wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Ye�im ESEMEN

Sevgili SiZedebiyat dostlar�m,

An� �ekmecesi�ne mi yoksa �yk� Bulvar��na m� daha yak�n durur bu �yk�m?.. kestiremedim..  Benimkisi bir �e�it an�l� �yk�:

�ocuklu�umda beni �ok etkileyen bir insan, bir portre bu �yk�n�n ana karakteri. Hatta hayata, insanlara bak���m�, olaylar kar��s�nda duru�umu kendi kendime sorgulamama, soru i�aretlerini, �nce sessiz, sonra sesli c�mlelerin pe�ine s�k�a getirmeme neden olan bir insan� Hay�r!.. ne annem, ne babam ne de ailemden birisi O. Dost, arkada� ya da bir sevgili de de�il!.. Hem tan�d�k, hem yabanc�..ve s�radan bir insan ama, bir o kadar da s�ra d���� Onu �ocuk g�z�yle anlatt�m ancak bir yandan da, o d�nemde fark�nda olmad���m, sonradan ��rendi�im olaylar� ve ayr�nt�lar� yazd�m.  Zaman zaman, bug�nk� duru�um ve bak���mla �ocuk g�zlerimin i�ine girdim, arkas�na ge�tim ve O�na, o d�neme tekrar bakt�m.. ��te bu y�zden benimkisi, hat�rlad�klar�ma ��rendiklerimi de katt���m, �ocuk d�nyamdaki izlerin �zerine, ara�t�rd�klar�m� eklemledi�im bir �e�it an�l� �yk�.. Bir olay, bir mekan, bir renk, bir koku, ya�am�m�zda tekrar kar��m�za ��kan bir insan, belki bir tesad�f, belki bilin�li bir se�im �hat�rlamak� denilen olguyu tetikliyor ve aradan �ok uzun y�llar da ge�se, an�lar�m�z canlan�yor. O zaman dilimini, bug�nk� duygu ve d���ncelerimizle birlikte an�ms�yoruz. Ve, geriye do�ru anla��lan hayatlar�, ileriye do�ru ya�amaya devam ediyoruz�  

Kal�n sa�l�cakla,

�OF�R MELEK

Sar���n bir kad�nd�. Do�al sar���n m�yd� yoksa boyal� m�yd� sa�lar�?

Ka�lar� ve kirpikleri de sar� m�yd� �rne�in? Hat�rlam�yorum.

Bu ayr�nt�y� �nemsememi� ya da �skalam�� olmal� �ocuk g�zlerimin mercekleri, deklan��re basmadan az �nce�

Belle�ime kay�tl� onlarca foto�raf karesinden birinde; k�sa ense t�ra�l�, hi� ayr�ks�z geriye do�ru s�k�ca taranm�� sar� sa�l� bir kad�n �ehresi var.

S�k di�li bir tarak ge�mi� olmal�, kaygan ve yar� �slak g�r�n�ml� bu g�r sa�lar�n aras�ndan�

Bu �slak ve kaygan g�r�n�m� veren, briyantin olsa gerek.

Altm��l� y�llar�n sonlar�, yetmi�lerin ba�lar�nda �ekilmi� bir foto�raf bu� Kad�n sa��n�n hen�z �j�le� ile tan��mad��� y�llar� Hatta briyantinin bile, � unisex � bir kimli�e b�r�nd���n� s�ylemek i�in hen�z erken�

O y�llarda, eril �a�r���m uyand�ran bir s�zc�k � briyantin ��

Yine de, ne s�k di�li tara��n yol izlerinin ne de briyantinin koyultamad��� sar�n�n ayd�nl��� parl�yor sa�lar�nda.

Esmer y�z�nde yer yer konumlanm�� derin ve keskin �izgiler, boynuna do�ru k�vr�mla�an ince birer kat yeri olu�turuyor sanki..

Hemen bitiminden g�r sa�lar�n ba�lad��� dar aln�nda, hi� c�mb�z de�memi� iki ka� aras�nda, g�z �evresinde, a��z kenarlar�nda, dudak k�vr�mlar�nda derinle�en bu yol izlerini s�rerek, ya�anm��l�k haritas�n� �izebilece�ine dair bir hisse kap�l�yor insan�

 

Bir ba�ka foto�raf karesi, birka� ayr�nt� daha ekliyor bu resmin �zerine.

Sol elinin ba� ve i�aret parmaklar� aras�nda ezercesine tuttu�u neredeyse dibine kadar i�ilmi� sigaras�n� dudaklar�na g�t�r�yor. �ekti�i bu nefesle yanaklar�, biraz daha i�ine g�m�l�yor..

Savurdu�u duman�n aras�ndan y�z�ne bak�yor �ocuk g�zlerim, olanca merak�yla..

��ine dolan duman� d��ar�ya �flerken, yanaklar� �i�er mi acaba?

Hay�r...avurtlar� hala ��k�k. Duman yanaklar�n�, yanaklar� elmac�k kemiklerinin �zerini dolduram�yor�

 

�of�r Melek, �evremde g�rmeye al��ageldi�im kad�nlara benzemiyordu.

�� d�rt katl� apartmanlar�n yava� yava� on katl�larla kom�u olmaya, kimi semtlerdeki yerle�imlerin site kavram�yla tan��maya ba�lad��� yetmi�li y�llar�n ba�lar�n�n �stanbul�unda, oturdu�umuz mahallede, yak�n �evremde g�rd���m kad�nlara hi� benzemiyordu.

Y�r�y���, duru�u, oturu�u kalk���, giyimi sa�� ba��, elleri t�rnaklar�, bak��lar�, sesi konu�mas�, mesle�i, hatta sigaray� tutu�u bile farkl�yd�.

Ne anneme, teyzeme, anneanneme, ne kom�u teyzelere, ne kuaf�rdeki manik�rc�ye, ne babam�n i� yerindeki sekretere, ne de okuldaki ��retmenlerime benziyordu�

Hayat Bilgisi kitab�ndan ba�layarak ��rene geldi�imiz � kad�n � fig�r�yle hi�, ama hi� �rt��m�yordu�

Onunla ilgili her bir ayr�nt�y� adeta zihnime kaz�m�� olmam da, bu y�zdendi san�r�m.

Herkesin oturdu�u kalabal�k bir salonun tam ortas�nda ayakta duran biri ya da, siyah beyaz foto�raflar�n as�l� oldu�u bir sergide duvardaki renkli tek foto�raf karesi nas�l dikkat �eker, ilgi oda�� oluverirse birden, i�te �of�r Melek de �ylesine tetikliyordu g�zlemleme d�rt�m�..

�zerinde, o y�llarda ad� hen�z  �jean� olmam�� bir kot pantolon, bir g�mlek yada dik yakal� bir kazak ve iyice a��nm�� siyah me�in bir ceket, ayaklar�nda d�z mokasen bir �ift ayakkab� olurdu. H�zl� ve uzun ad�mlarla, dimdik y�r�rd� arabas�na do�ru.

Orta boylu, ne zay�f ne de �i�man, normal kiloluydu.

K�rkl� ya�lar�n ikinci yar�s�nda yol al�yor olmal�yd�.. Belki daha gen�

Ama o zamanlar, g�z�me uzun ve daha ya�l� g�r�nmesi, �ocuk duru�u ve bak���n�n g�receli aritmeti�inin bir sonucuydu herhalde�

Sekiz dokuz ya�lar�nda bir �ocuk i�in, yirmili ya�lar abla a�abey, Otuzlu ya�lar teyze amca s�n�r�yd� ne de olsa� K�rk�ndan sonra ise olsa olsa � han�m teyze �, � bey amca � olunurdu ve evde oturulurdu ancak�

Sar� - siyah damal� bir �eritle �evrelenmi�, kaportas� astar boya ile yer yer yamal�, kirli gri eski g�r�n�ml�, san�r�m � Dodge � marka, bir arabas� vard�.

Hansel ve Gratel masal�ndaki pastadan evin �zerindeki t�m yiyeceklerin boyutlar� �l��s�nde b�y�t�lm�� yuvarlak ve ince bir simidi and�ran direksiyonuna ge�er, cam�n� sonuna kadar a�a��ya indirdi�i sol kap� penceresine kolunu dayard�.

Sigaras�n� parmaklar�n�n ucunda ezer gibi tutan eli ve dirse�ine kadar kolu, pencerenin d���nda kal�rd�, yaz k���

Kaba, sert ve nas�rl� bir g�r�n�m� vard� ellerinin, u�lar� sararm�� parmaklar�n�n ve sanki, ojeyle hi� tan��mam�� gibiydi k�sa t�rnaklar��

Arabas�n�n �st�ne ��kan �ocuklar� kovalarken duymu�tum ilk kez sesini.

Bak��lar� da, sigaradan tarazlanm�� sesi gibi k�s�k ve sertti�

 

Dolmu� �of�rl��� yap�yordu, �of�r Melek.

Mahalledeki k���k b�y�k, gen� ya�l� herkes, � �of�r Melek � derdi, ondan s�z ederken.

� �o - f�r - Me - lek, �o - f�r - Me - lek � �eklinde, y�ksek sesli ve tempolu bir heceleme tutturup arabas�n�n pe�ine tak�l�rlard� bazen �ocuklar. Arabas�n�n tamponunu yakalamaya �al���r, kahkahalar atarlard�. Bu minik eylemlerinde, alayc� bir tav�r ve farkl� olan� hor g�ren bir ac�mas�zl�k vard� sanki...

� Abla �, � teyze � yada � han�m � s�zc���n� eklemezdi kimse, ne isminin ne de lakab�n�n pe�ine.

� Kad�n � cinsiyetini �a�r��t�racak bir s�fat� yak��t�ramad�klar� i�in mi yoksa, �of�rl�k mesle�ini kad�n kimli�iyle �rt��t�remediklerinden mi bilinmez, sadece � �of�r Melek� ti onun ad��

�of�r s�fat�n�n gerisinde duran ismi � Melek � olmasa, cinsiyetine dair bir hissiyat yakalamak bile m�mk�n olmayacakt� nerdeyse�

Mahallenin yaz�lmam�� kurallar� vard� sanki, kad�n ve erkek rolleri �zerine� Ama �of�r Melek, kendisine bi�ilen kad�n rol�n� ta��m�yordu �zerinde.

Ezberlere kafa tutuyordu O... Standart d���yd�, s�ra d���yd�, marjinaldi..

Ayn� ezberleri tekrarlayan, tek tip g�r�nt� veren, ayn� d���n�p ayn� konu�an, birbirine benzeyen � di�erleri � aras�nda o, � �teki � idi�

 

Bir ba�ka foto�raf canlan�yor, derinlerde bir yerlerden.

Sokak �ocuklu�unu doyas�ya ya�ad���m yaz g�nlerinden biri..

Site i�inde, evimizin �n�ndeki ��kmaz sokakta oynuyorum.

O g�n �of�r Melek�i ilk kez bir bebek pusetini iterken g�r�yorum.

��inde 2 � 2,5 ya�lar�nda, mavi boncuk g�zl�, l�le l�le sa�l�, bembeyaz pamuk tenli bir k�z �ocu�u ayaklar�n� sark�tm�� oturuyor.

Oyuncak bebek gibi ama sahici�

Damal� dolmu�-taksi az ilerde park etmi� duruyor. O g�n i�e ��kmam��.

O dolmu�un �of�r�, o g�n minik bir k�z �ocu�unu bebek arabas� i�inde gezdiriyor, �zerinde yine kot pantolon ve bir g�mlek.

Minik k�z oturdu�u yerde ayaklar�n� sallay�p, huysuzlanmakta.

Geriye do�ru d�nmeye �al���yor. Ba�l� oldu�u emniyet kemerini �eki�tirirken, bir �eyler s�ylemeye �al���r gibi bir hali var sanki.

�of�r Melek, puseti durduruyor. Minik k�z�n tam kar��s�na ge�iyor ve dizlerini b�k�p ona do�ru e�iliyor, sa�lar�n� ok�uyor.

� Annecim parka, oraya � diyen incecik bir ses duyuluyor derinlerden..

Ucunda minik parmaklar g�z�ken k���k bir el ve bo�um bo�um bir kol, geriye do�ru bir y�n� i�aret ediyor.

G�zlerim bu sesli ve hareketli resme kilitlenip kal�yor�

�a��r�yorum, hem de �ok �a��r�yorum..

�a�k�n, biraz �rkek, kendimi bebek arabas�na do�ru yakla��rken buluyorum ve en �ok da, oyuncak bebek gibi duran, mavi g�zl� o sevimli k����� kuca��ma al�p, biraz sevmek arzusuyla dolu�

 

Neydi o �a�k�nl���m�n sebebi?

�of�r Melek� in hem damal� dolmu�unu hem de bebek arabas�n� s�r�yor olmas� m�yd�?...

Ya�l� dolmu� �of�r�n�n ilk kez tan�k oldu�um � anne � y�z� m�yd�?...

Sert bak��l�, bo�uk sesli, erkek g�r�n�ml� birinin, kar��la�t���m sevecen y�z� ve � anne � kimli�i miydi beni �a��rtan?

San�r�m evet.. T�m sorular�n yan�t� � Evet � e ��k�yordu..

Akl�m kar��m��t� ��nk�; kabul etmekte zorland���m � kad�n dolmu� �of�r� � kal�b�n� da sollayan � anne dolmu� �of�r� �, o g�ne kadar ��renegeldiklerimi ezip ge�mi�ti�

O art�k � �of�r Melek � de�ildi benim i�in, bir  � Anne � idi.

�of�r s�fat�n�n �n�ne ge�en � anne � kimli�iyle, � kad�n � cinsiyetini en az�ndan benim zihnimde tescil etmi�ti�

Bununla da kalmay�p, kad�n�n rol�ne ve g�r�n���ne dair ezberlerimin aras�na bir soru i�areti parantezi a�may� da becermi�ti�

Bu soru i�aretinin, sesli c�mlelerin pe�ine s�k�a yerle�meye ba�lamas�, san�r�m bundan sonraki g�nlere denk geliyordu�

-          Anne sen neden �al��m�yorsun?

-          Baba, kad�nlar neden polis ya da asker olmuyor?

-          ��retmenim, bizim okulda ��retmenlerin neredeyse hepsi kad�n ama okul m�d�r� erkek, okul m�d�r� nas�l se�iliyor?

-          Anne �of�r Melek� i de bize �aya davet edelim mi?

-          ��.

-          ��..

Sorular�ma ald���m kimi yan�tlara, � ama �of�r Melek�. � diye ba�layan c�mleler kurarak kar��l�k verdi�ime bak�l�rsa, bu yan�tlar, ezberlerimin i�inde a��lan o soru i�areti parantezini ortadan kald�rm�yor, hatta yerini daha da sa�lamla�t�r�yordu�

 

Ve bir foto�raf karesi daha, ge�mi�in i�inden ��k�p canlan�yor..

�of�r Melek� in evindeyim.

Mavi g�zl�, oyuncak bebe�e benzeyen o minik k�z, Bet�l.. kuca��mda. Onunla oynuyorum. Mavi g�l���yle incecik kahkahalar at�yor�

Bir ba�ka resim.. Bet�l��, bebek arabas�nda site i�inde gezdiriyorum. Bir di�eri.. Bet�l b�y�m�� okula gidiyor..

 

Foto�raflar, foto�raflar� G�z�mde canlanan bir s�r� eski an�..

� Sar�� n�n yerini � Mavi� ye b�rakan foto�raflar� zihnimde akarken, bana do�ru yakla�an ve y�z�mde dola�an mavi bak��lar� hissediyorum... �zerinde beyaz hem�ire �niformas�yla �ok ho� bir han�m var tam kar��mda. ��inde r�ntgen filmlerimin ve raporlar�m�n oldu�u beyaz bir zarf� elinde tutuyor. Bak��lar�, zarf�n �zerinde yazan ismim ve y�z�m aras�nda k�sa bir yolculuk yap�yor ve tam g�zlerimde duruyor�

Y�llar; insan�n sesini, fizi�ini, hayata bak���n�, soyad�n�, al��kanl�klar�n� ve bir�ok �eyini de�i�tirebiliyor belki ama de�i�tiremedi�i bir �ey var ki, o da sevgiyi ta��yan g�zler ve bak��lar� San�r�m O da ayn� �eyi d���n�yor..

Kendinden emin, g�l�mseyen ve s�cak bir ses;

-          Beni hat�rlad�n�z m�? Ben Bet�l, Petrol Sitesi�nden. Ad�n�z� zarf�n �zerinde g�r�nce daha fazla emin oldum. Evet sizsiniz. Y�z�n�z, g�zlerinizdeki ifade, bana y�llar �ncesinden bakar gibi� Kucakla��yoruz.. Birbirimize bak�p bak�p, tekrar kucakla��yoruz..

-          �of�r Melek...? diyecek oluyorum.

 

-          Anneannemi kaybettim�be� sene oldu�

 

G�zleri doluyor, sesi titriyor. �of�r Melek, ge�mi�in i�inden ��k�p, nerdeyse otuz y�l sonra beni bir kez daha �a�k�nl��a s�r�kl�yor.. �a�k�nl�k, takdir, sevin�, ac�, h�z�n.. duygular�m birbirine dolan�yor...

�ocuklu�umun �stanbul� unda tan�d���m o dolmu� �of�r�n�n, sadece bir � anne � de�il, ayn� zamanda bir � anneanne � oldu�unu ��reniyorum�

Kar��mda duran Bet�l� �, o y�llarda dolmu� / taksi �of�rl��� yapan bir anneannenin, b�y�t�p, okutup yeti�tirdi�ini ve mavi g�zl� o minik k�z�n, bug�n bir hem�ire oldu�unu ��reniyorum�

Ve..�of�r Melek� in art�k ya�amad���n�...

Oysa an�lar�mda nas�l da canl�...

 

-          �. Siz Petrol sitesinden ta��nd�ktan sonra�����

 

1960� lar�n sonu, 1970� li y�llar�n ba�lar�n�n �stanbul� unda, bir kad�n i�in zor bir hayat olsa gerekti �of�r Melek� in ya�ad���. Standart sapmas� y�ksek, �an e�risinin ucunda bir hayat�

Tarz�yla, g�r�n�m�yle, duru�uyla, nas�l da farkl�yd� O..

Farkl� olmay� belki o se�ti, belki de ya�am ko�ullar� onu zorlad�..

�yle ya da b�yle, farkl� olanla bir arada ya�amaya �l�ml� bakmaktan s�z etmenin pek de kolay olmad��� bir toplumda ya�amak.. genetik kodlar�ndaki yaz�l�m, ortalamadan sapmalara ho�g�r� ile yakla�maya programlanmam�� bir toplumda, kendi yolunda y�r�mek��etin ve zahmetli bir yolculuk olmal��

D���ncesi bile, otuz y�l sonra bug�n de zor geliyor�

Demek O, yolculu�unu tamamlad��

:

:

-          Sahi, kolunuza ne oldu? Bir kaza m�? Nas�l oldu?

 

Zihnime bir anda ak�n etmesini engelleyemedi�im, �of�r Melek ekseninde yo�unla�an d���ncelerden, Bet�l� �n sorusuyla uzakla��yorum. Elim, ask�da duran sol koluma gidiyor.

 

-          Evet bir kaza.. hem de tuhaf ve s�ra d��� bir kaza.. Hay Allah! ne �ok �ey var konu�aca��m�z.. ge�en t�m o y�llarda, b�rakt���m�z yerden al�p bug�ne  ta��yaca��m�z ne �ok �ey...
 

-          Bak�n ne diyece�im; Bir kahve i�imi zaman�n�z var m�?

 

-          Tabii var! Hi� olmaz olur mu? En az�ndan bir �zetle ba�layabiliriz �u ta��mac�l��a, neden olmas�n?
 

-          Tamam �yleyse!, siz kafeteryaya do�ru y�r�yedurun, ben yukar�da olaca��m� haber verip, size kat�lay�m.

 

Bet�l; s�ratle eriyen zaman�n i�inde tam da dostluk k�vam�nda yakalad���m�z bu taze dilimin, her lokmas�n�n lezzetine varma tela��ndaym���as�na, h�zla uzakla��yor�

Ve ben; seneler �nce b�rakt���m�z yerden ba�lamak �zere kafeteryaya do�ru y�r�meye koyulurken, bu iki kad�n� d���n�yorum; 1960� l�, 1970� li y�llarda bir dolmu� �of�r�.. ve 2000� li y�llarda bir hem�ire..

Evet, ne �ok �ey var konu�aca��m�z.. ge�en t�m o y�llarda, b�rakt���m�z yerden al�p bug�ne  ta��yaca��m�z ne �ok �ey...

:  Ye�im ESEMEN, Aral�k 2003                                                                                                                      Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t