wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- V -

41

D�nyan�n en b�y�k bencilleri, kendi mutluluklar�n� ba�kalar�n�n mutsuzluklar� �zerine in�a edenlerdir. 

42

T�rkiye' de ni�in m�zik d�nyas�nda sanat�� mertebesinde bulunan insanlar ortak i� yapmazlar ki? Y�llard�r bu soruyu kendime sordu�um i�in mi en �ok sevdi�im �ark�lardan biri Sezen Aksu' yla Z�lf� Livaneli' nin d�et yapt��� " S�rg�n " ?

43

En �ok sevdi�im �ark�lar, �airlerin �iirlerinden bestelenmi� olanlard�r. 

44

Dostlar k�t� g�nlerde yan�mda olan insanlar de�ildir. Dostlar iyi g�nlerde yan�mda olup, k�t� g�nlere s�r�klenmeme engel olmaya �al��an insanlard�r. 

45

Mutlu olmak isteyen her insan�n yapmas� gereken en �nemli �ey, insanlardan beklentilerini ortadan kald�rmakt�r. 

46

A�k: Bir insan�n ba�ka bir insandan en b�y�k beklentisi... O nedenle a�k eninde sonunda mutsuz olmak demektir.

47

Fikret Mualla, Nuri �yem, �brahim �all� �ok b�y�k ressamlar ve �ok b�y�k eserlere sahipler. Ama ben en �ok Faruk Cimok' seviyorum. Resimlerinde genelde canl� renkleri kullanmas�ndan m�, yoksa foto�raf tad�nda resimler yapmas�ndan m�? ...bilmiyorum! 

48

Birka� g�nd�r kad�n �airlere takm�� durumday�m. Ama kendimi �ok zorlam�� olmama ra�men T�rkiye'  den 5 kad�n �air ad� saymay� beceremedim: G�lten Ak�n, Lale M�ld�r, Nilg�n Marmara, Birhan Keskin... Ba�ka?... Ba�ka?... 

49

" T�rk Edebiyat�ndan 5 kad�n �air ad� sayamad�m, acaba d�nya edebiyat�ndan ka� kad�n �air ad� biliyorum! " diye d���n�rken, d�nya edebiyat�ndan da be� kad�n �air tan�mad���m� �z�lerek fark ettim: Sylvia Plath, Anne Sexton, Louise Gl�ck

50

Amat�r �airlerin bir �o�u kad�nken, ni�in profesyonel anlamda �iire y�n veren bu kadar az kad�n �air var?

 

temmuz-a�ustos 2006

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,  temmuz - a�ustos 2006                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t