wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

���R  ��kmaz�

Telif Hakk� Sahibi: Ayl� �ZG�

 

ASIL �LEN

 

Seni ben yava� yava�  soldurdum,
Yudum yudum i�emedi�im sevdan�,
Fersah fersah kaz�d�m benli�imden,
��p sepetine att�m seni.
Atarken de kapa��n� aya��mla kapatt�m.
Ellerimi kirletmedim senin dokunda.
 
Seni ben yava� yava� soldurdum,
Esirgedi�in a�k�n�n yakan ate�ini,
Efsane da�lar�n doru�undan gelen karlarla s�nd�rd�m,
K�lleri kald� �zg�n bak��lar�m�n �n�nde.
Kaybetti�im sevdam�n kiri gibi,
�fledim sonra  kor nefesimle.
 
Seni ben yava� yava� soldurdum,
Zemheri k���nda kardelen sevgimdin,
G�ne�im oldu�unu bile bile sevdim seni,
Y�z�n� g�rmenin sonum olaca��n� bile bile!
Bir do�abilseydin s�cakl���nla g�zlerime,
Ben yang�n a�k�na heba ederdim  bu bedeni.
 
Seni ben yava� yava� soldurdum,
Yokluklar� ya�atsan da sevdim varl�klar�n�n i�inde,
Ge�sen de hi�lik kap�s�ndan umudum ard�nda kald�,
P�nar gibi �a�lad� g�zlerim ard�ndan,
Bak zalim sevda!Durulmu�  deryalar� kabartt�..
Deniz bile bir ba�ka renk ald� g�zya�lar�mdan.
 
Seni ben yava� yava� soldurdum,
B�y�lendi�im dillerinin, suskunlu�uyla terbiyelendim,
Yoklu�unun k�tl�k sofras�na bakarak imrendim,
A� b�rakarak g�nden g�ne ac�madan erittin.
�imdi son nefesimde kalmad�  derman,
S�yleyemem ad�n� �ahadet saatlerinde,
Sen fark�ndal�klar�n en zavall� bilgisiz padi�ah�,
Ben �lsem ne yazar ha s�yle ne yazar!
As�l �len sendin benim toprak kokan bedenimde....
As�l �len sendin!!!

 

: Ayl� �ZG�, 22 A�ustos 2010, Bal�kesir        Di�er Bir �iir i�in

                 

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t