wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Attil� DO�RUER

EDEB�YAT YAPMAK NE DEMEKT�R?

��ine d��t���m�z kaosu betimleyen ilgin� bir soru c�mlesi. Edebiyat Yapmay�, ilk olarak yaz�n da gereksiz bezemecilik gayreti olarak �aba g�stermeyi alg�l�yorum. Olumsuz d���ncelerle yaz�n sahibini k�n�yorum. Yazar�n;

  • bilgisi olmayan, fark�nda olmadan s�sleme gayreti
  • bilgisi olan, kendini ba�kalar�ndan farkl� g�sterme gayretke�li�i
  • ak�ll�ca olmayan taklit�ilik
  • asl�n� ink�rc�l�k v.b

karakterde oldu�u gibi bir duyguya sahibim.           

�kinci olarak ise pozitif olarak alg�lad���m anlam�d�r. �deal olarak benimsenmelidir. �ktisatta " Kalite Parad�r ", �eklinde bir tan�mlama vard�r. Bunu konumuza da uyarlarsak edebiyatta da kaliteyi elde edebilmek i�in emek vermek, bilgili olmak, hangi kulvarda ko�uyorsa onun kural ve kaidelerini yaz�s� i�inde sapmalar g�stermeden sadakatle izlemesi, bir sanat�� titizli�iyle yarat�c� olmas�, okura hissetti�ini, vermek istedi�ini en iyi bir �ekilde verebilmek �abas�d�r. �rnek olarak iyi bir edebiyat�� olarak g�rd���m Kafka, Dostoyevski, Naz�m Hikmet, �mer Seyfettin, Re�at Nuri G�ntekin gibi yazabilmek demektir.         

Ayd�n olarak kendimi bu alanda �ok yetersiz buluyorum. Ba��ms�zl�k ilkesi " �iar�m�zd�r " ancak tam ba��ms�zl�k T�rk Edebiyat�n� da lay�k oldu�u yere getirebilmektir. Bug�n bu soru c�mlesinde taban tabana z�t iki anlam� ��kar�yor ve c�mlelerimin aras�nda fark�nda olmadan Arap�a, Fars�a, �ngilizce v.b yabanc� kelimeleri kulland���m� g�rmek, yerine T�rk�e kelimeleri bulamamak beni s�k�nt�ya sokuyor.         

Yazmak konu�maktan daha zor ama hata ve eksikliklerin g�r�lebilmesi bu yolla m�mk�n oluyor. Hatalar d�zeltilebiliyor, eksiklikler ara�t�rma gerektiriyor, ara�t�rmalar da sonu�land�r�l�nca yaz�n�n da kalitesi art�yor.

Deneme yaz�lar� i�in zaman �nemli bir unsur. Zaman k�sal��� arkas�na s���narak en az�ndan becerebildi�im kadar�yla �devimi yapmam�n sorumlulu�u ile payla�mak �zere yaz�m� g�nderiyorum. Yaz�m� teknik y�nden d�zeltip g�nderme zahmetinde bulunacak �yelerimize �imdiden te�ekk�rlerimi iletirim.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 93. hafta,  03.07.2006 / 09.07.2006 Haftan�n konusu: Edebiyat Yapmak �zerine

 

: Attil� DO�RUER,  Ankara, 04.07.2006, 10:29                                              di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t