wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Sibel ER�ZDEN

 �ATLAK

... � �ok sayg�n g�r�n�yor, asl�nda yak���r da ama,  bilemiyorum� H�mm� Belki renkler biraz daha, evet, biraz daha ciddi olsayd�.  Ama be�endim. Mankende durdu�u gibi duraca��ndan emin olsam. Yok yok.  Ben ba�ka bir ma�azaya  bakay�m. �u ne? Allah Allah� Biraz �atlak var gibi cam�n kenar�nda. ��eri girip s�ylesem mi? Ay, ��ld�rd�m herhalde. Bana ne can�m. Sahibi,  bu camlar� her g�n siliyordur. � ...

 

Vitrindeki manken, uzakla�an kad�na bakt�. Belki be� dakikadan fazlad�r �st�ndeki elbiseyi inceliyordu;

- � Ne karars�zlar var! � dedi. � Ne istedi�ini bilmemek k�t� olmal� � O olsayd� hi� d���nmez al�rd� bu elbiseyi.  Ya�ad��� vitrinin cam�ndaki �atla�a sabit g�zleriyle kimseler g�rmeden bir bak�� att�.. " ...

 

... � �ok g�zel. Harika bir tasar�m olmu�. Diki�i de iyi gibi g�r�n�yor. Ancak etek boyu, evet, rahats�z eden bir �eyler var. Biraz daha k�sa olmal�yd�. Daha kad�ns� olurdu o zaman.  Esinlenmi� oldum. En k�sa s�rede bunu kendi katalo�uma aktaray�m. Elbette vitrin dizayn�n�n da etkisi var bunda. G�zel aranje etmi�ler. Ama camdaki �u �atlak t�m t�ls�m� bozmu�� Of, ge� kald�m. �...

 

Manken uzakla�an adama bakt�;

- " Kesin modac� " dedi. " Ama hen�z tarz�n� oturtamam�� belli � Camdaki �atlak biraz daha b�y�m��t�.

- � Ba��m�za i� a�acak bu gitgide b�y�yen �atlak! Ne zaman fark edecek bu adam bunu? � K�z�yordu d�kkan�n sahibine. Elbiseye bakt� gizli gizli. �imdiye dek �st�ne giydirilen en g�zel elbiselerden biriydi. G�l kurusu, eflatun gibi bir renk. Jile tarz�nda, giyenin tam kalbini hedefleyen yerde nazik�e serpi�tirilmi� aplike �i�ekler var, mor ve pastel ye�il. K��l�k, kaliteli y�nl� bir kuma�. �zeri kar ya�m�� izlenimi olu�turan havlarla kapl�. �ok sevmi�ti manken bu elbiseyi. Sat�ls�n istiyordu. Sat�lmayan di�erleri gibi olmas�n sonu, boynu b�k�l�rd� raflarda tozlanan b�t�n elbiselerin. Sat�lmas�n istiyordu! Bu elbiseyi tutku derecesinde sevmi�ti. ��r�yene dek �st�nden ��karmasalar  umurunda olmazd�..

 

- � Aaaa, camdaki �atla�a bak anne!� dedi bir gen� k�z annesine. Debisi y�ksek akarsular gibiydi bu cadde. �zellikle al�c� olmayanlar vitrinlere  bakmadan ge�erlerdi. �ylesine bir ge�i� s�ras�ndaki bu fark�na varma  mankeni sevindirdi . Asl�nda elbisenin fark edilmesini tercih ederdi. Ama �imdi demek b�ylesine g�r�lebilir hale geldiyse �u �atlak, d�kkan�n sahibi de k�sa s�re sonra fark edecekti.

 

... � ��te bu!� Ne g�zel, ne ho� g�r�n�yor. �ok ��k� Ama yeter mi acaba ay�rd���m para? Etiketi g�rebilsem? Hi� durmayaca��m. Tam istedi�im gibi. Ama ne demeye g�zl���m� evde unuttum ki!  Hayret! Ne kadar korkutucu g�r�n�yor �u �atlak. Yok bu �atlak de�il art�k. K�r�ld�m k�r�laca��m diyor! �...

 

Gen� bayan fiyat ��renmek i�in i�eri girdi�inde, sokaktaki r�zgar�n �iddeti artm��, ak�am alaca �rt�s�n� sermi�ti t�m kente. Denizden gelen bayg�n koku, dakikalar ge�tik�e �iddetlenen r�zgar� affettirmek ister gibiydi. Fiyat ��renmeye giren gen� kad�n, baz� ak�amlar gibi lokmalar�n g�� yutuldu�u, h�z�n ve sab�rla dolu g�zlerle d��ar�ya ��kt�. Y�r�y�p gitmek �zereyken durdu ve elbiseye bir kez daha bakt�. Sonra g�zbebekleri mankene, mankenin g�zlerine kayd�. Ara�t�r�yordu galiba, anl�yor muydu? Mankenin y�re�i a�z�na geldi. Hi� yapmad��� kadar dondurdu kendini. G�zlerini s�ms�k� kilitledi sabit bir noktaya. Sonra gen� kad�n y�r�meye hamle etti. R�zgar� �ok �iddetlenmi�ti. �atlak..  �ok b�y�m��t�. Kad�n ad�mlar�n� zorlukla at�yordu. G�� bela uzakla�t�. Manken rahatlad�. �lk i�i cama bakmak oldu. Art�k r�zgar�n yaratt��� titre�imler duyuluyordu. Arkas�n� d�nebilse. Konu�abilse..

 

... � Yahu, bir �ey olmaz  de�il mi bu gece? F�rt�na falan? Bak �imdi, bu adam kepenkleri indirmezse �u cam oldu�u gibi caddede. Do�al olarak f�rt�na ��karsa e�er. Ama ka� kere ba��na geldi. Art�k uslanm��t�r Hamdi bey. �imdi selam verip i�eri girsem, ho�be� derken saat dokuzu bulur. Bu ak�am da ge� kalmayay�m eve. �...

 

Biti�ikteki d�kkan�n sahibi,  son umudu oydu mankenin. Ama �imdi o da yakas�n� kald�r�p r�zgar�n etti�i oyunlardan kendini korumaya �al��arak uzakla�m��t�.

 

... � Ben bunu yar�n ak�am Handan�a hediye etsem fena m� olur yahu? Bak niye daha �nce akl�ma gelmedi ki! Ke�ke hediye ka��tlar� bitmeseydi; hemen bu ak�am sarar g�t�r�rd�m. Neyse, sabah sipari�ler gelir gelmez mankenden ��kar�p paketlerim. Allaaah, saate bak! Sekiz bu�uk olmu�. Ma�a zor yeti�irim ben, hemen vuray�m kilidi! �...

 

Elbisenin d�kkan sahibi taraf�ndan bile be�enilmesi mankenin ho�una gidecekti. Ama cam� art�k bir kenardan di�erine kadar kaplam�� olan �atla�� g�rmemesi panikten daha ba�ka bir �ey hissetmesine engel oldu. Hamdi bey kilidi vurup ��kt� d�kkandan.

 

Saatler ilerledi. Vitrinin i�i titre�imlerle dolmu�tu. Kendisini s�ms�k� tutmasa, neredeyse devrilecekti. D��ar�da r�zgar ��p kutular�n� devirmi�, tabelalar� ��lg�nca savurmaya ba�lam��t�. Havada ne varsa yere iniyor, yerde ne varsa yukar� havalan�yor, sokak lambalar�n�n lo� �����nda minik anaforlar olu�uyordu. Aniden yandaki tabela yerinden koptu. B�y�k bir �at�rt�yla vitrinin �n�ne d��t�. Ard�ndan r�zgar bir hamle daha yapt�. Tabelay� tokatlad�, yerden kald�rd� ve mankenin deh�etli ve bo� bak��lar� tan�kl���nda, tam �atla��n �st�ne vurdu!

 

Her �ey durmu�tu bir anda manken i�in. Yava� �ekim bir film izliyordu sanki. Parampar�a olan vitrin cam�n�n binlerce sivri par�aya ayr�l���, morlu ve pastel ye�illi �i�ekleri parampar�a edi�i, karya�d�lara benzeyen dokunun g�r�nmez yaralarla kanlar i�inde vitrinin taban�na d�k�l����

 

Kendisinin devrilmesi, soka�a f�rlay�p tek baca��n�n ve ba��ndaki peru�un bir tentenin ucuna tak�lmas� umurunda olmad�. � Ke�ke �st�mde kalabilseydi ya da ke�ke ke�ke, g�zl���n� unutan o gen� bayan alabilseydi... �  diye d���nd�.

 

Ya�ad��� vitrin y�k�lm��t�. En donuk manken bile �ld�rebilirdi kendini! Oysa...  ��pe gidece�ini bile bile d�kkan sahibinin tepkisini merak etti�i i�in sabaha kadar bekledi.

 

�ld�rmedi kendisini...

:  Sibel ER�ZDEN, �stanbul, 07.02.2004, 02:56                                                                    Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t