wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Nevzat TEK�N

�a�r, Ruh, mek�n ve Ortak K�lt�r

" Ara�t�rmalar�m ile ilgili olarak nereye gittiysem benden �nce bir �airin oraya u�rad���n� g�rd�m ",  demi� FREUD. �airlerin u�rak yeri yapt��� yer, Freud' un neredeyse ev sahipli�i mertebesine ula�t��� ruhtur.  

Psikanalizin babas� �airlere ruh kovan�n�n �al��kan ar�lar� demek istemi� olabilir; ancak �air nerede ya�ar sorusunun tam cevab� bu mudur? Besbelli ki �zlemlerin h�sranlar ile sarma� dola� olabildi�i, sevdan�n b�t�n gizlerini ayr�l��a anlatt���, co�kunun h�zn� tan�� belledi�i bir co�rafya bu. Zaten �airin co�rafyas� ayaklar�nca h�kmetti�i yer kadar de�ildir.

�airler ya�am ile hayal aras�nda o incecik �izgide ya�arlar. Bir ayaklar� ya�am�n grili�inde di�er ayaklar� hayalin siyah veya beyaz�ndad�r, �stelik ne ya�amdan ne de hayalden kopukturlar. hayalin k�l testeresi ile ya�am�n koca ��nar a�a�lar�n� oymaya, sab�rla �ekil vermeye �al���rlar.

�iir de mek�n s�zc�klerin i�lendi�i bir dokuma tezg�h�d�r. Kimi zaman k�r�lganl���n t�l� �r�l�r bu tezg�hta, kimi zaman ise adaletin koruyucu abas�.  

Yerel motiflerin evrensel �rg�ye yerle�tirilme �abalar�yla, yoksullu�a kar�� duru�lar�yla, haks�zl��a kar�� isyanlar� ile �airler sadece Freud' un bahsetti�i gibi ruhun derinliklerinde kalmazlar ayn� zamanda ortak k�lt�r aray���ndaki insanl���n el feneri olurlar.

Do�an b�t�n insanlar�n hakk� olan ya�am kalitesi ne yaz�k ki hem mek�nlar aras�nda hem de insanlar aras�nda e�itsiz da��lm��t�r. Bu e�itsizli�i gidermek elbette �airlerin g�revi de�ildir, ancak o e�itsizli�in buran ac�lar�n� dizelerine ta��mak zorundad�r �air.

�nsan�n di�er insanlar ve kendisiyle olan yar���nda bindi�i teknoloji at� k�lt�r �i�ekleriyle s�slenen bir kulvarda doludizgin yol almaktad�r. T�m insanl���n bir g�n gelip ortak k�lt�rel de�erlerle ya�ayaca��na olan inan�, sanat�n tutundu�u de�erlerden en �nemlisidir. Bu anlamda insanl���n yerle�ik hayata ba�lad��� ilk g�nden bu yana al�nan yolun yeterli olmad���n� s�ylemek �ok zor de�ildir. Kimileri taraf�ndan �topik bulunan ortak k�lt�r i�inde ya�ama hedefi �airleri besleyen ve �airlerden de beslenen bir hedeftir.

Yerele tutunup evrensele varmak, yerelin evrensel de�erlerini �n pl�na ��kartmak, yerele evrensel de�erler �nermek �airin ya�ad��� mek�nda kendine y�kledi�i g�revlerinden sadece bir ka��d�r.

�air Ian ANDERSON bir �iirinde ��yle demi�: " Ve asker k�l�c�n� k�n�na sokarken / �air kalemini kald�r�r... "

�yi bir g�n olsun yar�n...

: Nevzat TEK�N,  �atalca, �ubat 2005                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t