wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

Biz Bize Benzeriz boy aynas�

Bizi bize benzeten iyi veya negatif yanlar� aynan�n tam �n�nde durup seyredelim. Aynada kendimizi seyredip, ba�kalar�ndan �nce olumlu ve olumsuz yanlar�m�z� biz g�relim. Anlatacaklar�n�z aynam�za s��acak kadar k�sa de�ilse, Deneme soka��m�z var, K��e Yaz�lar� caddemiz var; oraya bekleriz. Olumlularla keyiflenmekte, olumsuzlar� d�zeltmekte bir an bile duraksamayal�m. Yap�c� olarak anlatacaklar�n�z aynam�z� ayd�nlatan �����n�z  olsun.

ALKI�LARIMIZLA 9
G�nderen: Alp ARPAD

07.02.2005 tarihinde, �psala' dan bir Abdullah YILMAZ haberi: " D���k Yapan Kad�n� Yunan Doktor Kurtard� "; " Enez �l�esi, Yenice k�y�ndeki �� ayl�k hamile �.� d���k yap�nca kanamas� ba�lad�. 40 km. lik Ke�an yolunun kardan kapal� ( �psala - Ke�an yolunda / S�n�rda kar kal�nl��� 4 metre ) olmas� �zerine, �.� Jandarma min�b�s�yle �psala' ya getirildi. �psala kaymakam� Adem ARSLAN hayati tehlikesi oldu�undan durumu 23.oo s�ralar�nda Yunanistan' �n Dedea�a� valisi ZABUNIDIS' e telefonla aktard�. Yard�m istedi. Yunanl� vali, i�inde �� doktorun bulundu�u ambulans� acilen Kipi / �psala g�mr�k kap�s�na g�nderdi. �.� bu ambulansla Dedea�a� devlet hastanesine kald�r�ld� ve ameliyata al�nd�. Hayat� kurtuldu. " ��te insanl�k budur! Yard�mla�ma budur! ��te b�rokrasi budur! Kaymakam say�n Adem ARSLAN' a, T�rk jandarmas�na, Vali say�n ZABUNIDIS' e, �� Yunanl� doktora, bu yard�mla�mada eme�i ge�en di�er T�rk ve Yunanl� vatanda�lara alk��lar�m�zla te�ekk�r ederiz.  

ALKI�LARIMIZLA 10
G�nderen: Alp ARPAD

Sar�ba�ak k�y�n� alk��l�yoruz. Gazetelerden bir AA haberi: " Elaz��' �n Karako�an �l�esi' ne ba�l� Sar�ba�ak K�y�' nde, kapal� alanlarda, kahvehanelerde ve �ocuklu evlerde sigara i�ilmesi yasakland�. K�y Muhtar� Yusuf Eray, Avrupa' da ya�ayan hem�erilerinin kendilerine, kapal� alanlarda sigara i�ilmesinin yasaklanmas�n� �nerdiklerini s�yledi. �neriye s�cak bakan ihtiyar heyetinin toplad���n� belirten Eray, ' �zellikle �ocuklar�n bulundu�u ortamlarda ve evlerde sigara i�ilmesi kesinlikle yasak ' dedi. Kararla birlikte baz� ki�ilerin sigaray� b�rakmaya, baz�lar�n�n da azaltmaya karar verdi�ini anlatan Eray, yasaktan �nce k�y n�fusunun yar�s�ndan fazlas�n�n sigara i�ti�ini ancak �u an i�enlerin say�s�n�n azald���n� belirtti. Eray, yasa�a uymayanlara 50 YTL ( 50 milyon lira ) para cezas� verdiklerini bildirdi "

ALKI�LARIMIZLA 11
G�nderen: Alp ARPAD

Zonguldak K�lt�r ve E�itim Vakf� ( ZOKEV ) ' n� alk��l�yoruz. Zonguldak K�lt�r ve E�itim Vakf�, oyuncak sil�h�n� getiren �ocuklara bal�k, �i�ek ve �am fidan� hediye etti. ZOKEV, 23 Nisan etkinlikleri kapsam�nda, '' Sil�ha Hay�r, Ya�ama Evet ''  ve '' Oyuncak Sil�h�n� Getir, Ya�atabilece�in Canl�ya Sahip Ol '' sloganlar�yla Maden M�hendisleri Odas� Zonguldak �ubesi'nde oyuncak sil�h toplama kampanyas� ba�lat�ld�. Aileleriyle kampanyaya katil�n yakla��k 250 �ocu�a, oyuncak sil�h kar��l���nda akvaryum bal���, �i�ek ve �am fidan� hediye edildi. �ocuklara, �iddet i�eren oyunlar oynamamalar� konusunda uyar�larda bulunuldu.

ALKI�LARIMIZLA 12
G�nderen: Alp ARPAD

" O beni b�rakmadan, ben ��retmenli�i b�rakmayaca��m... "  02.05.2005, Pencere gazetesi. Say�n Candan ER�ET�N' i b�t�n kuvvetimizle alk��l�yoruz. Sayg�lar�m�zla...  

BELE��� TARAFTAR
G�nderen: �mm� G�ls�m �NL�

Bele��i taraftar futbol ma�lar�na para �demeden  girebilmenin bir yolunu bulmu�. Trib�nlerde bir efsane olarak yay�lan bu arkada�, giri� kap�s�na gelip kap�daki g�revli polise tel��l� bir ifadeyle " Abicim �ok acil bi durum oldu. ��eride ma�� seyretmeye gelmi� bi abi var, ( Bir isim sall�yormu� ) han�m� aniden rahats�zland�. Hastaneye kald�rd�k. Onu acilen bulup hemen hastaneye yeti�tirmem laz�m " diyormu�. Ehliyetini rehin b�rakarak i�eri giriyormu�. Ama i�eride ma�� seyredecek kadar kalmak dikkat �ekece�inden, hemen di�er kap�ya ko�turup, oradan d��ar�ya ��k�yormu�. ��karken kap�daki polise "Abicim benim arabay� �ekiyolarm��, Bi ��k�p bakiim ne oluyomu�. Problem varsa halledip geleyim" diyomu�. Tabii geri gelince tan�s�n diye de bu polise de kimli�ini b�rak�yormu�. ��kar ��kmaz ilk girdi�i kap�ya ko�turup "Abicim Allah raz� olsun ben arkada�� buldum di�er kap�dan ��kt�k. �imdi benim ehliyeti alabilir miyim? " diyormu�. Ehliyeti kapt��� gibi ��kt��� kap�ya yollan�yormu�. "Abicim ben araba i�ini hallettim �ok saol. Kimli�i alabilir miyim? " deyip kimli�ini de alarak i�eriye sa� salim giriyormu�.

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 4
G�nderen: Doktor H�lis Refik AKBABA

B�FETERYA ( �sk�dar' a giderken al��veri� etmeye karar veremedi�iniz k���k bir b�fenin tabel�s�ndan ) / Yeva� olal�m heyvanlar ( 08.01.2005, Ankara, Mamak, Kurbanl�k B�y�kba� Hayvanlar G�zellik Yar��mas�nda huzursuz olup da ortal��� birbirine katm�� hayvanlar� tutmakta zorlanan k�yl�lerden birisinin Tv kameras�n� fark etti�inde kameraya kendini duyurma �abas�ndan ) / KDVM�KCKMHK ( Vatanda�a kolayl�k; Katma de�er vergisi m�kelleflerinin �deme kaydedici cihazlar� kullanmalar� mecburiyeti hakk�ndaki kanun' un k�salt�lm��� )  / Yolculuk nereye? ( Ankara - Konya aras�ndaki Ekspres - di�er bir deyi�le nonstop - seferini yapan otob�s�n 26 nolu koltuktaki yolcusunun 25 nolu koltuktaki yolcuya sordu�u sorudan ) /  D���nce ve inan�lar d���nda her �eye bask� yap�l�r ( �zmit' te bir matbaan�n cam�ndan ) / Madem T�rks�n, g�ster �rks�n! ( Trabzon, S�mela Manast�r�ndaki odalardan birinin duvar�n�n �st�nden ) / Zor olmuyor mu? ( G�lgede art� 40 Santigrat derecedeki simit sat�c�s�na, �ok de�erli bir televizyonumuzun han�m muhabirinin sordu�u sorudan ) /

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 5
G�nderen: Kerem DALBUDAK

Ben y..... F......  B.... tekstilin sahiPiyim  2. 3 seneye yak�a��k Ramacun yan�mda �al���yordur guyet efendi d�r�st ve efendi bir Arkada�d�r ve 800. milyon Ayl�kla �al���yor. imza Y..... ( Ramacun ! - Ramazan - dan kredi kart� talebi s�ras�nda bordro istenmesi �zerine verilen referans )

BRE AMAN
G�nderen: Nurg�l �AY

25.02.2005, Ak�am gazetesinden:

Say�n Ersan �ZER' in Bre Aman Buymu� Demek ba�l�kl� yaz�s�ndan: " H�ncal UlU�' un k��esinde hemen her g�n bir ' bre aman ' yaz�s� okursunuz. Fil�nca filme gittim. Bre aman! O nas�l bir oyunculuk! Fil�nca restorana gittim. Bre aman! O nas�l bir s�tla�! ( ... ) Bu belki de bir t�r kendini pazarlama y�ntemi. Yani �yle g�zel, �yle inan�lmaz ki, ben de bu de�erli k��emde yer vermeye lay�k g�rd�m. S�radan olsa, bu de�erli k��emde elbette yer vermezdim. ( ... ) Oturduktan sonra fark ettim. H�ncal ULU�' un daha birka� g�n �nce bre aman diye diye yar�m sayfa bahsetti�i kebap��day�z.. Kebap��dayd�k i�te, �in lokantas�nda de�il ya, bir Adana, bir de Urfa s�yledik. Uzatmayay�m, yemekten sonra �ay�m�z� i�erken hesap geldi: 59 milyon! Bre aman! Bu hesap ne b�yle? ( ... ) Yoksa iki adet uzun k�fteye 59 milyon vererek ' bre aman ' �n ne manaya geldi�ini ��renmi� olursunuz "

DO�A ve C�P
G�nderen: Alp ARPAD

30.04.2005, H�rriyet gazetesinden:

Bekir CO�KUN' un  Cipiniz var m�? ba�l�kl� yaz�s�ndan.. " (  ... ) ��nk� bizler i�in motorlu ara�lar sadece binip bir yere gitmeye yaramaz. Onlarla bir�ok yere varmaya �al���r�z. Ba�ar�y� yakalamak, k�rm�z� ���kta bir � topuklamaya � bakar. En �ndedir Osman... S�n�f da atlat�r bize otomobillerimiz. Bu y�zden kimse do�ay� sevmezken cip say�s� art�yor.  ( ... )  "

K�rm�z� K�pr� beyaz oldu
G�nderen: Nurg�l �AY

23.02.2005, Ak�am gazetesinden:

Van' dan say�n Ayhan KARADA�' �n haberi: " ( ... ) Bah�esaray - Hizan yolu �zerindeki M�k�s �ay� �st�ne kurulan ve Sel�uklulardan kalma K�rm�z� K�pr�, Ba�bakan' �n gelmesinin ard�ndan Karayollar� ekipleri taraf�ndan onar�ld�. Temel yap�s� k�rm�z� tu�ladan olu�an k�pr�n�n restorasyonunda beyaz ta� kullan�lmas� nedeniyle ' K�rm�z� K�pr� ' ad� yaln�zca tabel�larda kald�. Bah�esaray' �n simgesi olan k�pr�, asl�na uygun restore edilmedi�i i�in ' Beyaz ' k�pr� oldu. ( ... ) "

KOrreLaSYON
G�nderen: Nurg�l �AY

23.03.2005, Ak�am gazetesinden:

Say�n Engin ARDI�' �n k��esinden; " M��fik Kenter, sinema okuluna tiyatro dersi vermeye gitti�inde, �ocuklar�n Shakespeare ad�n� da, Hamlet ad�n� da hi� duymam�� olduklar�n� deh�etle g�rm��...  ( ... )  �ocuklar dedi�im de, �niversite ��rencileri. Oraya 'diploma i�in' gelmi�ler.  ( .. ) "

K���K SEM�HLER�N KURTULMASI ���N M�Z���M�Z�N KURTULMASI GEREKL�  
G�nderen: Doktor H�lis Refik AKBABA

15.01.2005 tarihli Sabah gazetesindeki bir habere g�re Nev�ehir merkez il�ede bir okul servisi 9 ya��ndaki k���k Semih' i eve b�rak�yor. K���k Semih' in kap��onu servis arac�n�n kap�s�na s�k���yor. Gerisini muhabirin kalemin den dinlemek gerek: " ( ... )  Serviste bulunan di�er ��renciler ve 9 ya��ndaki �eliker' in ���l�klar�n�, y�ksek sesle m�zik dinleyen s�r�c�  fark edemedi. (...)  " 1- M�zi�in t�r� malum olmal�! �rnek olarak, �of�r kl�sik m�zik dinleseydi, tahmin ederim nas�l dinlemesi gerekti�ini bilecekti. Kaza olmayacakt�. 2- �lkokul �a��ndaki �ocuklar okula gidip gelirken nas�l bir m�zikle ve kulaklar� patlarcas�na gelip gidiyor? Anne babalar� niye bir �ey demiyor? 3- K���k Semih' e Tanr�' dan rahmet diliyorum. Di�er k���k Semihlerin b�ylesine sudan bir kazaya kurban gitmemeleri i�in dinledi�imiz m�zi�in se�kin olmas� gerekli. O zaman ne zaman ve nas�l dinleyece�imizi daha iyi bilece�iz. Ne zaman ne yap�laca��n� da... B�ylece insanlar� sudan nedenle kaybetmeyecek, yaralamayacak veya �zmeyece�iz.

�P��

G�nderen: Zeliha SERT

 15.09.2005, Ak�am Gazetesinden:

Haber AA kaynakl� ve ba�l��� ��yle: Asimo� ya kar�� T�remeli 2005 . � Eski�ehir� de Turgut Reis End�stri Meslek lisesi ��renci ve ��retmenlerinin yapt��� robot halka tan�t�ld�. T�remeli 2005 b�y�k ilgi g�rd�. Yerli robotu g�ren vatanda�lar tokala�mak i�in elini uzat�rken bir gen�, � Merhaba � deyip y�z�n� �pt�. � Bu SANAL� a fazlaca kapt�rmaca ba��m�za i� a�masa bari!  Hat�rlay�n�z: �len televizyon dizisi kahraman� i�in Konya� da yerel gazeteye �elenk g�nderilmi�ti! Ama yukar�daki �P��TEN ��kan iyi bir sonu� da var. Robotun yap�m s�resince ��rencilerin devams�zl��� b��ak gibi kesilmi�. At�lyeler aras� ya�anan yar��ma sonucu okulda rekabeti tatt�rm��.

M�HEND�S KARADEN�Z' DEN M� ACABA
G�nderen: Doktor H�lis Refik AKBABA

Indiana �niversitesindeki ana k�t�phane binas� her y�l 2,5 cm ��kmekteymi�. ��nk� m�hendisler, hesaplar�n�n i�ine kitap a��rl���n� dahil etmemi�ler...

�� SAATTE �� �LKE ve �STANBUL METROSU

G�nderen: Alp ARPAD

Say�n Emre �ZPEYN�RC� ' nin 09.09.2005 tarihli OTOYA�AM gazetsindeki ��ZG� �TES� k��esinden: " D�nyan�n ilk metrosunun 1860 y�l�nda Londra' da in�a edildikten sonra Avrupa' n�n ikinci, d�nyan�n ���nc� metrosunun �stanbul' da yap�lmaya ba�land���n� bir�o�umuz biliyoruz. Buraya kadar her �ey tamam ama ge�ti�imiz hafta Paris' e yapt���m seyahat s�ras�nda bize rehberlik eden ki�ilerden i�in farkl� bir boyutunu daha ��rendim. ( ... ) Sultan Abd�laziz d�neminde yap�m�na ba�lanan metro d�nemin en b�y�k metrosu olacakm��. Ama ne yaz�k ki  daha bir durak bile tamamlanamadan, d�nemin din yetkilileri " �nsanlar� �lmeden yerin alt�na sokuyorsunuz  " diyerek metro r�yas�na son vermi�ler. Belki de en b�y�k Avrupa metrosu �stanbul' da olacakt�.  ( ... )  Paristen yola ��kan tren sadece �� durakta duruyor. Bel�ika' n�n Br�ksel �ehri, Hollanda' n�n Rotterdam �ehri ve Amsterdam �ehri. 300 kilometre h�zla 3 saatte 3 �lke ge�tim. ( ... )

YAVRULARINI KURTARDI

G�nderen: Nurg�l �AY

01.05.2005, H�rriyet gazetesinden:

Antalya�n�n Gazipa�a �l�esi�nde zehirlenen �erif adl� bir k�pek, 1 ayl�k olan 5 yavrusunun g�venli�ini sa�lad�ktan sonra �ld�. 0n y�l �nce Gazipa�a�ya yerle�en ve il�e halk�n�n, � �ngiliz Mustafa � diye �a��rd��� Konrad GERHARD i�letti�i kafenin yemek art�klar� ile ��erif � ad�n� verdi�i di�i k�pe�i besliyordu. �erif� in yakla��k 1 ay �nce 5 yavrusu oldu. �erif� i kimli�i belirsiz ki�i ya da ki�iler �nceki gece zehirledi. �lece�ini hisseden k�pek, yavrular�yla birlikte, kapal� olan Gerhard� �n kafesinin bulundu�u sokakta ya�ayan �evre Turizm Do�al Ya�am� Destekleme Derne�i Ba�kan� M�r�vvet Y�lmaz� �n evine gitti. Y�lmaz, ya�ad�klar�n� ��yle anlatt�: � Saat 01.00 sular�nda ah�ap apartman kap�m�z t�rmaland�. Havlamalar duydum. A�t�m. �erif, yavrular�yla birlikte i�eri girdi. Girer girmez de d��t�, ��rp�nmaya ba�lad�. Onu kurtaramad�k, a�l�ktan s�zlanan yavrular� biberonla besliyoruz � ... 

YAZARLAR D�KKATL�D�R

G�nderen: Sema OKURER

Ortak�y' deki yazarlar evinin ikinci b�l�m�nde o g�n duvarda �er�evelenmi� T�rk�e ve �ngilizce uyar� yaz�s� :))
" Bu salonumuzda ruhsat i�lemleri devam etti�inden dolay� alkoll� i�ecek servisi yapam�yoruz ", " Reason of  to keep going for take the alchohol licence we can not serve the alcohol drinks at this room " " YAZARLAR EV� "

                                                                                            Di�er Bir BBB i�in

Bir �nceki Yapıt Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t