wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mehmet UHR�

PEYN�R�N TUZU

G�nlerdir neredeyse aral�ks�z devam eden ya�mur hepimizin ruhunu daraltm��t�. Grinin egemen oldu�u o renksiz g�nler, ya�mur nedeniyle kapal� kalman�n getirdi�i i� s�k�nt�s� ve k�t� hava �artlar�na kar��n hastanenin giderek artan hasta y�k� enerjimizi so�uruyordu.  

O sabah yine bu ruh hali i�inde hastalar�m�zla ilgilenirken servis hem�iresi hastalar�m�zdan birinin yata��nda olmad���n�, serviste de bulamad���n� bildirdi. K�sa s�re sonra ya�l� kad�n hastam�z�n kocas�yla birlikte bah�ede oldu�u haberi geldi. Hastam�z, iyile�mek bilmeyen hastal��� nedeniyle e�inin refakatinde uzun s�redir servisimizde yatmaktayd�. 

Bah�eye ��k�p yanlar�na gittim. Sa�anak halinde ya�an ya�murun alt�ndayd�lar. Hayli �slanm��lard�. Kar� koca ya�an ya�mura ellerini y�zlerini a��p y�kan�yorlard� sanki. � Ne yap�yorsunuz bu ya�murun alt�nda? ���t�p hasta olacaks�n�z, girin art�k i�eri � diye seslendim. Ya�l� beyefendi elindeki ya�mur damlalar�n� e�inin yanaklar�na s�r�p � Doktor Bey ya�murda y�kanal�m, ar�nal�m istedik. Merak etme, az kald� birazdan gireriz i�eri � diye yan�tlad�. Servise d�nd���m�zde fena halde �slanm��t�k. Ya�ananlar nedeniyle i�erlemi� oldu�umu g�ren hastam�z, kocas�n�n tavsiyesi nedeniyle bah�eye ��kt���n� s�yleyip �z�r diledi. Kocas�na d�n�p ��k��t�m:

-         Bu yapt���n�z i� mi? E�inizin bunca hastal���na bir de so�uk alg�nl��� m� eklemek mi istiyorsunuz?

-         ��inizi aksatt���m i�in kusura kalma Doktor Bey o�lum. L�kin faydam dokunsun istemi�tim. 

���m��lerdi. �ki �ay s�yleyip yanlar�na oturdum. Bir daha sormadan b�yle i�lere kalk��mamalar�n� rica ettim. �aylar�m�z� i�ip �s�n�rken beyefendi baba mesle�i olan peynircilik yapt���ndan, hayat�n� peynirden kazand���ndan, peynir imal edip satt���ndan ve peynirin nas�l yap�ld���ndan s�z etti. 

-       S�t� mayalars�n peynir olur zannederler ama olan taze peynirdir. Yumu�ak ve lezzetsizdir. Sonra beklersin, olgunla�s�n. Bekledik�e olgunla��r, sertle�ir, k�vama gelir peynir. Biraz insana benzer. Olgunla�mas� zaman al�r sab�r ister.

-        Sonra da rak�ya meze ederler, de�il mi?   

-        Oras�na kar��mam! Olgunla�an peyniri bozulmamas� i�in salamura dedi�imiz tuzlu suya yat�r�r�z. Salamura bozulmas�n� �nler ama peyniri daha da sertle�tirir. Eskiyip ya�land�k�a d��� iyice sertle�ir, kal�ba girmez olur peynir. Hani insan da ya�lan�nca benim gibi s�z dinlemez, inat�� olur ya, onun gibi!

     -   Yok mu bunun �aresi?

�ay�ndan bir yudum daha ald� g�l�msedi;

-         Olmaz olur mu? Bakt�k ki tuzlu su peyniri iyice sertle�tirdi, ac�la�t�rd�, ya�mura ��kar�r tuzu gidene kadar ya�mur suyunda y�kar bekletiriz. Ya�mur suyunda y�kanan peynir �ok direnmez, yumu�ar, gen�le�ir.

-         Onun i�in mi ya�murun alt�na ��kard�n han�m�n�?

-        Doktor bey g�nlerdir hastanedeyiz ve han�m�m onca tedaviye il�ca ra�men bir t�rl� iyile�miyor. Siz de g�r�yorsunuz! Ge�en g�n hem�ire han�mdan e�imin kolundaki serumun i�inde tuzlu su oldu�unu ��renince ninemden kalma bu y�ntem geldi akl�ma. �l��lar�n etki edebilmesi, gen�le�ebilmesi i�in ya�murda y�kan�p ar�nmas�n�n iyi gelece�ini d���nd�m.

     -   ��e yarayacak m� dersin?

Barda��nda kalan son yudum �ay� da i�ip sevgi dolu g�zlerle han�m�na bakt�:

-         Bunca g�nd�r hava kapal�, hep ya�mur, hep ya�mur. Elbet bir g�n g�ne�in y�z�n� g�sterece�ini bilmesek sab�rla bekler miyiz san�yorsun? Bizim han�m i�in de elbet g�ne� bir g�n y�z�n� g�sterecek. Dilerim birlikte g�r�r�z o g�ne�i.

     -   �ocuklar�n�z yok mu? 

Pek gelen gidenleri yoktu. Han�m� ile g�z g�ze geldi, elini tuttu:

-         Vard�, doktor bey o�lum. �ki o�lumuz vard�.

-         Ne oldu onlara?

-         B�y�k o�lumu anar�i zaman�nda solcu diye vurdular. K���k o�lum da a�abeyinin intikam�n� almak i�in gitti, vuranlar� vurdu. �imdi biri mezarda, di�eri hapiste. Yani yoklar...

O zamana kadar konu�mayan hastam�z yata��nda do�ruldu. G�zleri ya�lanm��t�. Kocas�n�n koluna sar�ld�. Bey amcan�n da g�zleri dolmu�tu.

      - O zamandan beri yas tutuyoruz, doktor bey o�lum. Tuttu�umuz yas salamuram�z oldu sanki! Bizi sertle�tirdi; o sayede ayakta duruyoruz.

      - Ke�ke k���k o�lunuz da sizin gibi yapabilse, yan�n�zda kalsayd�!

     - K���k o�lumuz yas tutmak istemedi. Kolay yolu se�ti. �ntikam almakla yas tutmaktan kurtulaca��n� sand�. Gen�ten t�ketti kendini...

H�z�nlenmi�lerdi. Kar� koca biri birilerine bak�p sustular.

Hastam�z�n tedavisini d�zenleyip odadan ��kt�m. Servisin penceresinden d��ar�ya bakt�m bir s�re. Ya�mur hafiflemeye ba�lam��, ortal�k biraz ayd�nlanm��t�. Renkler geri geliyor gibiydi.

G�ne�, y�z�n� g�stermeye haz�rlan�yordu sanki...

:  Mehmet UHR�, 26.01.2006, �stanbul                                                                                                     Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t