wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

HASTAHANEYE DO�RU G�D�YORDU

� ile uzan�p usta bir hareketle �apkay� sudan ��kard� ve uzatt�. Te�ekk�r ettik.

 

Yenik�y sahili boyunca Sar�yer� e do�ru yol al�rken k�z�m, �apkas�n� sudan ��karan beyefendinin kovas�nda y�zen bal�klarla ilgileniyordu. Beyefendi k�z�m�n az �nce yol kenar�ndan kopard��� iki tek papatyay� g�stererek � Beyim, papatyalar da gitti, terk etti buralar�. Kolay bulunmuyor art�k � dedi. Daha sonra �stanbul� un yerlisi oldu�unu, �merli yak�nlar�nda mand�rac�l�k yapt���n�, �ehirde oturan o�lunu ve torununu ziyaretten d�nd���n� anlatt�. �stanbul� un son elli y�lda inan�lmaz b�y�d���nden dem vurdu.

-         Beyim elli y�ld�r bekliyoruz. �ehir k�y�m�ze gelsin ve bizi de kalk�nd�rs�n, �ehirli olal�m diye.

-         Gelmedi mi �ehir sizin oralara?

-         Geldi gelmesine ama beklediklerimizi vermedi ki bize! Hep biz verdik kendimizden.

 

Sar�yer iskelesine yana��yorduk. �nen ve binenlerin g�r�lt�s� tel��� oldu. Bizimki bir s�re sustuktan sonra s�rd�rd� s�zlerini;

-         �ehir b�y�y�p k�y�m�z� de i�ine als�n diye beklerken hep kendimizden verdik. �nce � K�br�s sorunu, �ehirde kar���kl�k ��kt� � dediler k�y�m�z�n Rumlar� g��t� gitti buralardan. �ehirle�iyoruz, geli�iyoruz diye susup oturduk. Ka� y�ll�k kom�ular�m�z�n gidi�ine ses ��karmad�k. Sonra gelip arazilerimizi sat�n ald�lar. Ekip dikecek alan azald�. Gen�ler i� bulmak i�in �ehre y�neldi. �ocuklar�m�z� da elimizden ald� bu �ehir.

-         Sonra?

-        �ehir gelecek, k�yl�l�kten kurtulup kentli olaca��z diye hep sustuk. Devlet yol ge�irece�im, baraj yapaca��m diye arazilerimizi kamula�t�rd�. Otlaklar da azald�. Baba mesle�i yo�urt�ulu�u b�rakmak zorunda kald�m.

-         Ama �ehir sizin k�ye geldi de�il mi?

-        �ehirli gelmesine geldi ama �ehir geldi mi bilemem? Kendini duvarlar i�ine hapseden garip siteler kurdular k�y�n �tesinde. Kendi a�a�lar�n� bitkilerini getirip ektiler. Bu arada bizim k�y kendinden vermeye devam etti. Y�zy�ll�k �e�memiz kurudu. Hesab�n� bile soramad�k.

 

Vapurumuz Sar�yer� den k�y� k�y� Rumeli kava��na do�ru y�neldi�inde r�zg�r sert esti. Paltolar�m�z�n �n�n� ilikledik. � Peki papatyalara ne oldu? � diye soracak oldum. Uzun uzun kar�� tepelere bakt�:

-        Gittiler beyim, hepsi gitti. Papatyan�n Rumca � koyun g�z� � anlam�na geldi�ini kom�umuz Vasil� in babas�ndan ��renmi�tim. �nce Rumlar sonra koyunlar gitti. S�ra papatyalara geldi, herhalde.  

-         Hi� mi bulunmuyor?

-         Biraz var elbet. Ama eskiden �u kar�� tepelerde diz boyu papatya biterdi. B�yle iki tek boynu b�k�k de�il, sa�l�kl� papatyalard�. Rumlar gelin �i�e�i olarak kullan�r, gelinlere ta� yapard�.

 

Sustu, g�zleri bu�uland�. � Tazeyken ne de g�zel kokar, papatyalar � diyecek oldum. Y�z�nde ac� bir g�l�mseme belirdi.

-         Ah beyim, kimse bilmez papatyan�n neden koktu�unu. Dal�nda topra��nda kokmaz bu papatya. Ne zaman ki kopar�rs�n topra��ndan o zaman al�rs�n o kokuyu. �l�m�n, can �eki�menin kokusudur, o. K�y�m�ze gelen �ehir de sanki �ylesi bir koku getirdi beraberinde.

 

Bir s�re sustu, bo�aza bak�nd�. Vapur, Rumeli Kava��' na yana��p yolcusunu ald� ve Anadolu Kava��' na do�ru hareket etti. Kavaktaki hafta sonu kalabal���n� g�sterdi, bizimki:

-         Al i�te, �ehir geldi. Her yer �ehir oldu. Kimse fark�nda de�il papatyalar�n gitti�inin. Kimseyi �zm�yor, rahats�z etmiyor onlar�n yoklu�u. Benden sonra onlar i�in �z�len de kalmayacak, san�r�m. Belki de vadem doldu; papatyalardan sonra s�ra bana geldi, kim bilir?

 

Vapurdan birlikte indik. Kava��n sokaklar� hayli kalabal�kt�. Bizimki k�z�m�n sa�lar�n� ok�ad�, � sen yine de annen i�in papatya toplamay� ihmal etme, kenarda k��ede bile olsa ara onlar� � dedi. Kovas�n� ve olta tak�m�n� y�klenip k�y�n yolunu tuttu.

:  Yusuf YAN�, 10.05.2006, 14:40, �stanbul                                                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t