wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

B�R �ARKININ D���ND�RD�KLER�

Durduk yerde bir �ark� m�r�ldanmaya ba�l�yorum. Bilin�siz bir �ekilde...

Yava� yava� sesimi y�kseltiyorum ve �ark�n�n s�zlerini bilin�li bir �ekilde s�ylemeye devam etti�imi fark ediyorum. G�ky�z�ndeki y�ld�zlardan bahsediyor �ark�...

Sitem dolu...

G�ky�z�ndeki y�ld�zlardan daha yaln�z olmak...

G�z�m�n �n�ne bir kad�n geliyor. K�z�l sa�l�, g�ven uyand�ran bak��lara sahip bir kad�n...

" Yok, " diyorum, " bu �ark�y� bu kad�ndan de�il, ba�ka birinden duydum! "

Haf�zam� zorluyorum. Ayk�r� bir erkek ses sanat��s� geliyor g�zlerimin �n�ne. " Evet, " diyorum, " i�te bu sanat�� s�yl�yor. "

D�neminin en ayk�r� ki�iliklerinden biri...

S�rf ayk�r�l��� y�z�nden h�l� ( �l�m�nden sonra bile ) ele�tiriliyor, s�rf ayk�r� oldu�u i�in ( sanat�na bak�lmaks�z�n ) sevilmiyor. Dudaklar�m�n aras�ndan �ark� s�zleri ��kmaya devam ediyor.

Ancak ayk�r� bir ki�ilik bu �ark�y� s�yleyebilir!

Yaln�zl���n h�zn�n� ruhumda hissediyorum. �ark�y� tekrar tekrar s�ylerken, yaln�zl��� hat�rlatan yazarlar, �ark�c�lar, �airler ge�iyor akl�mdan.

Bir film sahnesinden, bir kitaba giriyorum, bir �iirden ��k�p, bir �yk�de buluyorum kendimi.

Olaylar, yerler, ki�iler de�i�iyor, fakat hissettiklerim de�i�miyor.

Dudaklar�m h�l� �ark�y� m�r�ldan�yor, fakat tek farkla; art�k g�z ya�lar�m da dudaklar�m�n a��l�p kapanmas�na g�re y�n de�i�tirerek, hislerimi daha da derinle�tiriyor.

Kim demi�ti, ben ne zaman yaln�z kald���m� bilmiyorum, her zaman yaln�zd�m onu biliyorum, diye.

Kalabal�klar etraf�nda yaln�zl���n� unutan �air kimdi; Murathan Mungan m�?

Yaln�zl���n Senfonisini kim yazm��t�?

Bir anda O�uz Atay'�n bir �yk�s�nde buluyorum kendimi.

Korkuyu beklerken yaln�zl���m derinle�iyor.

Lars von Trier' in bir filmine giriyorum.

Korkuyu beklemeyi b�rak�p, her dakika korkuyla ya�amaya ba�l�yorum.

Ve tabii yaln�zl�k hep i�imde...

Bir filmden, bir kitaptan, bir �ark�dan ��k�p normal hayat�ma d�nemiyorum ��nk� normal hayat�m� bunlar�n i�inde buluyorum. Tek fark; bunlar sayesinde normal ya�ant�m�n ac�s�n� daha da derinden hissediyorum. Yava� yava� sesim k�s�l�yor. G�zya�lar�m izledi�i yollarda kuruyor. A�z�ma tuzlu bir tat b�rak�yor bu �ark�. Tekrar s�ylemeye cesaret edemiyorum...

 

 

 

Yaz�da Ad� Ge�enler 

M�r�ldand���m �ark� : G�ky�z�nde Yaln�z Gezen Y�ld�zlar (Beste     : Teoman Alpay G�fte : Hikmet M�nir Ebcio�lu  Makam : Nihavent ) 

K�z�l Sa�l�, G�ven Uyand�ran Bak��lara Sahip Kad�n : Candan Er�etin 

Ayk�r� Erkek Ses Sanat��s� : Zeki M�ren 

� Ben ne zaman yaln�z kald���m� bilmiyorum, her zaman yaln�zd�m onu biliyorum! � diyen ve kalabal�klar etraf�nda yaln�zl���n� unutan �air : Murathan Mungan 

Yaln�zl���n Senfonisini Yazan Ki�i : Sezen Aksu 

O�uz Atay��n �yk�s� : Korkuyu Beklerken 

Lars von Trier�in Filmi : Dogville  

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,  otuzbirtemmuzikibinbe�, yirmi��otuzbir                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t