wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

FAL

� Mutlu de�ilim!

dedi adam.

� Bir �ocuk istiyorum. Hem de �ok. S�ylesene falc�, s�ylesene, �ocu�um olacak m�? Bir �ocu�u her �eyden �ok istiyorum. Hele de kuzenim do�duktan sonra �ocuk iste�im dayan�lmaz oldu. �ocu�um olmadan asla mutlu olamayaca��m� 

T�m bunlar� s�ylerken ���lt�l� g�zlerle, mutluluk hayalleriyle ilgili umutlu s�zler duymak �zlemiyle bak�yordu. Falc� kad�n adam�n hayallerine ve umut k�r�kl�klar�na dokunurcas�na kehanet dolu s�zler s�yledi. Adam dinledik�e yalvar�� ���lt�lar� giymi� bak��lar�ndan hayat� boyunca ya�ad��� hayal k�r�kl�klar� bir bir ge�ti.

Asl�nda �u an, ne falc� ne de fal bakt�ran adam kar�� kar��ya oturmalar�na ra�men birbiriyle ilgili gibi de�illerdi. Kad�n fal i�in kulland��� ara� gere�lere yo�unla�m��, adamla ilgili g�rebildi�i bilgilere ula�maya �al���yordu. Adam ise fal bakt�rmaktan duydu�u rahats�zl���ndan kurtulma tel��� ile g�zel s�zler duyma beklentisi aras�nda gidip geliyordu. �kisi de durgun, d���nceliydi. Birbirinden apayr� d���nsel alanlarda gezindiler. Adam, fala inanmazd�. T�m kontrol�n elinde oldu�unu hissetmi�ti ya�am� boyunca. Ama oldum olas� kad�nlar ve �ocuk konusunda neden ba�ar�l� olamad���n� sorgulamaktan ho�lanmazd�. Bilirdi: ince ince sezerdi. Kad�nlar s�z konusu oldu�unda bir �eylerin eksik ya da gizlenmi� bir �ekilde bombo� kal�verdi�ini, bu eksik �eyi ne kadar merak etse de bir t�rl� ula�amad���n� bilirdi. Ama insan bilemedi�i bir �eyi nas�l isteyemezse, adam da kad�nlar� aman aman istemezdi hayat�nda. Yine de o dayan�lmaz �ekilde arzulad��� �ocuk �zlemine kavu�sa, i�te o zaman ger�ekten tam anlamda mutlu olaca��n� d���n�rd�. Falc� kad�n adam�n bu ger�eklerini nas�l okuyacakt� acaba? Bu kad�n iyi fal bakabiliyor muydu? ��indeki kayg� dolu seslerden uzakla��p falc� kad�n�n sessizli�ini izlemeye ba�lad�. Kad�n  fal �ana��na uzun uzun bakt�ktan sonra ba��n� kald�rarak adama bakt�. G�z g�ze geldikleri anda h�zla g�zlerini bo�lu�a kayd�rd�. Sanki adama de�il de ba�ka birilerine anlat�r gibi konu�maya ba�lad�. Bu ani g�z ka��r���n adamda yaratt��� �a�k�nl�k kar��s�nda, bir a��klama yapma ihtiyac� duydu:

- Falc�lar fal bakt�klar� insan�n g�zlerine bakarsa gizli kalmas� gereken her s�rra yuvarlana yuvarlana d��erler. ��nk� falc�lar merakl�d�r. Hem de �ok merakl�! Bunun i�in fal bakt���m ki�inin g�zlerine bakmamaya �al���r�m. Do�al olarak Elbette t�m dikkatim size ama, fal bakt���m s�rece g�zlerinize bakmayaca��m. Bu hem sizi bana esir etmemem hem de sizin enerji girdab�n�za yuvarlan�p s�r�klenmemem i�in gerekli!

Bu a��klama do�ru olmasa da ne fark ederdi ki! Adam�n g�zlerine neden bakamad���n� kendisi de sorgulamak istemiyordu falc� kad�n. � Hadi can�m, etkilenmi� olamam ya, ne al�ka� diye ge�i�tirdi i�indeki gerilmeyi. Acaba, bu gerginlik, kar��s�ndaki ki�iden etkilenmekten mi kaynaklan�yordu. Falc� kad�n, bu d���ncelerinden sessiz sedas�z s�v��t�.

Adam bu a��klama kar��s�nda, rahatlam�� bir ifadeyle falc� kad�n�n g�zlerine bak�p g�l�msedi. Evet i�te, tedirgin olmay� gerektiren hi�bir �ey yoktu. Evet, evet, yoktu! Falc� kad�n, fal �ana��na bak�p birka� bir �eyler daha s�yledi.

- Evet �u ana kadar hakk�ma dair dedikleriniz do�ru!

Falc�  kad�n bu s�zleri duydu�unda tedirgin oldu. Do�rulanmak, onaylanmak ho�una gitse de bunun verece�i gurur hissinden korkard�.

- Bu beni �st�n k�lan bir �zellik de�il. Bu g�rd���m� do�ru yorumlayabilmi� olmamla ilgili. Ama dikkatimi da��tmay�n. Gerekli gereksiz alk�� yapmay�n. Size sordu�umda cevap verseniz yeter! Ben fal bakt���m ki�ilerle ilgili do�ru bir �eyleri s�ylemenin verdi�i sevin�le �v�nmenin ve ��marman�n yoldan ��kar�c�l���na d��mek istemiyorum. �imdi heyecan�n�z� bast�r�n ve uslu uslu dinleyin! Bildi�imi s�yledi�im �eyler hatal� da olabilir. Sonu�ta ben de insan�m. Ben sizi, siz de beni yan�ltmamal�y�z. Dikkat edin buna l�tfen

Adam daha da bir �nemseyen bak��lar ve kendi hakk�nda duyacaklar�na artan bir merakla i� seslerinin t�m�n� kapatt�. Hatta nefes al�rken bile sessiz olmak i�in a��r� bir �zenle dinlemeye ba�lad�.

Falc� kad�n ger�ekten de yanl�� bir �eyler s�ylemekten, adam�n hayat ak���na yanl�� bir m�dahalede bulunmaktan korkuyordu. Bunun i�in tedirgindi. Duraksayarak, g�rd��� �eylerden hangisini s�yleyece�ini tarta tarta konu�tu  Bu konu�malar�nda adama bakmamaya, onun etkilenmelerini g�rmezden gelmeye dikkat ederek, m�mk�n oldu�unca �enesini kalbine do�ru yakla�t�r�rcas�na konu�uyordu. Bilgilerini kalbinden s�zer gibiydi. Tam olarak konsantre oldu�unu anlad���nda kendi s�zlerini duymamaya ba�lad�. Konu�malar�n� �l��p bi�en halinden ��km��t�. Parmaklar�n� malzemeleri �zerinde gezdiriyordu. G�rd��� �eyler ��yleydi ;

- Bir deniz, hatta okyanus �zerinde h�z� ve y�n� zaman zaman de�i�en bir r�zg�r� hissediyorum. R�zg�r, deniz �zerinde, bazen ��rp�nt� �eklinde, bazen de katlanarak �o�alan dalgalar olu�turuyor. �� d�nyan�z, i�te b�yle k�p�klenmelerle dolu. Dalgalar co�kun ve kabar�k  oldu�unda, ad� heyecan oluyor. Dalgalar�n k�y�lar� d�vd���nde ��kan sesler heybetiniz oluyor. Kendini bu nedenle, de�i�en haller i�inde buluyorsun. Bir de bu deniz ve r�zg�r�n sakin sakin birbirine sokulu�u vard�r. R�zg�r, karadan denize do�ru esti�inde, deniz y�zeyi �ar�af gibi durulur ve suskunla��r. B�yle bir k�y�da oturmu� denize bakarken g�r�yorum seni. Esintiden biraz ���m��, �rpermi�sin. Y�z�nde al�akg�n�ll� bir g�l�mseme var. ��te, huzurlu halin b�yle bir �ey. Ama bu g�r�nt� �u ya��n de�il, daha ileriki ya�lar�n�z�n kar��l���! ��nk�, �u ya��n�zda arad���n�z huzur de�il, mutluluk! Evet, huzur demek, mutlu edece�ine inand���m�z �eylerin pe�inden ko�turmay� b�rak�p, seyirci kalabilmenin rahatl��� demektir. Ama �imdiki gen� enerjinizle bunu anlayamazs�n�z. Kendinizi, bu k�y�dan al�p, nerelere g�t�rd���ne bakal�m o halde. E...vet, �imdi. �imdi sen,,,bir �ocuk istiyor ama bir t�rl� buna ait �artlar� sa�layam�yorsun. �ocuk dile�ini, yakar�� halinde s�yleyip duran bir zavall� haline d�nd�rm��s�n�z kendinizi. Mutsuzsunuz. ��nk�, bir �ocu�unuz olana kadar ger�ekten hi�bir �eyle mutlu olamayaca��n�za inanm��s�n�z. Bu nedenle s�k�l�p �z�l�yor, burukla��yorsunuz. Bunun i�in ne yapman�z gerekti�ine dair, o m�thi� s�rr� s�ylemem i�in merakla dinliyorsunuz! Bizi mutlu edece�ini d���nd���m�z her iste�e, �ocuk, ev, para, araba, intikam, tepki, mevkii, ��hret t�m bunlar�n hepsine mutlulu�a giden yol diye bakar�z. Oysa, bunlar� elde etmek i�in t�rl� eziyetlere g���s gereriz. O zaman bu nas�l bir m�cadele, bu nas�l bir ama�t�r? Mutlu olmak i�in m�cadele etti�imiz, uzand���m�z �eyler, yani �STEKLER�M�Z, asl�nda birer ara�t�r. Vas�talar�, arabay�, treni, gemiyi d���n�n. Sizi, gidece�i yere ula�mak i�in bisiklete binmi� biri olarak g�r�yorum. Bisiklet, �ocuk �zleminiz. Oysa siz, bu bisiklet sayesinde gitmek istedi�iniz yerin �ocuk �zleminiz oldu�unu s�yl�yorsunuz. ��te aram�zda b�yle bir bak�� fark� vard�r. Siz bana, bisikletiniz i�in yol soruyorsunuz. Ben de size soruyorum. �u bisikletinize bir daha bak�n! Bu bisikletle seyahat etmek istiyor musunuz? Niye ba�ka bir �ey de�il de bisiklet diyorum? Siz, � ama �zg�r olmak istiyorum. Ancak bir bisiklet, beni �zg�r k�lar� diyorsunuz. Sizi bisiklet �st�nde yol al�rken g�r�yorum. Gitmek i�in pedal �evirdi�iniz y�n� de g�r�yorum. Nereye do�ru, hangi h�zla ve hangi yoldan gitti�inizin ne �nemi var asl�nda! Ama o yolculu�unda d���p yaralanmalar�n�, k�zg�nl�klar�n� da g�r�yorum. Asl�nda bisikleti, ka�mak i�in kullan�yorsunuz.

- S�ylediklerinizden hi�bir �ey anlamad�m!

Falc� kad�n, durdu. Adam�n anlayaca�� �ekilde konu�mak i�in zorlad� kendini:

- �ocuk istedi�ini s�yleseniz de �zg�rl���n� koruyamamaktan korkuyorsunuz. ��nk� �ocuk i�in bir kad�n�n da sorumlulu�unu alman�z ve onun da beklentilerini kar��laman�z gerekir. A�k�n, g�zelli�ini ya�amak istiyorsunuz. Ama bunun sorumlulu�u konusunda kafan�z kar��m��. A�k kar��l���nda �zg�rl���n� kaybetmekten korkuyorsunuz. Ger�ekten �zg�r olsan�z �zg�rl���n� kaybetmekten korkmazd�n�z! Kendi ad�n�za istedi�iniz �zg�rl�k �l��s�, ���k oldu�unuz kad�na sunabilece�iniz �zg�rl�kle ayn� de�il! ��te,  kad�nlara adaletsiz bir bak��la bakt���n�z� g�remiyorsunuz! ��indeki r�zg�r, �yle ba��bo� esip gidebilmenin, s�n�rlanmam��l���n, �zg�rl���n simgesi. ��inizdeki deniz ise, duygular�n�z�n yo�unlu�u. Yani sevginin, a�k�n, tutkunun simgesi. �� d�nyan�zda bunun dengesinin sa�layamad���n�zdan dolay� bu de�erleriniz bir �at��ma halindeler ve ya�ad�klar�n�z� etkiliyor. Yani ba��n�za gelen her k�t� �ey, her gecikme, her erteleni�, bu i� �at��man�zdan kaynaklan�yor. Size bu sava� meydan�ndaki seni anlatmam� ister misin?

- Nas�l bir �at��ma bu ? Bu �at��madan ��kmam i�in hangi y�ne d�nmeliyim?

- Kad�n olsun, erkek olsun, anne ve babas�n�n yeti�tirme modeli i�inden b�y�yerek ��kar. Ama bir g�n ger�ek kimli�ini bulup, kendini net bir �ekilde ortaya koymak zorundad�r. Bu ger�ek kimli�ini bulduktan sonra duygular�n�n ak���na engel olmadan ger�ek a�k� ya�amaya izin vermelidir. �nsan ger�ek a�kta di�er yar�s�n� bulur ve bu uyumla kurulan ili�kisine ��krederek, ba�l� kalarak, g�zellikler i�inde ya�ar. Bunun sonuncunda da, insan a�k�ndan, Allah a�k�na yol al�r. Ancak kalbinde duyaca��n ger�ek a�kla, Allah sevgisine ula�abilirsin. Allah d���m�zda de�il, i�imizde, ta kalbimizdedir. As�l olan Allah a�k�d�r. Bu nedenle, kad�n erkek a�k� dahi bir ara�, bir vesiledir. Mutluluk i�in bizi pe�inden ko�turan istekler, arzular, dilekler gibi, her �ey bir ara�t�r. As�l olan a�kt�r. As�l olan a�k!

Adam�n y�z�nde k�r�� buru� ifadeler, bak��lar art�k�a falc� kad�n daha net anlatmaya �abalad�.

- Sizinle ilgili s�ylediklerime, " bunlar�n hepsi ger�ek, hepsini bildiniz " demi�tiniz. Bo�and���n�z�, i�ki ve m�zikle rahatlayabildi�inizi, karde�lerinize ele�tirilerinizin daha sonra sana s�k�nt� verdi�ini, bu s�k�nt�n�n sizi uyutmad���n�, yelken sporuna yetene�iniz oldu�unu ama bunu devam ettiremedi�inizi bilmedim mi? Bildim de�il mi? Duyguland���n�zda bir bal�k gibi oluyorsunuz. T�pk�, duygu denizinde bir oraya bir buraya y�z�yorsunuz. Ama i� ciddile�meye ba�lad��� anlarda denizin derinliklerinde bir ma�araya saklanm�� �rkek bir bal�k gibi ka��p saklanmaya �al���yorsunuz. Bazen de, akvaryuma hapsedilmi� bir bal�k gibi s�n�rlanm��, engellenmi�lik hissiyle huzursuzla��yorsunuz. A�k s�z konusu oldu�unda, bu ma�araya ya da akvaryuma s�k���p kalm�� bir bal�k gibi huzursuz oluyorsunuz. Birine a�k duydu�unuzdaysa, i�inizde romantik hayaller canlansa bile �zg�rce y�zemeyen huzursuz bir bal�k gibi a�k ihtimalinden ka��p, ili�kinizi arkada�l�k boyutuna ta��y�veriyorsunuz. Oysa sizin i�inizdeki tutkular melankolik ya da platonik bir a�k hadisesinden ba�ka hallerde ya�anmal�. A�k, �zg�rce y�zen bal�k �rne�i ya�anmal�. ��te; g�remedi�iniz ger�e�iniz bu �ekilde! Duygular�n�zdaki tutsakl���, a�k� �zg�rce ya�ayamad���n�z� �nemsemiyorsunuz. �nce gelen �zg�r olmam diyorsunuz ama kendi kendinizi tutsak ediyorsunuz. ��sel anlamda, �zg�r de�ilsiniz. S�ylesenize, kendine bak���n�zdaki yan�lg�y�, daha ne kadar devam ettireceksiniz? Grup �al��malar�n� organize etmeye yetene�iniz var. Bir dernek bir toplant� oldu�unda, insanlar� bir araya toplayabiliyorsunuz. Ama, kendi i�indeki, z�tla�may� ��zmekten ka��yorsunuz. ��nk� g�remiyorsunuz! Kendi i�inizde; duygu ve d���nce birli�ini sa�lamal�s�n�z. Kendinden haberdar de�ilsiniz. Bu haldeyken bir de �ocuk sahibi olmak istiyorsunuz. �nce kendi b�t�nl���n�z�, i�sel birli�ini sa�lamal�s�n�z. Siz, ger�ek a�k�n�z� bir kad�na sunacaks�n�z. Kad�nda size �ocuk hediye edecek. Ancak bu �ekilde bir �ocu�unuz olabilir. �zg�rl�k, �zg�rl�k diyorsunuz, �ZG�R �RADEN�ZLE  bir se�im yaparsan�z, ger�ek anlamda �zg�r�m diyebileceksiniz. Bunu da ince ince seziyorsunuz. Ger�ek a�k� bulmak i�in i�inizdeki sava� meydan� g�rmelisiniz. Kendinizle sava�t���n�z y�nlerinizi, sizi tutsak edi�lerini g�rmelisiniz. B�R BEN VARDIR, BENDEN ��ER� demi�ler. Bu s�z�n �nemini anlad���n�zda falc�lara gereksiniminiz kalmaz. Fal bakt�rd���n�z i�in utanman�za da gerek kalmaz...

Adam durdu, d���nd�, kalakald�. Falc� kad�n konu�mas�na devam etti ;

� Duygular�m�zd�r bizi besleyen. Maddi anlamda beslenmeye, yemeye, i�meye ihtiyac�m�z oldu�u gibi manevi anlamda da a�kla beslenmeye ihtiyac�m�z vard�r. Nas�l ki v�cudumuz i�in do�ru beslenmemiz ve iyi g�dalar almam�z gerekiyorsa, manevi anlamda da do�ru de�erler edinmemiz ve ger�ek a�ka y�nelmemiz gerekir. Duygular�m�z�, a�kla ifade etme iste�imiz, t�pk� v�cudumuzun a�l�k hissi gibidir. Bunu �nemsemedi�inizde, hep bir huzursuzluk, hep bir eksiklik ve aray�� olacakt�r. Bal�k ruhlu adam, sen ger�ek a�ktan ka��yorsun! ��te bu y�zden mutsuzsun...

Adam�n y�z�ne bak�p dost�a g�l�msedi. Adam da g�l�mseyerek yan�t verdi. Ama onun g�l�mseyi�inde, �a�k�nl�k ve �z�nt� vard�.

� Anlad�m! Yani her �eyden ben sorumluyum...

diyerek aya�a kalkt� adam.

- Bunlar� duymak beni huzursuz etti. Ama bunlar� duymu� olmaktan mutluyum...

diyerek iki eliyle bir falc� kad�n�n ellerini kavrad�.

- Hay Allah, asl�nda �u mutluluk konusunda kafam �ok kar��t�. Bu dediklerinizi umar�m anlayabilmi�imdir. Asl�nda �ok net �eyler s�ylediniz. Te�ekk�r ederim. Ama yine de akl�ma bir �ey tak�ld�. Sanat��lar, mutsuz anlar�n�n etkisiyle hayranl�k uyand�ran eserlerini �retiyorlar. Yani mutsuzluk �retim i�in bir kaynak m�d�r? Ya�am m�cadelesinin anlam� nedir? Ya�amda mutluluk nedir? Mutlulu�u yakalasak biter diye kayg�lan�yoruz da onun i�in mi mutsuz edecek �eylere y�neliyoruz? Mutsuz eden olaylar ya�am�n dinamizmi mi? Bu nas�l oluyor peki ? Ben �u �u ya da bu sebeple mutsuzum dedi�imde, koca bir yan�lg� i�inde mi y�z�yorum? Asl�nda bizi mutlu edece�ine inand���m�z isteklerimiz pe�inde, m�cadele ederek ge�en ya�am�m�zda, bizler koca bir bo�lu�a kula� atan y�zc�ler miyiz? ��imdeki denizin k�p�klenerek k�y�lara vuran dalgalar� beni mutlu edece�ine inand���m isteklerimin ger�ekle�mesi i�in ko�turmalar�m m�? Tutkular, istekler, h�rslar, paniklenmeler, gururlan��, �fkeler, a�lamalar, g�lmeler, heyecanlanmalar�m�z, hepsi dalga k�p��� gibi bir kabar��! Her kabar���n, bir de s�nme s�reci var. Bu kabar�� ve s�n�� s�re�leri ya�ad���m�z olaylar anlam�na geliyor. Asl�nda deniz, hep ayn� deniz. Dalgal� da olsa durgun olsa... Evet, �imdiye kadar i�imde istek, h�rs, tutku, �fke, �ekingenlik, heyecan hissettiren, her olay benim eserim. Hayat�mdaki her dalga benim eserim.

Falc� kad�n adam�n s�cak avu�lar�ndan ellerini �ekerken utand�, k�zard�. Ama adam tamamen kendiyle ilgili oldu�u i�in kad�ndaki etkilenmeyi fark edemedi.

Falc� kad�n kendi i� d�nyas�nda kuvvetli esen bir r�zg�rla sa�lar� kar��an bir gen� k�z g�rd�. R�zg�ra yakalanan k�z�n sa�lar� sa�a sola u�u�uyor, g�zlerini a�makta zorlan�yordu. Bu g�r�nt�y� izlerken, kendi halini  bu g�r�nt�yle �zde�le�tirdi. Adam giderken g�zlerini k�rp��t�r�p g�z g�ze gelmemeye �al��arak ellerini sa�lar�nda gezdirmekteydi.

Adam gittikten sonra kad�n fal s�ras�nda s�yledi�i s�zleri d���nerek, �sl�k �al�p �ark� s�ylemeye ba�lad�.

                  � A�k bir r�zg�r�n esintisinde gizlenir de

                    Sa�lar�ma de�ip ge�er.

                    A�k bir dalgan�n k�p���ne biner de

                    K�y�daki kumlar aras�nda kaybolup gider.

                    A�k bir s�cakl�k olurda,

                    Teninden avu�lar�m� yakar gider.

                    A�k bir perdenin ard�nda gizlenir de

                    Heyecanlanan Oyuncunun, sahne korkusunu �rter.

                    A�k bir bak��a yerle�ir de,

                    Avc� gibi, pusuda bekler. �

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 70. hafta, 23.01.2006 - 29.01.2006 haftan�n konusu: HUZUR MU MUTLULUK MU? �zerine

:  Lasolfa,  05.02.2006                                                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t