wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Nusret ZENC�RC�

PARAM YOK

Sonbaharla birlikte az da olsa  serinlemi� gecede, ba��n� yast��a koyal� �ok olmu�; ge�en y�llar�n� d���nerek dalm��, ama son zamanlardaki t�m gecelerinde oldu�u gibi o gece de uykuya dalamam��t� ya�l� adam. Yazlar� kavuran, sivrisinekleri sokan, nemi insan�n �st�nden akan bu kente daha yeni yetme bir delikanl� idi geldi�inde. Fabrikalar�n yer ald��� kar�� yakas�nda kentin, bir fabrikaya biti�ik bir evin bir odas�n� �� be� ki�i ile payla�m��, i� bulmu� �al��m��t�. Y�llarca s�rm��t� bu �al��mas�, i�siz kald��� g�nler d���nda. 

Askere gitmi� gelmi� evlenmi�, �ocuklar� olmu�, onlar b�y�m��, evlenmi� ayr�l�p ba�ka kentlere yerle�mi�, o hep �al��m��t�. Y�llar onu da, i� bulunca k�yden al�p getirdi�i e�ini de yormu�, iki sene �nce de yorulan bedeni ile e�i, onu terk edip gitmi�ti buralardan. Tek ba��na idi g�nlerinin �o�unda. Bazen, uzaktaki �ocuklar� gelebilir olmu�, gidi� geli�leri y�llar ge�tik�e daha da seyrekle�mi�ti. Yemek yapmay� bula��k y�kamay� yeniden ��renmi�, bazen kendi pi�irebildikleri ile �o�u zaman da kom�ulardan gelen birka� kap yemekle karn�n� doyurmaya al��m��t�. D��ardan yemesi zordu, hem al���k de�ildi hem de lokanta yeme�i dokunuyordu art�k.

Belli belirsiz sabah ezan�n� duydu�unda uykuya ancak dalm��t�. Birka� saat uykudan sonra kalkt� yataktan. �ay� koydu oca�a. Tra� oldu, eskili�inden y�z�n� par�alayan tra� b��a�� ile. Y�z�nden akan kanlar� su ile y�kayarak, tek temiz giyilebilir elbisesini giydi. Aya��na ancak ucunu kesince rahat�a giyebildi�i, �st� mavi bez alt� lastik ayakkab�s�n� ge�irip eline bastonunu da alarak d��t� yola. Y�r�yecek gibi de�ildi, gidece�i yer uzakt�. Ge�en bir halk otob�s�ne zorla a��r a��r biraz da �teki yolcular�n yard�m� ile bindi, yer veren bir delikanl�n�n yerine oturdu, bu�ulu g�zlerini yere dikerek.

Para toplayan bilet�iyi, o duymuyor gibiydi, ama bilet�i �srarl�yd�. � Para � diye tekrar seslendi. Yolcular�n kendisine bakmas�ndan ka�amad� bu sefer ya�l� adam, ba��n� biraz kald�rd� yerden. Usulca, herkesin duyamayaca�� bir sesle inledi bilet�iye,  � Param yok, maa� almaya gidiyorum. D�nerken �derim o�lum �. Ses ��karamad� art�k bilet�i. A��r a��r indi otob�sten gidece�i yere geldi�inde, bilet�iden g�zlerini ka��rarak. Maa�� al�r almaz ilk i� �u adam�n paras�n� vermeliydi.

Emekli maa��n� almak i�in girdi�i banka kuyru�unda daha maa��n� alamadan t�kendi nefesi de, g�c� de. Hastaneye yeti�tiremediler zay�f yorgun bedenini. Veremedi�i bilet paras�n�n kahr� i�inde, gen�lik umutlar�n�n kentinden aynen geldi�i g�nk� gibi bo� cebiyle �ekip gitmi�ti ya�l� adam...

:  Nusret ZENC�RC�, Ankara, 23.10.2002                                                                                                             Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t