wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: H�seyin Murat A�I�

�ARE

Bir yere ait olmak veya yaln�zca olmak.

Bir yer olmak g�z ve beyin gibi, t�m�n�n birlikteli�i gibi...

.

Neleri kaybediyoruz, neleri ka��r�yor, nelere susam�� ve nelerden de y�lg�nl��a d��m���z. Can pek de bir �ey istemiyor art�k, �l�m d��e�inde yatan gibi.

Doygunlu�uyla, p�r�lt�s�yla ya�am kendisini �retir hani; ac�mas�zl���ndaki g�zelli�inde, hep bir do�u� vard�r. Peki nerede, anlaml� do�u�? Nas�l bir i�e d�n��, nas�l kabullenme, yok saymak, �retmektir ki var etmeden varl��a bo�mak ? Bu, varl�k m�d�r yoksa var olmak m�? Nas�l bir ya�amda bir yere ait olursunuz da hem var olursunuz?  

�ki iyili�in ikisi birden olmazm��; delilerin de, vel�lerin de vatan� yoktur yani..

Dostoyevski, ya�am� mutluluk anlam�nda kavramaya, ya�amaya �al��an�, " Otlar�n bal�n� yalamak " diye bi�imlemi�. Bir kuyunun a�z�ndan i�eri d��mek �zereyken bir par�a ota tutunmu� ve a�a��da da bir ejderha beklerken tutundu�u otun dibini bir fare kemirmeye ba�lam��. " Ne kal�r bize " diye soruyor, " otlar�n bal�n� yalamaktan ba�ka? ".

Kimi zaman �aresizlik duygusunu adland�rmak zor geliyor. Ya�ad��� ne t�r bir �aresizlik, ilgilenmiyor bile insan! Ya�am�ndaki g�zel �eyleri �o�altmaya nas�l olanak bulaca��n� d���nm�yor bile!.

Eski, so�uk �lkenin yazar� i�imi �s�tm�yor. Yetmiyor. S�cakl�k, �s�nmak istiyorum... Kendimi kand�rmadan ama! G�� ne kadar keskinse, o kadar da so�uk ve aldatm�yor insan�.

Peki, ben �imdi neye inanaca��m?...

 

: H�seyin Murat A�I�,  Ankara, 18 Ocak 2008, 11:49                                                      di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t