wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Deniz �ZT�RK

�Y� G�N DOSTU OLMAYI SEVEMED�M B�R T�RL�

�yi g�n dostu olmay� beceremedim ben..

Rak�n�n yan�ndaki bal�k, kahvenin i�indeki krema, u�urtman�n kuyru�u, ��lenlerde havai fi�ek g�sterisi olamad�m.. Sevemedim mutlu g�nlerinde sevin�ten dansetmeyi dostlar�m�n.. Hasetli�imden mi, k�skan�l�k m�? De�il.. Billahi de�il.. Ben de sevindim en az ' onlar ' kadar.. Belki daha �ok.. Ama yalan g�steriler sunmad�m, sahte g�l�c�kler atmad�m t�m sevincime kar��.. Mutluluktan a�lad�m dostlar�m�n ba�ar�s�na, sevincine de; g�stermedim g�z ya�lar�m�..

Ben daha �ok; ekmek ve �arap olmay� sevdim so�uk k�� gecelerinde, pastan�n b�y�k dilimini yan�mdakine b�rakmay�.. a�l�kta kat�k etmeyi sevdim so�an�, bir lokma kuru ekme�e.. ' �arparsan, ben de �arpar�m ' diyebilmeyi sevdim o en zor g�nlerinde sevdiklerimin.. Bir omuz olabilmeyi ve a�layabilmeyi kana kana beraber..

Ve aramad�m mutlu g�nlerimde kimsecikleri.. Ne gerek vard� g�sterilere, alk��lara..

Ama aramad�m da ba��m s�k��t���nda, y�ld�zlar� g�remedi�imde bulutlu gecelerimde.. Bilmedim mi, arasam ' iki eli kanda olsa ' geleceklerini.. Bilmedim mi, benimle a�lay�p benimle olacaklar�n�.. bildim de aramad�m..

Ben ac�m� yaln�z sevdim.. her zaman bildim payla�t�k�a azalaca��n�.. ama dedim ya, ben ac�m� yaln�z sevdim..

        : Deniz �ZT�RK,  31.10.2004, 05:54 ,                                                                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t