wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

G�Z YA�I MI, Y�REK TA�I MI?

                   Kat� bir ger�ek, kat� bir k�rl�k, kat� bir bak��, kat� bir,bir,bir... ta� misali at�lan bir �eyler var y�re�imden. Bir ta�� tutup, ta uzaklara atars�n ya; sonra d��t��� yerden, tok diye bir ses duyulur. Bakar�m kendime. Bu g�n g�z�mden d��en ya�lar sanki, TOK...TOK...TOK diye d��erler.T�p t�p diye d��en eski g�z ya�lar�ma benzemezler.

                    Bir s�re, g�zya��m�n sesini dinledim. Bu dolu dolu a��rl���, neyin yapt���n� merak ettim. G�z ya�lar�ma bu kez b�yle, dolu dolu a��rl�k yapt�ran, ard� arkas� kesilmeyen ya�murlar gibi akmas�na neden olan �eyi d���nmek istiyordum. Zihin en b�y�k bulucudur. T�pk�, ayr�nt�c� ve ara�t�r�c� bir bilim adam� gibi, soru ve k�yaslamalarla, arar, bulur. Ben de a�lamam�n ger�ek nedenini bulabilirsem, bu sa�anak halindeki ak��a engel olabilir ya da ka�aca��m y�n� bulabilirdim.

                    Bir de d��t��� yeri belirleyebilirsem, bu TOK sesini ��karmaya yard�mc� olan �eyi de bulabilirdim. Bu d���� ve �slan�� bir �eylere yol a�ar ya da bir fel�kete neden olabilirdi. Bunlar� d���ne d���ne kayg� ve s�k�lm��l���m� azaltmaya �al��t�m.D���nmek, b�yle s�k�nt�l� ve daral anlarda oyalay�c� bir �ey. Of, ne kadar d���n�rsem d���neyim, kulaklar�mdan bu tok sesi gitmiyor,gitmiyor! Olur olmaz yerlerde a�lay���m, b�k�len dudaklar�m ve i�imin bunalt�c� s�ca�� ge�miyor.

                     En g�zeli �u ya�ad���m duruma g�zlerimi kapat�p bir s�re hi�bir �ey yapmadan kalmaya �al��ay�m. ( G�zlerimi kapad�m )

                     �u an, yere h�zla d��en bir ya�mur damlas�y�m. D�zensizce, kendi etraf�mda d�nerek, yerin a��rl���n�n o m�thi� vakumuyla a�a��ya do�ru ilerliyorum. Sadece bir damla suyum o kadar. Ba�ka hi�bir �ey de�ilim. �u an, bu d���� i�inde yapabilece�im herhangi bir �ey yok! Hi� bir �eye mecbur de�ilim. Sal�na sal�na, devine d�ne iniyorum. Bu yolculu�un nereye do�ru oldu�unu d���nme kabiliyetim bile yok. Sadece, h�z�n yaratt��� bir r�zg�r var etraf�mda. Ayr�l�k, kopu�, ak��, d���� hallerinden herhangi bir durumday�m. �u an, sadece bulutlardan, topra�a do�ru h�zla yol alan bir ya�mur damlas�y�m. Sadece bir damla suyum o kadar. Hi�bir hissim, d���ncem, y�n�m, plan�m, amac�m, kayg�m, sevincim, korkum, herhangi bir duygum yok.

                  Yere do�ru olan yolculu�umda, i�i bo� metalden bir �eyin �zerine tok diye vuruyorum. Da��l�p topra�a par�a par�a yay�l�yorum. Topra��n bo�luklar�ndan, a�a��lara do�ru ak���m devam ediyor.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Lasolfa, �zmir, 10.Temmuz.2005                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t