wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

Biz Bize Benzeriz boy aynas�

Bizi bize benzeten iyi veya negatif yanlar� aynan�n tam �n�nde durup seyredelim. Aynada kendimizi seyredip, ba�kalar�ndan �nce olumlu ve olumsuz yanlar�m�z� biz g�relim. Anlatacaklar�n�z aynam�za s��acak kadar k�sa de�ilse, Deneme soka��m�z var, K��e Yaz�lar� caddemiz var; oraya bekleriz. Olumlularla keyiflenmekte, olumsuzlar� d�zeltmekte bir an bile duraksamayal�m. Yap�c� olarak anlatacaklar�n�z aynam�z� ayd�nlatan �����n�z  olsun.

ALKI�LARIMIZLA 13
G�nderen: Alp ARPAD

Her bah�eye bir erguvan a�ac�:  Kad�k�y Belediyesi' nin d�zenledi�i "Her bah�eye bir erguvan " kampanyas�nda,  �i�ek a�maya haz�r 5 bin a�a� bah�elere dikilecek. Kad�k�yl�ler, bunun i�in Belediye Park Bah�eler M�d�rl���' ne ya da " 0216 414 38 00 " dan dahili " 529 " numaral� telefona kay�t yapt�rabilecek. B�t�n kuvvetimizle alk��l�yoruz.

ALKI�LARIMIZLA 14

G�nderen: Sevtap YARSIN

 26.09.2006, Ak�am Gazetesinden:

Samsundan Say�n Bayram OK' un haberi: " ( ... ) ��rencileri i�in arabas�n� satt�: SAMSUN K�z�l�rmak Ortopedik Engelliler �lk��retim Okulu� nda ��rencileri gibi kendisi de ortopedik engelli olan s�n�f ��retmeni �lteri� Bilginsoy, 1990 model otomobilini 5 bin YTL� ye satarak ��renme g��l��� �eken engelli ��rencilerine daha iyi e�itim verebilmek i�in bin 900 YTL� ye diz �st� bilgisayar ald�. Bilginsoy, ders kitaplar�n�n sayfalar�n� laptop sayesinde televizyon ekran�na yans�tarak e�itim vermeye ba�lad�. Ggeli�tirdi�i y�ntem sayesinde ��rencilerinin ba�ar�l� oldu�unu belirterek, ' ��rencilerim baz�lar� spastik engelli oldu�u i�in ellerini kullanarak kitaplar�n� a�am�yor. Bunun i�in b�yle bir y�ntem geli�tirmek zorunda kald�m. 30 ya��ndaki 6 y�ll�k ��retmen Bilginsoy, � Ben 3, 5 ya��ndayken �ocuk felci ge�irdim ve bundan dolay� bacaklar�m tutmuyor. Bin bir g��l�kle okuyarak buralara gelebildim. Burada e�itim alan �ocuklarda benim gibi ortopedik engelli. Onlar�n ne hissettiklerini en iyi ben bilirim...' ( ... )  �  B�t�n kuvvetimizle alk��l�yoruz.

ALKI�LARIMIZLA 15

G�nderen: Alp ARPAD

 27.12.2006, Sabah Gazetesinden:

Sakarya Valimiz Say�n Nuri OKUTAN' � ve bize bu haberi duyuran Say�n Y�lmaz �ZD�L' i y�rekten, i�tenlikle ve kuvvetlice, sayg�yla alk��l�yoruz. Y�lmaz Beyin yaz�s�n� okumak i�in: Okutan... http://www.sabah.com.tr/2006/12/27/yaz1365-40-106.html 

ALKI�LARIMIZLA 16

G�nderen: Alp ARPAD

 01.06.2007, Kanal B' den:

Kanal B' de HALKIN G�NDEM� isimli program� haz�rlay�p sunan Say�n Serap ��L�NG�RO�LU' nu y�rekten,  i�tenlikle tebrik etmek istiyorum. Sokak' ta g�r���n� ald��� kim olursa olsun sektirmeden " Siz " diye sesleniyor ona. Ek olarak anadilini, T�rk�emizi seviyeli kullan���yla HERKESE �rnek oluyor. Kuvvetlice, sayg�yla alk��layal�m l�tfen. 

ALKI�LARIMIZLA 17

G�nderen: Alp ARPAD

 11.08.2007, Sabah Gazetesi' nden:

Say�n Yavuz DONAT' �n k��esinden: [ Hik�yemiz, K�ksal Toptan' �n " K�lt�r Bakan� oldu�u g�ne dair "  Toptan' �n ad� bakan olarak a��klan�nca, " eski K�lt�r Bakan� " �smail Cem telefon etti: - Antalya' day�m... Ah ke�ke Ankara' da olsayd�m da sizi Bakanl�k kap�s�nda kar��lasayd�m... Devir teslim t�reni yapsayd�k.  Toptan da " siyasetin nezaket boyutunu iyi bilen " bir isim. " Say�n Bakan�m " dedi: - Hi� tel�� etmeyin... Bakan koltu�una oturmakta acelem yok... D�n���n�z� bekleyece�im. �smail Cem " gece " Ankara' ya d�nd�. K�ksal Toptan' � arad�. Konu�tular ve " ayn� gece " bakanl�kta bulu�tular. Sohbet ettiler, devir teslim yapt�lar. Toptan, Cem' i " kap�ya kadar " ge�irdi, " �perek " u�urlad�. ]

NED�R?

G�nderen: Ruh�en KANAT

07.12.2005, TRT 1, 10:oo:

Program sunucusu han�m�m�z konu�una soruyor; " Hocam diyorum ama sizin ayn� zamanda ��retmenli�iniz de var herh�lde... "

 

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 6
G�nderen: Dr. H�lis Refik AKBABA

Ankara' da bir loto bayii, loto oynamay� g�nah say�yormu�!... ( Ya�ayanlardan ) /  Crazy 2004 ( Bir sebze kamyonunun aln�nda yaz�yor ) /  Ya��m� sorma, ben ya�amad�m ( Di�er bir kamyonun arkas�nda yaz�yor ) / G�nl�nde yer yoksa ayakta giderim ( 34 pl�kal� kamyonun arkas�nda g�r�nen tek k�s�mdan ) / " B�t�n cep telefonlar� a��k, tabii fren yapamad� adam! " ( Deniz otob�s� A�ustos 2007 de Marmara' da kaza yap�yor, hemen �ekilen bir videoda bir han�m konu�uyor; adam dedi�i de kaptan! )

 

DURUM VAH�M

G�nderen: Dr. H�lis Refik AKBABA

05 - 06.01.2006, B�t�n gazeteler, televizyonlar...

" Cans�z Mankene Tecav�z " ba�l��� ile yay�mlanan olay�n kahraman� A.B. ise aslen h�rs�zm��! Soymak i�in girdi�i ma�azadaki cans�z mankeni g�r�nce dayanamam��! Manken �reticisi arkada�lar; durum vahim! akl�n�z� ba��n�za al�n l�tfen! Bu kadar g�zel cans�z manken �retilmez ki!

�NSAN RUHUNUN Y�CEL���

G�nderen: Alp ARPAD

Say�n I��l �ZT�RK' �n 25.09.2005 tarihli Ak�am gazetesindeki Kapka���s�na a�lad�  ba�l�kl� haberinden; "  �zmir� in Buca �l�esi� nde motosikletli iki kapka��� bir gen� k�z�n cep telefonu ald�ktan sonra ka�mak isterken bir ciple �arp��t�. Kapka���lardan biri olay yerinde di�eri kald�r�ld��� hastanede hayat�n� kaybetti. Cep telefonunun sahibi gen� k�z �len kapka���n�n ba��nda g�zya�� d�kt�. ( ... ) "

PATLADIK !

G�nderen: �eng�l KIYICI

07.12.2005, TRT 1, 10:oo:

" Kokuyu duyar duymaz hemen bir yetkiliyi �a��rd�m. H�mm, olabilir dedi ve bir �akmak istedi. Verdim. �akt� ve patlad�k! SiZ siz olun, bu gibi durumlarda hemen bir yetkili �a��r�n ama �akmak isterse vermeyin... " / Say�n Ediz HUN' un da kat�ld��� �EVRE konulu g�ndemde Hacettepe �niversitesi ��retim �yelerinden Say�n Figen �O�KUN' un programdaki anlat�s�ndan... 

                                                           PART� MERKZ�

                                                                                               G�nderen: Serap TA�K�K

Bir parti Genel Merkezinin en �st kat�nda saunal� oda varm��. Spor merkezi mi oras�?

YUNAN DEN�Z YOLLARI

G�nderen: Hamit BA�AR

Say�n Selahattin DUMAN 17.09.2005 tarihli yaz�s�nda anlat�yor; �ok �nemli; � Mykonos' ta kavga g�remedim� Barlar�n sokaklara ta��rd��� insanlara y�klenen alkolden, tekli �iftli k�skan�l�klardan, hesaba itirazdan, ne bileyim bizim yapt���m�z gibi futboldan tek bir h�r ��kmad�. M��teriyi, yani turisti kaz�klama olay� da yok... Her lokantan�n kap�s�nda liste var. Bak�p giriyorsun... Yedi�in i�ti�inin listedeki kar��l��� neyse kuru�u kuru�una onu �d�yorsun... Bah�i�i be�enmeyip surat sallamak da yok... Turisti kolundan �eki�tiren, c�yak c�yak ba��ran sat�c�lar da yok... �ocuklar�n bulunduklar� ortam� oyun bah�esine �evirmesine g�z yuman, g�r�lt� �reticisi ana babalar yok... Elle kolla sark�nt�l�k yok... Dille sata�ma yok... �� taraf� engin denizlerle �evrili oldu�u halde bir tek deniza��r� yolcu gemisi olmayan T�rkiye d���ns�n... El kadar Mykonos' a bir g�nde d�rt dev gemi yolcu ta��d�... �zerlerinde �ngilizce " Yunan Denizyollar� " yaz�l� gemiler...  (  ...  ) �

                                                                                             Di�er Bir BBB i�in

Bir �nceki Yapıt Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t