peynir ve ekmek vard�. Sabah �i�leri daha �zerinde t�ten birka� salk�m �z�m de toplan�r toplanmaz, kahvalt�, kahvalt�ya benzeyecekti. Dede' nin yavrusunu ok�ayan analar gibi elinde ta��y�p sofra ��k�n�na yerle�tirdi�i Balk�z salk�m�yla kahvalt� haz�rd�. Keyifle torununa seslendi;

- � Haydi  �abuk ol, daha �ok i�imiz var �. Acele ama keyifli bir kahvalt� yapt�lar. �z�mler de ne ho� olmu�tu! Tatl� ama az da ek�iydi hen�z. O koca salk�mlar�n �z�m tanelerini sanki �i�nemeden ge�irdiler bo�azlar�ndan.

�z�mleri kesip heybelere yerle�tirmek �ok s�rmedi. Hemen yola koyuldular. Ge� kalmamak gerekiyordu. Mola yerinde bir su i�ip hemen devam ettiler. Dede de, O da �ok heyecanl�yd�.

Pazar�n kap�s�ndan daha i�eri girerken pazar�n i�ine kimse var m� yok mu diye g�z gezdirdi. Dedenin sevinci ve gururu uzun yay kirpiklerinin arkas�nda saklanan Horozkaras� g�zlerinin derinliklerinden parl�yordu. ��� birden pazar�n b�y�k demir kap�s�ndan girince, pazarda duvar diplerinde ��melmi� �z�m bekleyen al�c�lar gereken sayg�y� g�sterebilme �zeni i�inde do�ruldular. �lk �z�me do�ru y�r�d�ler...

Bu y�l da �lk �z�m pazarda idi. Bu y�l da onlar�n �z�m� pazarda ilkti...

:  Nusret ZENC�RC� Ankara, 14.05. 2002                                                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t