wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: DAGSHERO

YAZMAK

Bir yerden yaz�ya ba�lamak gerek ama ne i�in, kim yazmak da �ok �nemli. Bir de yaz�ya sayg� duymak gerekiyor tabii. Ne yazaca��na karar vermek kadar yaz�lanlar�n be�enilecek mi endi�esi de sar�yor insan�.

�nsan birileri i�in mi yazar, yoksa kendisi i�in mi? Yazmak kendini tatmin etmektir bence. Kimse okumasa da olur yani. asl�nda herkesin kafas�nda yazacak bir �eyleri vard�r ama problem bunu yaz�ya d�kmek problemdir. Yazmaya cesaret etmek zor bir s�re�tir. Bir�ok �ey insan�n kafas�ndad�r ve bunu anlatacak kimsesi yoksa yazarak kendine anlatm�� olur.

Bunun yan�nda yazmak donan�m ister. kolay de�ildir �yle yaz�vermek bir �eyleri. D���nme a�amas� vard�r.

Bir de yazacaklar�n� kendine kabul ettirmek!

 

: DAGSHERO,  Ankara, 24.11.2007                                            di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t