wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- I -

1

Hayat notlar�ma, bana g�re, d�nyan�n en b�y�k �airinden, Naz�m Hikmet' ten al�nt�yla ba�l�yorum.

Hayat� " Anlama�a �al���yorum, inanmay� yitirmenin pahas�na " . 

2

�nan� sadece dinle mi al�kal�d�r?

�deolojik ve felsefi inan�, dini inan� kadar �nemli de�il midir? 

3

Bu �lkede ya�am�� en inan�l� insan kimdir?

Tabii ki Mustafa Kemal Atat�rk.

Hem dini, hem de ideolojik... 

4

Hayat = �nsan + �nan�

Bu ikisinden biri olmazsa, hayat da olmaz. 

5

�nan�s�zl�k da bir inan�t�r. 

6

Hayat� hep �iir tad�nda ya�amak istedim.

Ama bir t�rl� beceremedim.

Bu y�zden �iire kar�� koyamad���m bir ba��ml�l���m var. 

7

Tabii ki hayat� en iyi anlatan �air Naz�m Hikmet. 

8

Son d�nem T�rk Edebiyat�nda, hayat� en iyi anlatan iki romanc�: Selim �leri ve K�r�at Ba�ar. 

9

�zmir bende her zaman �iir tad� b�rak�r.

�zmir' i �zellikle Naz�m Hikmet �iirlerine benzetirim.

Naz�m' � okumam�� ve �zmir' i g�rmemi� insan ayn� seviyededir.

�zmir' i bir kez bile g�rm�� olan insan �zmir' e a��k olur.

Ve Naz�m' dan bir dize okumu� olan insan, Naz�m' dan bir daha kopamaz.

Ve Naz�m' �n �iirleriyle �zmir, insana ayn� tad� verir. 

10

�lk b�l�m� yine bir Naz�m dizesiyle bitirelim:

Ya�amak bir a�a� gibi tek ve h�r

Ve bir orman gibi karde��esine

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,                                     di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t