wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

A�K mEVS�M�

Bir sonbahar g�n�...

Evim Floransa� n�n g�neyinde kal�r ve buralar y�l�n bu mevsimi sapsar�d�r. Ak�am�st� vakti ve ben hafta sonunu f�rsat bilip dinleniyorum ve penceremden d��ar�ya bak�yorum. Sokak, boylu boyunca d�k�len yapraklarla kapl� ve her �ey a�k� �a�r��t�r�yor. Y�l�n bu zamanlar� benim i�in �ok �zeldir. ��nk� bu mevsimi hep d���n� kurdu�um a�k� ya�amak i�in en uygun zaman olarak g�r�r�m. Sanki sonbaharda hayat durur ve a�k ba�lar� Sanki sonbaharda s�z durur ve tango ba�lar� Benim i�in sonbahar budur. 

�ylece oturmu� akl�mdan bunlar� ge�irip; dahas� hayallere dal�p kendimi e�lerken i�imden bir ses soka�� f�s�ldad� bana. Sanki �ok ge� kald���m bir bulu�maya gider gibi ya da d��ar�da beni bekleyen biri varm�� gibi anlams�z bir tel��la haz�rland�m. T�ra� olup, en sevdi�im k�yafetlerimi giydikten sonra d��ar� att�m kendimi. �imdi bu g�zel atmosferin i�indeydim ama neye yarar! Yaln�zl�k hi�te yak��m�yordu bu mevsime� En az�ndan hayallerim vard� cebimde diye d���n�p y�r�rken bir �ay bah�esinin �n�nde buldum kendimi. ��eride �alan L�tin m�ziklerini duyunca ister istemez y�neldim. Girerken tabel�ya ili�ti g�z�m: � A��klar �ay Bah�esi �. Sonra benim bu mevsimde buraya gelmem ne b�y�k ironi diye d���nd�m. �yle ya; a�k�n mevsiminde a��klar �ay bah�esinde yan�mda a�k olmadan duruyordum� 

Benimle ilgilenmek i�in gelen k�rm�z� elbiseli k�za sipari�imi verirken buran�n ne kadar ho� bir yer oldu�undan ve manzara m�zikle birle�ince ne kadar etkilendi�imden bahsettim. Neden bilmiyorum ama san�r�m b�ylesine etkileyici bir �eyi payla�acak kimsem olmamas� hislerimi bu k�zla payla�mama neden oldu. K�z da bana kat�ld� ve bu bah�enin onlarca y�l �ncesine dayanan �yk�s�n� bilsem daha da etkilenece�imi s�yledi. O anda yan masaya yeni oturan �iftin sipari� vermek istedi�ini fark etti ve �z�r dileyip ayr�ld�. 

K�z gittikten sonra ben de tekrar manzaraya dald�m ve bu kadar etkileyici oldu�unu s�yledi�i �yk� hakk�nda varsay�mlar y�r�tmeye ba�lad�m. Derken k�z yeniden yan�mda belirdi ve kahvemi masaya b�rak�rken anlatmaya ba�lad�. � Bundan otuz y�l kadar �nce buras� Bay ve Bayan Maezza adl� bir �ifte ait bir konakm��. Bu ya�l� �ift, �m�rlerinin son demlerini ya�amak i�in alm��lar buray�. Fakat ald�ktan sonra bu g�zelli�i yaln�z kendileri parselledikleri i�in �z�lm��; dahas� utanm��lar ve vasiyetlerinde ellerindeki tek varl�k olan bu kona�� biricik o�ullar� Paolo� ya b�rakmak yerine a��klara �ay bah�esi yap�lmas� amac�yla kamuya ba���lam��lar. Derken bir g�n bir kaza sonucu ikisi birden vefat edince buras� da vasiyetleri gere�i bu hale geldi. � 

�yk� ger�ekten de etkileyiciydi. Maezza� lar a�ka hizmet etmeyi o�ullar�ndan bile �st�n tutmu�lard�. Ancak beni as�l etkileyen �yk� de�il onu anlatand�. O anlat�rken ben kafamdan bamba�ka �yk�ler yaz�yordum. �imdiye kadar hi� ba��ma gelmemi� bir olayd� bu; ilk g�r��te birisinden b�ylesine etkilenmek. Bu y�zden olsa gerek, biraz da bu durumdan huzursuz oldum ve oray� terk ettim. 

Eve geri d�nerken yolda bu ilk kez ba��ma gelen olay� d���nd�m. Nas�l olur da, hi� tan�mad���m bir insandan bu kadar k�sa s�rede b�ylesine etkilenebilirim? Sonunda cevab�n� buldum. A�k mevsiminde a�k m�zikleri e�li�inde bir a�k hik�yesi dinlemek san�r�m beni b�yle yapm��t�. Sonra evdeyken i�imden beni d��ar� ��kartan sese bir te�ekk�r bor�lu oldu�umu d���nd�m. Bunca zaman sonra bana bu duyguyu ya�att��� i�in�

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 43. hafta, 18.07.2005 - 24.07.2005 haftan�n konusu: " EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K deyince..., "

: G�kt�rk DEM�REL, Ankara, 23.07.2005, 16:48                                                                              Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t

Teknik Aksakl�k Bildiriniz

Edebiyat At�lyesi Girisi

T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz

S�zl�k

Telif Haklar� Kanunu

�mla K�lavuzu

 Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda

ODA AKDEN�Z

ODA EGE

ODA MARMARA

Enstit� Girisi

Bir Sonraki Yap�t