wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mustafa Alper FAKILI

YIRTIK KA�IT PAR�ASI

Denize bakan balkonumuzda oturuyorum. G�ky�z� a��k. D�rt yan�mda ku� c�v�lt�lar�. G�ne� hen�z do�uyor...

Kar�m, eski kar�m... Evi az �nce terk etti. Ondan elimde kalan bu...  

Balkonun demirlerine tutundum. G�ky�z�ne, denize bak�nd�m. Bu �ehre ilk geldi�im g�n� hat�rlad�m. Aynen b�yleydi deniz. Yosun kokuyordu iskele. �skelenin �n�nde bulu�acakt�k sevgilimle. 

Sonraki her bulu�mam�zda oldu�u gibi, hep ayn� �a�k�nl�k bendeki! Acaba, diyordum, ger�ekten bu muydu o? Beni bunca zamand�r bekleyen k�z m� bu? Bir yanl��l�k olmas�n sak�n!

Ancak ona sar�l�nca anl�yordum do�ru yerde oldu�umu. Her seferinde �ncekinden daha s�k� sar�lm��t�k birbirimize. Kimi kez �zerimizde kal�n montlar olurdu, kimi kez de incecik g�mlekler... Ama hep ayn� iki beden... 

Az �nce ��kt� gitti evden, hem de son kez... �zmir� deki evimizi bana b�rakm��, Ankara� dakini kendine alm��t�. Hemen hemen her �eyi b�l��t�k aram�zda. Bir tek �eyi payla�amad�k...

�lk bulu�tu�umuz g�n !...

Hani iskelenin �n�nde, denizin yosun kokusunu duydu�um... O g�n Ankara� ya d�nerken, yan�mda bir hat�ra olsun istemi�tim. Ayr�lmadan �nce, ondan k�sac�k bir ka� kelime istemi�tim. �u elimdeki y�rt�k ka��t par�as�...

��te burada; s�zleri belle�ime kaz�nm�� olsa da...

Yar�s�n� zorla kurtarabildi�im k�sac�k mektubum benim!...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 42. hafta, 11.07.2005 - 17.07.2005 haftan�n konusu: MEKTUP K�ME A�TT�R; YAZANA MI, YAZILANA MI? �zerine..

: Mustafa Alper FAKILI                                                                   Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t