wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Fatma �ZD�REK

B�L�NMEZ... KARANLIK... KORKU...

Ge�en hafta sonu y�r�y���� bir grup arkada� ile ma�ara ke�fi i�in D�zce ili, Y���lca il�esi, Sar�kaya k�y�nde kamp yapt�k.

 

�imdi siz ke�fi yap�lmam�� bir yer mi kald� yery�z�nde diyeceksiniz. Hakl�s�n�z. Buras� da defalarca ke�fedilmi�ti (r). Bilinmeyen her �ey yeni ��renecek i�in bir ke�iftir. Yapaca��m�z ise bizim ke�fimizdi.

 

Sar�kaya ma�aras� hen�z turistlerin u�rak yeri olmam��. �zel giri� yollar� ve elektrik ayd�nlatmas� yap�lmam��, bakir bir durumda. Yani s�radan insan i�in bir bilinmez.

 

�nternette yapt���m�z ara�t�rmaya g�re Hacettepe �niversitesi Ma�ara Ara�t�rma Toplulu�undan 36 ki�i 29 Ekim 2004 tarihinde burada ke�if yapm��t�. Etkinlik raporlar�nda � Sar�kaya Ma�aras�, D�zce� nin 30 km kuzeydo�usundaki Y���lca il�esinin 5 km g�neybat�s�nda bulunan Sar�kaya k�y�n�n 1,5 km kuzeydo�usundad�r. Melen �ay� taraf�ndan derince yar�lm�� plato karakterli bir d�zl���n �zerinde, geni� bir havzan�n y�zey sular�n� toplayan ve yeralt�na drene eden d�den konumunda olan ma�araya; D�zce - Y���lca - G�k�ea�a� - Sar�kaya yoluyla gidilmektedir. Y���lca� dan G�k�ea�a� - Sar�kaya k�ylerine giden yol, stabilize fakat d�zg�nd�r. Bu yoldan Sar�kaya k�y�ne varmadan sa�a ayr�lan yol ma�aran�n �n�ne kadar gitmektedir. Jeomorfoloji ve Olu�umlar: Sar�kaya ma�aras� tek giri�i olan, yar� yatay, yar� aktif bir ma�arad�r. Toplam uzunlu�u 717 metre olan ma�aran�n son noktas� giri�e g�re - 151 metredir. Ma�aran�n giri� geni�li�i 80, boyu 75, tavan y�ksekli�i ise 15 - 40 metre aras�nda de�i�en b�y�k bir salona a��l�r. B�y�k salonun y�ksek ve yama�l� yerleri travertenlerin �zerinde devam eder. B�y�k salonda d��ar�dan gelen derenin olu�turdu�u kanyon �ekilli bir yatak yer al�r ve d��ar�dan gelen dere suyu burada �elale yaparak d��mektedir. Ana galerinin taban� iri bloklar ve �ak�llarla kapl�d�r. Bu �elaleye gelmek i�in ana galeride �nce sa� duvara yak�n yama�tan inerek 1 � 1,5 metre y�ksekli�inde ters � L � �eklinde bir damlata�� olu�umuna kadar gelinir, ard�ndan sol duvara do�ru devam edilerek ip yard�m� ile inilebilecek duvar bulunur. �pten indikten sonra tekrar sa� duvara do�ru gidilerek olu�umca zengin, taban� kumla kapl� ve 3 � 5 metre devam eden bir galeri de g�r�lebilir. Bu galerinin hemen devam�nda ve tabandaki iri bloklar aras�nda kalan giri�, ard�ndan gelen ikinci bir giri�le beraber ana galerideki kanyonun sol taraf�nda ikinci bir �elaleye ��kmaktad�r. �elaleden sonra iri bloklar �zerinden inildikten sonra sa� tarafta olu�umca zengin bir girinti g�r�lmeye de�erdir. Burada bol miktarda sark�t yer al�r. Daralan bir �ekilde ilerleyen bu kol fosil salona gider. Fosil salon giri�inde dik y�zeye sahip iri bir kayadan gene bir ip yard�m� ile inilir. Bu kayan�n �n�nde k���k bir g�l olu�umu g�zlenebilir. Fosil salondan devam eden kol ilerledik�e k���k �ak�llarla kapl� dar bir galeri ile sonlan�r. Bu kolun sonu ma�aran�n bitti�i d���ncesini uyand�rsa da kolun bitimine 3 - 5 metre kala sol tarafta kalan dar giri� ma�aran�n sonuna gider. Giri�e g�re - 151 metrede bulunan ma�aran�n son b�l�m�nde k���k bir g�l yer al�r. Bu g�l kapal� sifonla sona ermektedir � diyorlar.

 

Bilgi insan i�in ��rendik�e voltaj� y�kselen ���kt�r. Yukar�daki bilgi ile bir �����m�z olmu�tu. Ama bu yeterli de�ildi. Karanl���, bilinmezi ayd�nlatmak i�in daha �ok bilgi ve elemana ihtiyac�m�z vard�.

 

S�z konusu ma�ara olunca ma�arac�l�k ve da�c�l�k tekniklerini bilmek, kullan�lacak  ekipmana da sahip olmak gerekiyordu. E�er bizim gibi bilmeyenlerdenseniz, bir e�itmen ve e�itime ihtiyac�n�z vard�.

 

Ke�if i�in her �eyden �nce merak gerekir. Ancak merak, ara�t�rma, sab�r, emek birle�ince bilgiye ula��labilir. Bilgi karanl�klar� ayd�nlatacak ���kt�r. Fark�na varabilmi�sek e�er �o�unlukla bizi korkutan bilinmezliklerdir. Bilinmezlik de bende karanl�k ve bo�luk ile imgelenir.

 

Ma�aran�n yak�n�na �ad�rlar�m�z� kurduk. K�sa bir dinlenme sonras� ke�if haz�rl�klar� ba�lad�. Bir ki�i hari� grup teknik bilgiye sahip de�ildi. Bunun i�in bu y�reye yak�n bir yerde ya�ayan kurtarmac� bir arkada� bize teknik rehberlik edecekti. Kendisi de bu ma�araya daha �nce girmemi�, ama giren arkada�lar�ndan bilgi alm��t�.

 

Bir dere yata��nda bulunan ma�araya, patika bir yoldan ula��labiliyordu. �kinci se�enek ise 25 metre y�kseklikteki kaya �zerinden giri�e ini� yapmakt�. Bir grup arkada� bu yolu se�ti. Kask, emniyet kemeri, 11 mm statik (esnemeyen ) ve 11 mm dinamik ( esneyen �ok emen ) ip, cumar, sikke, bolt, ID, sekiz demiri, karabin, HMS, kafa l�mbas�, perlon, frend gibi malzemelerle kayan�n �zerinde haz�rl�klara ba�lad�lar. Kasklar tak�ld�... �plerin bir ucu kayalara sabitlenip di�er ucu a�a��ya sark�t�ld�... Emniyet kemerleri ba�land�...

 

Benim derdim ise ke�if yapmak de�il fotograf! Fotograf �ekmek i�in bile kayan�n ucuna gidemiyorum, ayaklar�m titriyor. Neyse, arkada�lar sark�t�lan bu iple ba�lant� sa�lay�p teker teker a�a��ya inmeye ba�lad�lar. �lk kez teknik kaya ini�i izleyen ben korkudan yerimde duram�yorum. Zira iki arkada� hari� di�erlerinin bu konuda teknik bilgi ve deneyimleri yok. Fakat merak, azim, cesaret ve kararl�l��a sahipler. �ki uzman arkada��n deste�iyle d�rt arkada� daha ba�ar�yla ini� yapt�.

 

�imdi art�k ma�araya girebilirdik. Kafa fenerleri tak�ld�. Zaten di�er malzeme ku�an�lm��t�. Birka� metre ma�aran�n i�inde y�r�d�k. Yerler �slak, yukar�dan sular damlamakta. Ma�aran�n bir b�l�m�nden derenin suyu akmakta. Elimizde g��l� ����a sahip fener de olmay�nca, ma�ara a�z�ndaki birka� ilgin� traverten olu�umunu izleyerek ke�if grubunu burada b�rak�p biz geri d�nd�k. Ke�if yapacak arkada�lar bize d�rt - be� saat s�re vermi�ti. Bu s�re i�inde geri d�necekler, d�nemezlerse bir sorun oldu�unu anlayacakt�k.

 

Biz de bu s�reyi civarda y�r�y�� yaparak de�erlendirmeye karar verdik. Genellikle f�nd�k bah�eleri ve m�s�r tarlalar�n�n bulundu�u bu alan k�ye yakla��k bir kilometre uzakl�ktayd�. F�nd�klardan birka� g�z hakk�, do�an�n arma�an� b���rtlenlerden avu�lar dolusu yiyerek k�ye vard�k. Burnumuza �al�nan mis kokularla f�r�na ula�t�k. Bir nine yapt��� ekmeklerde g�z�m�z kald���n� anlay�nca, birini bize arma�an etti. F�r�n ate�inde pi�mekte olan m�s�rlar� da, nas�lsa biz her zaman yiyoruz diyerek elimize tutu�turdu. Koltu�umun alt�nda s�cac�k k�y ekme�i, elimizde b�l���lm�� m�s�rlar� yiyerek ve k�yden bir bac�y� da yan�m�za alarak bir m�s�r tarlas�na vard�k. Biz m�s�rlar� tatm��t�k; ke�if�i arkada�lar�n tatmas� i�in de bir miktar sat�n ald�k.

 

K�yl�lerle konu�uyoruz. Ni�in geldi�imizi soruyorlar. Ma�ara ke�fi ve kamp deyince, � Aman ha bu ma�arada ka� ki�i mahsur gald�, Angara� dan gelip de kurtard�lar. �ok tehlikeliymi�, i�inde gocman gocman yarlar, guyular, g�ller varm��. Gal�rs�n�z i�inde valla, kimse bulamaz sizi � dediler. Ne diyelim, biz de � Arkada�lar da zaten onlar� merak ediyor � dedik.

 

Bu k�yde trakt�r gibi kullan�lan �� tekerlekli, k�yl�lerin g�rg�r dedi�i ara�lardan var. Bunlar�n arkas�na bir kasa yapm��lar, �r�nlerini ta��yor ya da binek arac� olarak kullan�yorlar. Adeta kasal� oyuncak bir trakt�r. Beraberimizde 7 ve 12 ya��nda iki ye�en. Yan�m�zdan b�y�k bir g�r�lt�yle ge�en birinin s�r�c�s�ne i�aret edip, � �ocuklar merak ettiler, bizi de kasaya al�r m�s�n�z? � dedik. Sa� olsun. � Atlay�n! � dedi. Birka� y�z metre gidip, indik. �ocuklar� da kendi merak�m�za alet edip, en az onlar kadar biz de e�lendik.

 

Kamp alan�na elimizde s�cac�k bir k�y ekme�i, birka� kilo f�nd�k, onlarca m�s�r, bir de g�rg�ra bilmi� olman�n mutlulu�uyla d�nd�k.

 

Heyecan ve birbirimizden gizledi�imiz bir endi�e ile ke�if ekibini bekliyoruz. ��k�r ki verilen saatte, zafer i�areti ve mutlulukla d�nd�ler. Bizim amat�rler karanl��a girip, ak�am�n alaca karanl���nda ayd�nl�k bir y�zle d�nm��lerdi.

 

Kamp ate�i ba��nda pi�irilen m�s�rlar e�li�inde ke�fin kriti�i yap�ld�. Ma�araya giremeyen arkada�lar� da ald� bir merak; mutlaka tehlikeli olmayan b�l�m� taraf�m�zdan da g�r�lmeliydi. Bu i�i ba�arm�� arkada�lar yar�n teknik malzeme kullanmay� gerektirmeyen b�l�me kadar bizi de g�t�receklerdi.

 

Sabah kahvalt�s�ndan sonra haz�rl�klar yap�ld�. Deneyimsiz arkada�lar�n da bu i�i ba�ard���n� g�ren birka� ki�i  daha cesaretlenip ma�araya iple inmeyi ba�ard�. Benim gibi korkaklar ise yine patika yoldan ma�araya vard�. Hani bizim 7 ila 12 ya��ndaki iki ye�en var ya, onlar tutturdular biz de iple ini� yapaca��z diye. Onlara � Hadi buyurun! � diyemedim. Ben ne diyeyim diye d���n�rken arkada��m � 14 ya��ndan k���klere yasakm�� � diyerek beni kurtard�. Ma�aran�n a�z�n�, yukar�daki kayadan a�a��ya kasap d�kk�nlar�n�n kap�s�ndaki boncuklu ��ng�rt�lar �rne�i sarkan sarma��klar neredeyse kapatm��t�. K�y �ocuklar� bunlara tutunup sallan�p duruyorlard�. Bizim ufakl�klara da bu y�ntemi �nererek, iple inme meraklar�n� k�reltmeyip ileriki ya�lara b�rakmalar�n� sa�lad�k.

 

 

Ma�araya giri� i�in bilenler bilmeyenlerin elinden tutarak yard�mc� oldular. B�ylelikle ma�ara i�inde 30 metre ilerleyebildik. ��erideki olu�umlar etkileyiciydi, kalkerle�meler m�thi� dokular olu�turmu�. Do�an�n olu�turdu�u minik sark�t ve dikitler bir heykelt�ra��n titiz �al��ma ile olu�turabilece�i heykellere d�n��m��t�. Elimizdeki fenerlerle bu olu�umlar� ayd�nlatarak g�rmeye �al���yor, g�rebildiklerimizi hayranl�kla izliyorduk. Korkaklar taifesi olarak merak�m�z korkular�m�za yenildi. Bize bu kadar ke�if yeter deyip, d��ar�ya ayd�nl��a ��kt�k. Bu durumda kazananlar korkular�n�n esiri olmayanlar olmu�tu. Ben ve benim gibiler ise neyi kaybetti�imizi bile bilmiyorduk.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 47. hafta, 15.08.2005 - 21.08.2005 haftan�n konusu: " KORKULARIMIZ " �zerine

: Fatma OZD�REK, �stanbul, 25.08.2005,                                                         Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t