wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN

 D�� Z�YARETLER�

( ... )   " K���k kasaba y�llar �nce hayata k�sm��t�. Geceleri ���k sa�may� b�rakm��, akarsular�n� �a�latacak kimseler kalmay�nca o da kabu�una �ekilmi�ti. Topra��ndaki bereket yerini k�s�r hasatlara b�rakm��t�.

B�t�n �ift�iler gibi Maksut  efendi de alm��t� nasibini bu verimsizlikten. Art�k fasulyeleri bile eski �enli�i i�inde ekmez olmu�tu. Oysa �evkli  adamd� Maksut Efendi. Ne vakit ekilecek bir �r�ne karar k�lsalar, ertesi ak�am konu kom�uyu evine toplar da erkekler ufak ufak demlenirken, kad�nlar kendi aralar�nda �alar s�yler, kurtlar�n� d�kerlerdi. Umut �enli�i gibi bir �eydi i�te.

Son iki ekim zaman�nda bu kutlama bile yap�lmaz olmu�tu. Ge�en hasatta arac�lar�n, her �eyin �st�ne bir de fiyatlar� �ok d���k tutmas� mahsul�n �o�unu ineklere yedirmelerine yol a�m��t�. Herkes kasabas�n� k�y�n� terk edip b�y�k kentlere g��erken o tas� tara�� toplay�p ya�ad��� kentten ayr�larak bu sahil kasabas�na yerle�mi�ti. �imdilerde ise  hata etti�ini d���n�r olmu�tu.

Be�  evlat sahibiydi bir zamanlar�n " Hovarda Maksut Efendi " si. En b�y�k k�z� H�lya�y� memleketinde hen�z on alt�s�ndayken evermi�ti. �kinci k�z� Aynur, sad�k ��km��, otuzlar�nda olmas�na ra�men evlenmemi�ti. As�l sebep sadakati miydi yoksa k�smetsizli�i mi, o da pek belli de�ildi ya.. �� numara, Belma, on dokuzuna de�meden g��t�kleri bu sahil kasabas�nda uzun yol �of�r�n�n birine g�nl�n� kapt�rm��t�. Ak�amlar� �apk�n portakal a�a�lar�n�n alt�nda gizli bulu�malara daha fazla dayanamam��, Sedat� la �� ay i�inde evlenivermi�ti. D�rd�nc� �ocuk Kamil,  k���kken ne oldu�u anla��lmayan bir ate�li hastal�k ge�irmi�,  sonraki y�llar�n� kontrols�z �fke n�betlerine yol a�an arazlarla  ya�am��t�. En k���kleri �rfan ise asl�nda en talihlileriydi. Okulda her d�nem ya te�ekk�r� ya takdiri olurdu. Lise y�llar�n� heyecanl� minik a�k ser�venleri i�inde, derslerini de aksatmama ciddiyetiyle bitirdi.  �rfan, avukat olmak istiyordu.

Evin annesi Makbule han�m, sara hastas�yd�. Kocas�n�n g�n�l maceralar�ndan ve yedi�i dayaklardan yorulmu�tu. �imdi de her �ocu�u ayr� ayr� d���nmek vard�. Bir de,  her g�n� kazas�z belas�z bitirebilme sava��n�n  tan�d�k yaralar�. � Bacas� yok ki t�ts�n anac���m � diyordu kom�ular�. � Bir saatten  sonra hastal�k gelir i�te. Geldi mi de gitmez m�barek. �abala dur �imdi. Nerdee.. � diyordu Makbule han�m, � Bakamad�k kendimize i�te, hep ihmal ettik! Asl�nda vurdumduymaz olacaks�n, umursamayacaks�n. �  Bu da ya�anan bir �eli�kiydi i�te. Kendini yok saymay� ba� tac�  ederler, fedakarl�k kan�t� gibi sunarlar, sonra da onu ba� su�lu olarak ta�a tutarlard�. 

Bir g�n, havuzlu bir bah�enin  i�indeki �irin evlerinin sahibi gelip  nazik�e evi bo�altmalar� gerekti�ini s�yleyince Maksut Efendi de tasar�lar�n� yazd��� karar defterini kapatm�� oldu. Kente d�n�yorlard�. Bu kasabadaki �m�rleri bitmi�ti.

Evde herkes farkl� tepkiler verdi bu habere. Makbule han�m d�nmeyi �ok istiyor, buna kar��n Kamil ve Aynur  �iddetle kar�� ��k�yorlard�. �rfan ise sessiz kalm��t�. Biraz merak biraz da korku kar���m� bir duyguyla yaln�zca izliyordu. Ancak karar verilmi�ti; bir hafta i�inde kasabay� terk edip akrabalardan birine ait bir apartman dairesini kiralad�lar.

Kente d�n��lerinin ilk ay�nda Maksut efendi arac�lardan son alaca��n� bankadan �ekip d��ar�  ��kt�ktan sonra, g�nd�z g�z�ne, yol ortas�nda yankesicilerin sald�r�s�na u�rad�. Ba��na ald��� darbeler a��rd�. �yile�mesi zaman ald�.

Makbule han�m, sald�r�n�n yaralar�n� sarmaya �al���rken, bir de akci�er hastal���na  tutulan  ve art�k �al��amaz hale gelen kocas�n�n  eve kapanma zorunlulu�unu g�� kabullendi. Evde biri hala okuyan �� �ocu�u daha vard�. Kamil bir akraban�n yan�nda haftal�kl� bir i� buldu. Kendi yaln�zl��� i�inde sessiz sedas�z i�ini yapmaya �al���yordu. Aynur bir s�re daha bekledi. Belki Kamil daha iyi bir i� bulurdu. Belki babas� da iyile�irdi.  O zaman �rfan da hukuk fak�ltesine girmi� olur, yar�m g�nl�k ��renci i�lerinde �al��arak cep har�l���n� ��kar�rd�. Belki kendisi de yuvas�n� kurar, bir bebe�i  bile olurdu, kim bilir? 

Aynur hayal k�r�kl���na u�rad�. Zaman ac�mas�zd�. Babas� hi� iyile�medi. �rfan, k�t� bir arkada� grubu edinmi�, �niversiteyi kazanamam��t�. Geceleri kahvehane k��elerinden ayr�lmaz olmu�tu. Makbule han�m�n  �z�nt�den ba� a�r�lar� artm��t�. Kamil bir g�n, patronla bir hi� y�z�nden kavga edip i�ten ��kt�. Makbule han�m, �z�l�yordu. Tansiyonu da ��km��t�� Aynur �teden beri i�ti�i sigaray� artt�rm��, daha da zay�flam��, rengi t�t�ne kesmi�ti. Evlenme �ans�, batan her g�nle biraz daha bitiyordu. Sonra  karar�n� verdi. Kamil �al��am�yordu. �rfan i� be�enmiyor, � �yle her i�i yapamam ben � diyordu. Biraz diki� bilirdi  Aynur, evde  k���k kuma� par�alar� buldu bir g�n. Minik mutfak havlular� dikmeye ba�lad�. �htiyac� olan da olmayan da al�yordu. Ufac�k bir rahatlama olmu�tu.

Kamil� e, hali vakti yerinde bir adam�n k�z�n� istediler. Adam, Kamil� i yan�nda �al��t�rmak �art�yla k�z�n� verdi. Ufak tefek kavgalar�n i�inde bir de o�lu oldu Kamil� in. Makbule han�m biraz daha rahatlam��t�.

�rfan�� yeniden �niversite s�navlar�na girmesi i�in ikna etmeye �al��t�klar� s�rada Maksut efendi mide kanamas� ge�irip hastanelik oldu. T�m aile tela� i�inde ne oldu�unu anlamaya �al���yordu. Bir yandan da yakla�an felaketi seziyorlard�. Maksut efendi mide kanseriydi! Te�his konuldu�unda bedenin art�k her yan�n� bir a� gibi sarm�� olan kanser, sava��lacak gibi de de�ildi. 

Babaya kar�� son g�revler, her bir evlat taraf�ndan olabildi�ince yerine getirildi. H�lya, e�inin manevi deste�inin yan�nda yapt��� hat�r� say�l�r maddi yard�mlar�yla da anne ve karde�lerini yaln�z b�rakmad�. Belma, ya�ad��� kasabadan haftada iki �� kez ancak gelebiliyordu. Zira iki k���k �ocu�u vard�. Aynur, bu dezenfektan ila� kar���m�, beyaz ���k kokulu hastane odas�na pek u�rayam�yordu. Ailenin reisi olmu�tu. Onun i�leri aksatmas�, hepsinin felaketi demekti. Kamil g�na��r� u�ruyor, evinde gitgide b�y�yen sorunlardan hi� s�z etmeden babas�n�n temizli�i, �ama��rlar�n�n de�i�tirilmesi gibi zahmetli i�leri annesiyle payla��yordu. �rfan, her g�n oradayd�. �rfan her g�n, babas�n�n yatt��� odaya hi� girmeden kap�s�n�n �n�nde ak�ama kadar a�l�yordu.Onun bu tavr�na kimse bir anlam veremiyor, ama �st�ne de d��m�yorlard�. Ne de olsa babas�n�n en �ok ��martt��� k���k o�luydu o.

           Maksut efendi bir ak�am, deh�et dolu sahnelerden sonra g�zlerini yumdu ve u�up gitti o odadan. Makbule han�m inan�lmayacak bir dayan�kl�l�k  g�steriyordu. Son d�nemde e�inin ya�ad��� ac� ve kan dolu g�nlerden sonra dinlenece�ini d���n�p i�in i�in bir huzur bile hissediyordu. K�zlar �ok �zg�nd� ama kadere teslim olmu�lard�. Kamil de dayand�.  �rfan yine ailede en �ok a�layan, en tuhaf davranan oldu. O ac� g�nde, h��k�r�k n�betlerine bo�ulup tabutu bile ta��yamam��t�. 

         �lerleyen g�nlerde ya�amlar�n� oturtmaya �al��t�lar. �rfan, o g�ven telkin etmeyen dostlar�n�n yan�nda �al��maya ba�lam��t�. Kamil, e�inden bo�and�. O da k���k bir at�lyede i� buldu. K���k bir �cret kar��l��� eve katk�da bulunuyordu. Aynur c�va gibiydi. ��lerinde en azimlisi ve en ciddisi oydu; durmadan �al���yordu. Makbule han�m genelde ayn� kald�. Tansiyonu biraz daha artt�, k�r���klar� biraz daha belirdi. Galiba doktor �eker te�hisi de koymu�tu ama o bunu herkeslerden gizliyordu. Bir s�ylese,  onu yeme bunu yeme diye hepsi ba��na ek�irdi �

          Belma� n�n bir �ocu�u daha olunca eskisi kadar gelemez olmu�tu. �rfan��n tek dert orta��yd�. Arada bir ablas�n�n yan�na gider, i�ini d���n� anlat�r rahatlard� �rfan. Kendini ve ya�ad��� de�i�imleri anlat�yordu. Kad�nlara hi� ilgi duymad���n� anlatt� bir g�n ablas�na. Bir ba�ka geli�inde ise hayat�nda biri oldu�undan s�z edince, Belma �ok sevindi. Demek �rfan��n rahats�zl��� ge�iyordu. Ancak kim oldu�unu ��renince duralad�; kendini dinledi �nce; i�inde bir �ey ezildi, ac�d�.  Bir �ey demedi. � Cem� se Cem! � dedi. � Ne yapal�m? Ama annem duyarsa kahr�ndan �l�r! B�t�n akrabalara rezil olur �rfan. Ne olur bir hata edip de a�z�ndan ka��rma! � Babas�n� d���nd�. Sonra hemen savu�turdu o d���nceyi. O cennetinde kalmal�yd�.  Bu, o�lunun k�yametiydi. Kendisi ne d���nece�ini bilemedi Belma. Ne hissedece�ini de�  Kafas� kar��t� bir s�re ama sonra,    � Karde�im � dedi. � Kim olursa olsun, ne olursa olsun, her ne yaparsa yaps�n, o benim karde�im �  Art�k rahatt�.  Kabullenmeyi bilmek,  f�rt�nay� dindiren g�ne�li havalara benziyordu.

         Zaman i�inde �rfan evden ta��nd�. Bir fabrikada gece i�i buldu�unu s�yl�yordu ama, ne i� yapt���n� yaln�zca Belma biliyordu. D�v�ld���nde, h�rpaland���nda yaralar�n� bir tek o sar�yordu ��nk�. 

         Bir g�n �al��t��� yerden her  yan� kan i�inde at�l�verince Belma� ya ko�tu. Ne diyebilirdi Belma? � Git! � dese, karde�i nereye gidecek, biliyordu. � Kal � dese olmazd�. � Kamil�e ��tlatsak? � diyecek oldu, � �ld�r beni daha iyi! � dedi �rfan a�laya a�laya.    � Anneme s�yleyemiyoruz. Aynur olmaz! H�lya hi� olmaz; kesin anlat�r kocas�na...�  Konu�tular, tart��t�lar, konuyu ��zemeden g�n a�ar�rken uykuya dald�lar.

          �rfan o sabah terk etti ablas�n�n evini. Kimseler haber alamad� ondan. Belma  b�t�n s�k��t�rmalara ra�men kimseye bir �ey s�ylemedi. Arada bir �rfan' �n mektuplar� geliyordu. B�y�k �ehirde iyi arkada�lar bulmu� ve birlikte bir eve ta��nm��lar... Evden ��kar�lm��lar... Ba�ka bir ev bulmu�lar...

          Makbule han�m ve �ocuklar� kasaba d�n���nde kiralad�klar� o evde ya�ad�lar. Aynur hi� evlenemedi, Kamil o�lunu arada bir ka�amak bak��larla izledi�i okul bah�elerinden seyretti.

 

Evl�d�n� izleyen biri daha vard�. Ula�amazl�k i�inde k�vranan, o�lunun ac�lar�n� dindiremedi�ini d���nen biri daha.. Maksut efendi, oldu�u yerden belki arada bir d�� ziyaretlerinde bulundu en k���k can�na. Hepsi o kadar! �  (  ...... )

 

 

Ba��n� okudu�u ka��ttan kald�r�p bana bakt�;

- � Sahiden beni d���n�yordur de�il mi babam? �

- � Elbette � dedim ona. � Elbette d���n�yordur. Ama �z�lm�yordur art�k. Bak, mutlusun ya? �

- � Yaa � dedi, � Mutluyum, evet �  Biraz m�r�ldan�r gibi s�yledi bunu. ��phelendim ama, kurcalayamad�m. Alaca��m yan�t �rperten bir r�zgar�n  u�ultusu gibi gelecekti yine. 

- � �yi iyi, isimlerimizi de�i�tirmi�sin hi� olmazsa. Fena de�il, ama bak bir yerde abartm��s�n k�z! Allah can�n� almas�n senin! Bi kerem ben hastanede b�t�n g�n a�lam�yodum. Arada bir, girdiydim babam�n odas�na anac�m.. �

- � Yani be�enmedin ailenin hikayesini �yle mi? �

- � Ay inanm�yorum! K�z, zaten ya�anan �ey bu! Be�enmeyip de naapcam? Hi� ayr�nt� vermemi�sin o var yani. Ama o zaman da roman olmal�yd�. Ay asl�nda hayat�m roman k�z benim, di mi canc�k? �

Hi�bir �ey demedim. D���nceli oldu�umu g�r�nce k�yamad� bana;

- � K�z asma surat�n� hadi! Fena oluyorum yani. Kimse okumazsa ben okurum durumu yani, aaa! Hay Allah cezan� vermesin e mi! Ay valla ge� olmu� yani, kalkmam laz�m benim � dedi. Yanaklar�mdan �pt�, sonra  � �pt��m, bay yani � deyip ayr�ld� yan�mdan. G�l�msemeye �al��t�m...

 

Gece ���klar�n�n alt�ndaki o kalabal�k caddede   kaybolana dek izledim;  Nisan ya�murunun dokunu�lar�yla serinleyen sokaklar�n insanlar� izledi�i gibi izledim onu...

 

 

Hi� inan�r m�yd�m buna? Bir zamanlar  lise son s�n�ftayken... �niversiteyi kazan�p da birilerine  g�nl�m� kapt�r�r�m endi�esiyle bana  alel�cele bir evlenme teklifinde bulunan k�sk�n kasabam�n yak���kl� delikanl�s�n�n, bu ak�am beni burada b�yle b�rak�p gidece�ine, hi� inan�r m�yd�m? Hi� gelir miydi akl�ma?

:  Sibel ER�ZDEN, �stanbul, �ubat, 2004                                                                                                      Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t