wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�        BiZ BiZE BeNZeR�Z boy aynas�

A�san�za Gi�eleri,  Alk��lar�m�zla,  Alk��lar�m�zla 1,  Alk��lar�m�zla 2,  Alk��lar�m�zla 3,  Alk��lar�m�zla 4,  Alk��lar�m�zla 5,  Alk��lar�m�zla 6,  Alk��lar�m�zla 7,  Alk��lar�m�zla 8,  Alk��lar�m�zla 9Alk��lar�m�zla 10 Alk��lar�m�zla 11 Alk��lar�m�zla 12 Alk��lar�m�zla 13 Alk��lar�m�zla 14 Alk��lar�m�zla 15 Araba Sevdas� Asl� Nedir? Ay �nanm�yorum! Bele��i Taraftar,  B�rak�p Gidebilir Misiniz,  B�rak�p Gidebilir Misiniz 1,  B�rak�p Gidebilir Misiniz 2 B�rak�p Gidebilir Misiniz 3,  B�rak�p Gidebilir Misiniz 4 B�rak�p Gidebilir Misiniz 5 B�rak�p Gidebilir Misiniz 6,  Bre Aman Biraz Kar���k Ama...,  Biz Bize Benzeriz,  B�rokrasi ve Sanayici,  �izginin Gereksizli�i,  Damak Tad� Derin ve �ok Gerekli K�lt�r Dini Ticaret,  Do�a ve Cip D�nyada �lk Olmal�,  Durum Vahim Eline Sa�l�k Etkili bir Yetkili, Ferrari Ferrari Olal� Fren, Ge�i� �st�nl��� Helikopter Helikopterde Romans Her Bah�eye Bir Erguvan A�ac�, Ilgaz Y�resinden Bir Uyar�,  �nsan Ruhunun Y�celi�i Karar Verin Art�k Otob�s Sahipleri,  K�rm�z� K�pr� Beyaz Oldu,  K�rm�z�da Beklerken,  Koluna Tak Korrelasyon K�peklerin kavgas�, K���k Semihleri Kurtarmak ��in M�zi�imizi Kurtarmal�y�z M�hendis Karadeniz' den Mi Acaba Neredeyiz,  Oha Falan Oldum Da Nerden ��kt� �p�� Pilaj ve K�y Halk� Sadece G�bek Atarak Sinyalin Anlam� TDK Tek Tek Teknoloji Tersine D�nya THY ve TV,  Trafik I��klar�,  Tren �efli Piknik Tip Lpg T�p� Trenli Bir �ey,  �cretsiz An�nda,  �� saatte �� �lke ve �stanbul Metrosu 300 Kelime 300 - 400 Kelime,  Ya Bilgisayar� T�rk�eye �evirseydi,  Yavrular�n� Kurtard�,  Yazarlar Dikkatlidir, 75 Y�la 60 Ki�i YTL �le �lgili �nemli Uyar� Yunan Deniz Yollar� 113 Serk�l Zevke Bak,  

Bizi bize benzeten iyi veya negatif yanlar� aynan�n tam �n�nde durup seyredelim. Aynada kendimizi seyredip, ba�kalar�ndan �nce olumlu ve olumsuz yanlar�m�z� biz g�relim. Anlatacaklar�n�z aynam�za s��acak kadar k�sa de�ilse, Deneme soka��m�z var, K��e Yaz�lar� caddemiz var; oraya bekleriz. Olumlularla keyiflenmekte, olumsuzlar� d�zeltmekte bir an bile duraksamayal�m. Yap�c� olarak anlatacaklar�n�z aynam�z� ayd�nlatan �����n�z  olsun.

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z� sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com  SiZedebiyat Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamamen, g�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n sizedebiyat1@yahoo.com adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

                     FORUM i�in:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

              

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t