wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Emre �EYDA

��FT ANADAL

- Ahmet nas�ls�n?
- �yi de�ilim be Sel�uk. �ok stresteyim.
- Ne Oldu? Hay�rd�r?
- Daha ne olsun o�lum. �� saat sonra s�nav var ve ben kafay� takm�� vaziyetteyim.
- O�lum ne var s�nav i�te. Hem de kolay bir s�nav. Ne dert ediyorsun?
- Biliyorum, s�nav kolay.
- Sorun ne zaman o�lum? Evvelki s�navlar�n sonu�lar�n�n hepsi bu s�nava kadar a��kland�. Ne al�rsan al ortalamadan ge�eceksin. Tabi F al�rsan durum farkl�. Onu da almazs�n herhalde.
- Ge�erim, hatta kesin ge�erim ama derdim o de�il Sel�uk. Benim derdim �ift anadal yapmak bu y�zden de 3,5 ortalama tutturmam laz�m. Dostum hatta hesaplad�m bu s�navdan A alamazsam �ift anadal yapamayaca��m. ��te bu beni y�k�yor.
- Dert etti�in �ey bu mu? Ahmet sen her daim yapars�n A. �al��mad�n m� s�nava?
- Hem de g�nlerce �al��t�m. Her �eyi ezberledim Sel�uk. ��nk� �ift anadal yapmam laz�m. Gelece�im her �eyim buna ba�l�. O y�zden A almal�y�m. E�er alamazsam biterim ben.
- Anl�yorum ama �ift anadal yapmak senin i�in o kadar �nemli mi?
- �ok �nemli. Bildi�in gibi de�il yani. Bir de tak�nt� var bende. Hedefledi�im �eyleri yapma tak�nt�s�. E�er yapamazsam uzun s�reli bir depresyona giriyorum. Psikologlar falan zor d�zeltiyorlar.
- Sadece psikolojik rahats�zl�k m�?
- De�il tabi. Ailem de �ift anadal yapmam� istiyor. Hatta yapaca��ma �yle inanm��lar ki her zaman bunu belirtiyorlar. Yapamazsam onlar� da �zece�im. ��te bu da beni deli ediyor. Onlar� �zmek istemiyorum aksine onlar� sevindirmek mutlu etmek istiyorum. �niversiteyi iki meslekli bitirdikten sonra bunu onlarla doyas�ya kutlamak istiyorum.
- Bak bu do�ru i�te.
- Do�ru tabi. Ayr�ca bir neden daha var.
- O nedir?
- Sevgilim Ay�in.
- Haydaa onun ne alakas� var?
- O da e�er �ift anadal yapamazsam beni terk edece�ini s�yl�yor.
- Ne olmu� ki bunda. B�rak terk etsin seni.
- �yle deme Sel�uk. Ay�in benim her �eyim. Ailemden sonraki en de�er verdi�im insan. 3 senelik arkada��m o benim. Tek ger�ek s�rda��m anlayaca��n. �ok seviyorum onu anl�yor musun? Onun beni terk etmesi demek can�mdan bir par�a kopmas� demek.
- �ok seviyorsun demek?
- Hem de nas�l biliyor musun? Onu g�r�nce dilim tutuluyor. Be� dakikaya zor kendime geliyorum. Dilim ancak ��z�l�yor yani. Kalbim k�t k�t at�yor. San�rs�n ki yerinden ��kacak. Ellerim ayaklar�m birbirine
giriyor.
- Cidden seviyormu�sun be abi.
- Ger�ekten de �yle.
- O zaman senin A alman laz�m.
- Evet do�ru A almam laz�m. Bir de son olarak bir sebep daha var.
- Nedir o sebep?
- Bizim Alp var ya onunla iddiaya girdim. E�er �ift anadal yapmaya hak kazanamazsam ona bir araba alaca��m tersi olursa da o bana alacak.
- Yuh be abi sen g��m��s�n yahu.
- Yaa g�rd���n gibi. E�er kazanamazsam �nce depresyonum azacak sonra ailemin deste�inin �o�unu kaybedece�im, k�z arkada��m beni terk edecek ve Alp�e bir araba almak zorunda kalaca��m. Yani �ift anadal yapamamam g�rd���n gibi nelere mal olacak. �imdi anlad�n m� neden
�ift anadal yapmam gerekti�ini?
- S�per anlad�m abi.
- Buna sevindim. �imdi gel de �u s�nava beraber �al��al�m. E�er A al�p �ift anadala hak kazan�rsam Alp�ten alaca��m arabay� sana verece�im.
- Asl�nda gerek yok ama neyse :) Ne duruyoruz Ahmet �al��maya ba�layal�m. Vakit nakittir bor� al�nmaz dostum.

B�ylece Ahmet ve Sel�uk ders �al��maya ba�lad�lar. Saat o an 10� du s�navda saat 13� deydi. Bu �� saat zarf�nda ikisi de birbirlerine sorular sorup cevaplar verdiler. Bazen sorular �zerinde tart��t�lar bazen de birbirlerine bilmedikleri �eyleri anlatt�lar. S�navda en iyisini yapmak istiyorlard�. Bu y�zden ��renilecek yerleri en iyi �ekilde ��renirken ezberlenecek yerleri en iyi �ekilde ezberlediler.
Tabi �� saatte her �eyi tam olarak ��renemezlerdi. Bu do�ruydu. Lakin bu �� saat bildikleri �eyler �zerine yap�lan bir �al��ma oldu�undan �ok verimli ge�ti. S�nava be� dakika kala �al��may� b�rakt�lar. �kisi de yorulmu�tu. Ancak yorgun y�zlerindeki tebess�m onlar�n yorgunluklar�n� hi�e sayd�klar�n�n belirtisiydi. S�nav zaman� gelmi�ti.

- Millet Semra Hoca geliyor. Hepiniz yerlerinize ge�in ve kopyalar� saklay�n.
- Ulan R�za Yan�ma ge� ve kopya ver bana. Kalaca��m o�lum.
- Var ya bu Semra Hoca da, �ok g�c�k biri. Nas�l kopya �ekece�iz bilemiyorum yani. Her taraf� g�zetliyor.
- Beyler bayanlar bana kopya verip ge�memi sa�layana bir tane ��len yeme�i bedava�

Bunlar da s�nav�n ba�lamas�na ramak kala yap�lan geleneksel ��renci konu�malar�yd�. Asl�nda hepsinin Ahmet� ten pek bir fark� yoktu. Bu dersi ge�mek istiyorlard�. Sadece bir tek farklar� vard�. Ahmet �ift anadal yapmak isterken di�erlerinin akl�n� k��esinden bile ge�miyordu. Onlara g�re okulu bitirmek kafi gerisi hik�yeydi. Ahmet� in �ift anadal istemesini ise sadece en yak�n arkada�� Sel�uk
ile iddiaya girdi�i Alp biliyordu. Nazar de�mesin diye kimseye s�ylememi�ti a��k�as�.

- T�nayd�n �ocuklar.

Hoca gelmi�ti. En sonunda girmi�ti i�eri. S�nav ba�layacakt� art�k bundan ka��� yoktu. Ahmet� in kalp at��lar� h�zland�, �yle h�zland� ki yerinden ��kmas�na ramak kalm��t� ki Semra hoca konu�tu.

- �ocuklar s�nav tam bir bu�uk saat s�recek. �u an saat 13, yani 14:30� da s�nav bitecek.
- Hocam iki saat yapsak s�nav�.
- Evet hocam bir bu�uk saat �ok az. Bize yetmez bu s�re!
- Hocam ac�y�n bize.
- Tamam uzatmay�. Bir bu�uk saat s�nav olacaks�n�z. O kadar! Bu bir bu�uk saat i�inde d�rt soru ��zeceksiniz. �lk �� soru 20 puan olup d�rd�nc� ve son soru 40 puand�r. Ka��tlar� asistan�m da��t�rken
bana tak�ld���n�z yerleri sorabilirsiniz.

S�nav ka��d� Ahmet� in �n�ne geldi�inde Ahmet �nce sevindi. Sorular �ok kolay g�z�km��t�. Bir s�re sorular� dikkatlice inceleyince sorularda baz� belirgin ayr�nt�lar�n oldu�unu fark etti. Asl�nda hepsi tuzak soruydu. Kolay gibi g�z�ken fakat bir tilkiden farks�z sorular. Bu i�ini zorla�t�racakt�. Sorular� dikkatlice ��zmeye ba�lad�. Zar zor da olsa b�t�n sorular� bitirdi. Cevaplar kendisine g�re do�ruydu. Cevaplar�n hocaya g�re de do�ru olmas�n� umuyordu. Ka��d� verdikten sonra s�navdan ��k�p do�ruca evine gitti. Hi�bir �ekilde cevap kontrol� yapmad�. Kendisini strese atmak istemiyordu. E�er ki cevaplar�nda en ufak hata g�r�rse o an y�k�l�rd�. Yanl�� olmamas�n� umuyordu. B�t�n cevaplar� do�ru olmal�yd�. Ka��d�na g�veniyordu.

S�navdan sonraki d�rt g�n boyunca sonu�lar a��klan�r diye her g�n okula gitti. Her gitti�inde A alamaman�n korkusuyla gidiyordu. Bu d�rt g�n sonunda hi�bir �ekilde s�nav sonucunun a��klanmad���n� g�rd�. Nihayetinde be�inci g�n okula gitti�inde de sonucun a��klanmayaca��n� umuyordu. S�nav sonu�lar�n�n a��klanm�� olu�unu g�rd�. Okulun panosunda son girdi�i s�nav�n sonu�lar� as�lm�� duruyordu. Koskoca harflerle dersin ad� yaz�yordu yaln�z ismini okuyam�yordu. Bunda hem uzakta olmas�n�n etkisi hem de orada bulunan di�er not merakl�lar�n�n da birikmesi etkendi. Hemen not merakl�lar�n� yararak panonun dibine gitti. Bu arada da arkada�lar� onu tebrik ediyordu.

- Ahmet helal olsun �ok iyi not alm��s�n.
- Ahmet ortalamalar da a��klanm��. S�n�f birincisi olmu�sun tebrik ederim.
-Arkada�lar bir durun tebrik edersiniz sonra. Beni de heyecanland�rd�n�z iyice. B�rak�nda notuma bakay�m.

S�nav sonucunu g�rd���nde arkada�lar�n�n sevin� beklentilerini kar��layamad�. Sebebi notunun A gelmemesiydi. A- alm��t�. Bu not sarst� onu. Derin bir h�z�n ��kertti �zerine. Bu h�z�n �yle a��rd� ki
Ahmet bu h�zn� kald�ramad� ve oldu�u yere y���ld�. Bay�lm��t�.

- Ne oldu bu �ocu�a b�yle be?
- Ahmet kalksana o�lum. Erkek adam bay�l�r m�?
- Ne yani sadece k�zlar m� bay�l�r?
- P�nar sen kar��ma bu i�e. S�n�f�n feministi.
- Feministim i�te ne olacak.
- Kavga edece�inize Ahmet�i ay�lt�n. Ne oldu bu �ocu�a.
- S�nav notunu g�r�nce bay�ld� Sel�uk. Sevin�ten bay�ld� galiba.
- Ne sevin�ten mi? Bekledi�i notu yani A� y� m� ald�?
- Yok be A- ald�. Zaten s�n�f�n en y�ksek notu. Biliyorsun Semra hoca �an e�risi kullanmaz. Bu y�zden de en y�ksek notu her zaman A olmuyor.

- Hay Allah yaz�k oldu �ocu�a. Ahmet kalk kendine gel benim Sel�uk.
- H�� ne oldu bana? Neden yerdeyim.
- Kalk o�lum bay�ld�n sadece. Hadi bizim eve gidelim. Hem bir �eyler yeriz ya da i�eriz. B�ylece kendine gelirsin.
- Sel�uk nereye g�t�r�yorsun �ocu�u. Olum neden �z�l�yor notuna? Zaten en y�ksek ortalamay� tutturmu�. Baksana panoya.
- Hay panonuza. Panoyla u�ra�t�rmay�n beni. Size sonra anlat�r�m.
- Eeeh ne halin varsa g�r.
- Tamam sana da ho��a kal. ( Alayc� bir cevap vermi�ti Sel�uk )

B�ylece Sel�uk�un evine gittiler. �kisi de �zg�nd�. Sel�uk eve gelene kadar Ahmet�i konu�turarak kendisine getirmi�ti.

- Sel�uk ben Semra hoca ile konu�aca��m.
- Ne konu�acaks�n?
- S�nav� ve s�nav ka��d�n� konu�aca��m. Belki ka��d�m� da g�sterir. Hatta ne biliyorsun belki de bir do�rumu atlam��t�r.
- Neden hoca hata yaps�n.
- Yapar , hocalarda hata yapar. Ben gidiyorum
- Beraber gitseydik.
- Ben tek giderim. Hem biraz yolda hocaya ne diyece�imi d���n�r�m. Hatta sakinle�meye �al���r�m. Sakin olay�m ki onunla kar�� kar��ya geldi�imde d�zg�n konu�abileyim. B�ylelikle onu konu�mamla
etkileyebilirim.
-Tamam git. Seni engelleyemem.

Ahmet b�ylece okula Semra hocan�n yan�na gitti. Onunla konu�mak ve t�m derdini ona anlatacakt�. Bu sayede notunu y�kseltebilirdi. Kap�s�n� �ald�.

- Hocam merhaba girebilir miyim?
- Merhaba Ahmet gir evlad�m. Gel otur ��yle.
- Hocam sonu�lar� g�rd�m de �imdi.
- Tebrik ederim Ahmet �ok iyi bir not ald�n.
- Yetmiyor ki hocam A- . Bana A laz�md�. Kendimi A� ya endekslemi�tim. B�t�n her �eyim A� ya ba�l�yd� hocam.
- �yle diyorsun da yapt���n hatalar� g�r�nce sen de hak vereceksin.
- Hatalar m�?
- Evet hatalar. Dur �imdi ka��d�n� ��kartay�m da g�stereyim. Hatta g�receksin ki A- bile sana fazla. D�nem i�indeki ba�ar�l� vizelerin ve kanaatimle notun A- oldu.
- Hocam ka��d�m� g�rmek i�in ��renci i�lerine dilek�e yazmam gerekmiyor mu?
- Benim dilek�eleri takmad���m� biliyorsun Ahmet. Ben ��rencilerle arama kimse girmesin istemem. Buna ��renci i�leri ve onlar�n ka��tlar� dahil. Tamam belki o ka��tlar� bizim fak�lte onayl�yor ama sonu�ta uzun bir s�re�ten ge�iyor ve zaman kaybediyoruz buna tahamm�l edemem. Bir i� yapacaksan hemen yapacaks�n araya arac� sokmayacaks�n. Bir i� ne kadar uzarsa sonucu da o kadar k�t� olur. Anlad�n de�il mi ��rencim direkt bana a��lmal�. Bana a��labildi�i m�ddet�e g�z�mde de�erlidir. Bu ��rencinin bana g�vendi�ini ortaya koyar. O zamanda ben ��renciye her t�rl� yard�m� yapar�m. Di�er t�rl� beni s�rt�mdan vurmu� gibi gelir bana. O zamanda ona yard�m etmem i�in bir sebep yoktur. Anlatabiliyor muyum?
- Anlad�m hocam. �imdi izin verirseniz size neden bana laz�m oldu�unu anlatay�m.
- Anlat�rs�n fakat �nce ka��d�n� g�stereyim sonra da uzun uzun tart��al�m. Heh ka��d�n� da buldum. ��te hatan buras��

Hata d�rd�nc� sorudayd� yani k�rk puanl�k soru. Hoca oradaki hatalar�n� g�sterdi. Semra hoca do�rular� g�stermek i�in kendi cevap ka��d�n� ��kard�. Ahmet ka��da bakt���nda Semra han�ma hak verdi. Ger�ekten de A� y� hak etmiyordu. A- bile bu salak ka��da fazlayd�. �ok garip hatalar yapm��t�. D�rd�nc� sorunun cevab�na iyice bakt�. Hatalar�n� anlamak i�in derinlemesine bakt�. O s�rada i�inden bir ses � Ezberle onu � dedi. �nce anlam veremedi ve ka��d� incelemeye ve Semra ��retmeni dinlemeye devam etti. ��indeki ses gene � Ezberle onu � dedi. Ezberlemedi bir daha dedi gene yapmad�. En son
de�i�te art�k ezberlemeye karar verdi. Bu gizemli sesin etkisiyle ezberlemeye ba�lad�. Nedensizce ezberliyordu cevab�. Semra han�m konu�uyor o dinlemiyordu sadece ezberliyordu. Hi� i�ine yaramayacakt� bu biliyordu ama gene de ezberliyordu. En ufak virg�l�ne kadar ezberledi hatta cevap ka��d� �zerindeki k���k notlar� dahi ezberledi ne olur ne olmaz diye. Bo� verdi her �eyi.

- Anlad�n m� Ahmet? ��te bu y�zden notunu da y�kseltip A- yapt�m.
- �ok iyi anlad�m hocam. Ger�ekten de A�y� hak etmiyormu�um. �yi g�nler dilerim.


�ok de�i�ik bir deneyim ge�irmi�ti. Nedensiz yere i�indeki sesi dinleyip cevab� ezberlemi�ti. Sanki ayn� s�nav� bir daha tekrar olacakt�. Olamazd� ki bu imkans�zd�. Nas�l olsundu akl� alm�yordu. Kafas� karmakar���k olmu�tu. Eve gidince sonu�lar�n gene a��klanmad���n� s�yledi. Yorgun oldu�unu odas�na gidece�ini de ekledi. Odas�na gidip televizyonu a�t�. Film falan izlerse kendisine gelebilece�ini d���nd�. Bu s�rada akl�na A- geldi. �ift anadal yapamayaca��n�n habercisi, yeniden psikolojik sorunlar ya�ayaca��n�n habercisi, ailesini �ok �zece�inin habercisi, sevgilisinden ayr�laca��n�n habercisi ve belki de kendi arabas� olaca�� bir arabay� ba�kas�na almak zorunda olmas�n�n habercisi. Sadece 1 not y�ksek alsa, A alsa bunlar olmayacakt�. Ufak bir not felaketi olmu�tu. A- her �eyin y�k�ld��� an�n habercisi. �z�ld� durmadan. En sonunda da a�lad�. �ok uzun s�re a�lad�. Ne kadar a�lad� kendi bile bilmiyordu. Ne olduysa o an oldu. Televizyonun sesi kesildi�ini o an fark etti. A�lamakl� g�zlerle televizyona bakt� g�r�nt� de donmu�tu bunun �zerine belki d�zelir diye bir tane televizyona ge�irdi. Sanki t�m h�nc�n� ondan al�rcas�na. D�zelmedi g�r�nt�. Dikkat edince etraf�n garip bir �ekilde sessiz oldu�unu da fark etti. Evin salonundan d��ar�dan hi�bir yerden ses gelmiyordu. Kafesteki ku�undan bile ses ��km�yordu. �nce kafesteki ku�una bakt�. Havada as�l� duruyordu. Hi�bir �eyin deste�ini almaks�z�n havada as�l�yd�. Ahmet o an k�sa s�reli bir �ok ge�irdi. Hemen annesi ve babas�n�n yan�na ko�tu olanlar� anlatmal�yd�. Salona ge�ince anne ve babas�n�n da garip bir �ekilde hareketsiz durduklar�n� g�rd�. Hemen camdan d��ar� bakt�. Her �ey donmu�tu. �ok garip bir �ekilde duruyorlard�. Birden her �ey tekrar hareket etti fakat Ahmet�in d���nd���n�n tersine. Her �ey tersine hareket etmeye ba�lam��t�. G�z�ne ya�ad�klar� geldi. B�t�n ya�ad�klar�n� geri geri hareketle ya��yordu. Elinde olmadan yap�yordu bunlar�. Geri geri evden ��kt� okula gerilemesine girdi .Hocas�yla
garip bir lisanda( ki ters T�rk�e idi bu ) konu�tu. Bundan sonra her �ey daha da h�zland�. Ahmet art�k g�r�nt�leri se�emiyor ve hareketlerini anlayam�yordu. Bir anda kendini bir s�n�fta buldu. Bu s�n�f kendi s�n�f�yd� hatta s�nav zaman�yd�.

- Millet Semra Hoca geliyor. Hepiniz yerlerinize ge�in ve kopyalar� saklay�n.
- Ulan R�za yan�ma ge� ve kopya ver bana. Kalaca��m o�lum.
- Var ya bu Semra Hoca�da �ok g�c�k biri. Nas�l kopya �ekece�iz bilemiyorum yani. Her taraf� g�zetliyor.
- Beyler bayanlar bana kopya verip ge�memi sa�layana bir tane ��len yeme�i bedava�

S�zlerini duyunca �nce irkildi. Ger�ekten de s�nav g�n� ve zaman�yd�. Bir �ekilde zamanda Yolculuk yapm��t�. Kula��nda gene bir ses duydu.

- Bu sana verilen ilk ve tek �ans. �yi de�erlendir. D�n���n yok.

Cevab� ezberle diyen i�indeki sesin sesiydi bu. Kimdi acaba bu? Bir insan m�? D�nya d��� bir varl�k m�? Do�a �st� g��leri olan biri mi? Cevap veremiyordu. Neden kendisine yard�m ediliyordu. Bunlar� daha sonra de�erlendirmeye karar verdi. Bu bir �anst� ve ger�ektende iyi de�erlendirmeliydi. S�nav sorular�n� ald�ktan sonra cevapland�rmaya ba�lad�. �nce ilk �� soruyu bildi�i gibi d�rd�nc� soruyu da
ezberledi�i gibi yapt�. S�nav bitiminde �ok mutluydu. Ba�arm��t� i�te �ift anadal yapacakt�. Be� g�n sonra s�nav sonu�lar�n� ��renmeye gitti. Nas�lsa ilk d�rt g�n a��klanmayacakt� ne diye okula gidip kendisini yoracakt�. Okula geldi�inde panoya bakt�. Tahmin etti�i gibi ( ve bildi�i gibi ) sonu�lar a��klanm��t�. Notlara bakanlar� yararak sonucuna bakmaya gitti.

- Ahmet sen ne yapt�n b�yle?
- Evet Ahmet bu nas�l bir sonu�tur b�yle? Nedir bu?
- Ahmet senden hi� beklemezdik bunu.
- Ne oluyor �ocuklar teker teker konu�un.
- Panoya bak Ahmet.

Panoya bakt� ve �nce �a��rd� ve �ok ge�irdi. �nan�lmazd� ama do�ruydu. Resmen F alm��t�. Nas�l olurdu bu? Her �eyi ile cevaplam��t�. En ufak noktas�na kadar yapm��t�. F �ok garipti be. Bir ko�u Semra Hoca�n�n yan�na gitti.

- Hocam merhaba girebilir miyim?
- Merhaba Ahmet girebilirsin. Zaten ben de seni ar�yordum.
- Hocam neden F?
-Bunu sende biliyorsun Ahmet. Hatta �z�lerek s�yl�yorum ki kopya �ekmek �ok b�y�k bir disiplin su�udur. Baz� durumlarda okuldan at�lmaya bile neden olabilir Ahmet.
- Ne kopyas� hocam? Kopya falan �ekmedim ben.
- Sus Ahmet Ancak ben konu� diyince konu�. �imdi sana senin s�nav ka��d�nla benim cevap ka��d�m� g�sterece�im. Heh i�te buldum. Bak d�rd�nc� soruya? G�r�yor musun? Noktalama i�aretlerine kadar ayn�s�. Belki bunu kabul edebilirim, buna bir tesad�f diyebilirim. Esas sorun benim notlar�mdan yaz�lm�� olmas�. Bak burada, burada ve i�te �urada. Tamamen ayn�s�. Hatta yapt���m ufak tefek hatalar� dahi yapm��s�n. �stelik ben bu cevap ka��d�na neredeyse t�m notlar� d�n ekledim. �nan�lmaz bir �ekilde her �ey ayn� g�r�yor musun? Sorar�m sana nas�l bir kopyad�r bu? Asl�nda kopya nazik bir
kavram bunun i�in. Bir de bunlara g�re senin bu gece okula girip odamda notlar�m� da kar��t�rd���n� da g�steriyor. �lgin�tir ki odamda hi�bir kar���kl�k yok yani yerini biliyordun Ahmet. Bu da ayr� bir soru
i�areti. Nas�l biliyordun yerini bilmiyorum Ahmet ama biliyordun. Okulun T�m d�� kap�lar� otomatik kilitleniyor, b�t�n i�erideki kap�lar da sahipleri taraf�ndan kilitlenmekte her tarafta da kamera var ve senin g�r�nt�n yok Ahmet. ��nk� biliyorsun ki benim odamda kamera yok. Duvarlar� t�rman�p geldi�in belli. Ya da ba�ka bir �ekilde i�eri geldin. Bilemem. G�rd���n gibi su�un sadece kopya de�il. �zinsiz �ekilde bir m�lke de girdin ki bu bir okul hatta �niversite. Benim de notlar�m� aynen ba�ka bir yere yazd�n ya da ba�ka bir �ey yapt�n bilemiyorum. O kadar kusursuz bir i� yapm��s�n ki hi�bir ipucu bulamad�k sadece bu ka��t her �eyi ortaya koyuyor. �ok kusursuz bir plan. Plan�n neydi bilmiyorum ama kusursuzdu ama neden hepsini yazd�n sormak laz�m fakat sormuyorum. Sadece zekana hayran kald�m. Ke�ke bu zekan� s�navda da g�sterebilseydin.
- Hocam izin verseniz?
- Hay�r veremem. Okulun disiplin kurallar�na ayk�r� gelip en b�y�k su�u i�ledin. Bunlar 1- Kopya, 2-�zinsiz olarak okul kapal�yken okula girmek, 3- Bir ��retmenin odas�na izinsiz girmek ve �zel e�yalar�n� kar��t�rmak, 4- S�nav sorular�n�n cevaplar�n� �almak. Bu su�lar�n�n da cezas� okuldan at�lmak. Uzun s�re d���nd�m ve vicdan�ma engel olamayarak seni disipline verdim bug�n. Yani s�nav ka��tlar�n�n hepsine bakt�ktan yar�m saat sonra. T�m ka��tlar� bug�n okumam senin i�in iyi olmad� Ahmet. Ke�ke d�n ya da evvelki g�n okusayd�m da sana orta halli bir not verseydim yani ger�ek ka��d�na.
- Hocam nas�l disipline verirsiniz.
- Kolay oldu. Biliyorsun zaten disiplin kurulu ba�kan�y�m. Bu da cevab�n en k�sa s�rede gelece�ini g�sterir. �nyarg�l� olmamak i�in kurula ben gitmedim. Kurulun di�er �yelerine senin ka��d� ve olas� kan�tlar�m� sundum. Sonucu da en k�sa s�rede vermelerini istedim.
-Ya savunmam? Kendimi savunmam gerekmez mi?
- Kan�tlar gerekmedi�ini s�yl�yor. ��te kap� da �ald�. Girin.
- Hocam merhaba. Ahmet Sar� adl� ��rencinin disiplin cezas�n�n belgeleri. Sonu�lar i�inde yaz�yor.
- Te�ekk�r ederim Tufan sa� ol.
- ��imiz efendim. Ben odama gidiyorum var m� bir iste�iniz hocam?
- Yok sa� olas�n iyi g�nler.
- �yi g�nler.
- Zarf� a�al�m bakal�m ne yaz�yor. Hmm bla bla bla� �zg�n�m Ahmet bir daha g�r��emeyece�iz. Bir de sen bak.

Ahmet zarftan ��kan ka��d� belki on defa okudu. Bir �ey demeden ka��d� verdi ve kap�ya do�ru y�neldi. Okuldan at�lm��t� hem de yapmad��� bir �ey y�z�nden yani kopyadan ve di�erlerinden. Asl�nda
do�ru t�m cevab� okumu�tu ama hocan�n yan�nda ve s�navdan �nce yani zamanda yolculuk yapmadan evvel.Fakat bunu Semra Hocaya a��klayamazd� ki. Nas�l inand�racakt� onu. � Hocam zamanda yolculuk yapt�m � m� diyecekti? Ne diyecekti? Hi�bir �ey. Ailesine de inand�ramayacakt� kopya �ekmedi�ini , k�z arkada��na da kimseye. Herkese rezil olacakt�. Ne diye her kelimeyi ezberlemi�ti ki? ��indeki sese neden bu kadar �nem vermi�ti ki? Tamam cevap ezberlenirdi de as�l neden her �eyini ezberlemi�ti. Ne diye oradaki notlar� dahi ezberlemi�ti. Kafas�nda o kadar �ok soru vard� ki. Zamanda yolcuktan �nce s�n�f birincisiydi fakat �ift anadal yapamam��t� pek �ok �ey kaybetmi�ti ama en az�ndan s�n�f birincisi olmu�tu. Ne zamanki ona o garip mesaj geldi �ift anadal u�runa o �eye uydu o zaman s�n�f birincili�ini, �ahsiyetini ve daha pek �ok �eyini daha kaybetmi�ti. �st�ne �stl�k okuldan da at�lm��t�. Bir �ans verildi ve bat�rd�. Bir i� en g�zel bu �ekilde bat�r�l�rd�. Ezbermi� p�h� Bir daha ezber yapmayacakt�. O s�rada bir �eyi fark etti. Hala hocan�n odas�ndan ��kmad���n�. Nedense kilitlenip kalm��t�. Semra hocan�n sesini duydu.

- Ahmet ne oldu o�lum? �ki dakikad�r hareketsizsin. Bir �eyin yok ya?
-Okuldan at�lan biri nas�l olabilir ki hocam? Ama gene de iyiyim. Neden bilmiyorum ama iyiyim.
- Bana son kez demek istedi�in bir �ey var m�?

Hocas�na son bir c�mle s�yledi. Belki hocas� anlamayacakt� ama bu onu d���ncelere sokacakt�.

- Ezberci e�itim bu olsa gerek hocam.

:  Emre �EYDA,  �stanbul, Eyl�l, 2004                                                                                                                  Di�er Bir �yk� i�in

                             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t