wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

GE�M��TEN TINILAR

Ali TEOMAN ALPAY

� Zaman�n var m�? Birlikte bir kahve i�erdik� �

� Hay�r anne, ge� kal�yorum y�. �

� Taba��ndakileri bitir bari� �

� �f... , anne� �

 

Sevgi, sa�lar�n� d�zeltip arkadan geli�i g�zel topuz yaparken odadan ��kan k�z�n�n ard�ndan. �S�l�lesi k�l�kl�! �ocuk gibisin be k�z�m! Okul bitti, h�l� arkandan ko�turuyorsun beni... � diye s�ylendi. Elif, keman�n� ve s�rt �antas�n� alm�� ��kmaya haz�rlan�yorken mutfak kap�s�nda annesiyle kar��la�t�:          

� Anne, ben ��k�yorum. Konser sonras� g�r���r�z ge� kalma e mi? �

 

Sevgi, ba��n� sallayarak onaylad� s�ylemi.

 

Elif zaman zaman annesine kar�� h�r��n davrand���n�n ayr�m�ndayd�. B�yle zamanlarda annesinin kabullenmeleri i�ini burkuyor, yapt�klar�ndan pi�manl�k duyuyordu; � Annem y�, bazen ben de �ok sinir oluyorum de�il mi? Ama o da bir t�rl� b�y�d���me inanmak istemiyor ki! � dedi kendi kendine.

 

Senfoni binas�na do�ru yakla�t���nda bir adam�n, yan�ndaki kad�n� tartaklad���n� g�rd�. Yere d��en kad�n, adam�n dizlerine kapanm�� yalvar�yordu:

� Kurban�n olam vurma! �

 

Adam, dinlemiyor, kad�n� tekmelemeye devam ediyordu. Elif g�rd��� manzara kar��s�nda �a�k�n, �antas�n� ve keman�n� yere b�rak�p onlara do�ru bir ka� ad�m att�. Ard�ndan  � Ne yapabilirim ki? � diye ge�irdi i�inden. Sa�a sola bak�nd�.  Polis arad� g�zleri. Az ileride trafik ekibi bir araca ceza yaz�yordu. Ko�up ekip otosunun yan�ndaki polis memurundan yard�m istedi:

� L�tfen memur bey, adam kad�n� �ld�recek! �

� Siz madurenin neyi oluyonuz bayan? �

�a��rd� Elif:

� Hi�, hi� bir �eyi! Tan�mam bile ama� �

� Bu bir aile kavgas�, biz kar��amay�z. Ancak kad�n �ik�yet�i olursa m�dahale ederiz! �

 

Memurun duyars�zl��� onu �ileden ��kard�. �aresiz senfoni binas�na do�ru y�r�meye ba�lad�. Binadan i�eri girecekken ellerinin bo� oldu�unu fark etti. Sa�a sola bak�nd�, e�yalar� yolun ortas�nda �ylece sahipsiz duruyorlard�. Ko�tu, onlar� b�rakt��� yerden ald�, h�rsla geri d�n�p binadan i�eri girdi.

 

G�rd��� birka� arkada��yla �ylesine sel�mla��p, soyunma odas�na geldi�inde h�l� olay�n etkisindeydi. �antas�n� makyaj masas�n�n �st�ne b�rak�p, pencereye gitti. Bir s�re d��ar�y� seyretti. Az �nceki kad�n duvara yaslanm�� a�l�yordu. Pencereden uzakla�t�. Hareketleri ruhsuzdu. �st�ndekileri ��kar�p konser k�yafetlerini giydi, makyaja oturdu. T� ki �ellistin prova i�in kendine seslendi�i ana kadar:

� Hadisene k�z�m ne o �yle? Biraz acele et! �

 

D���ncelerinden s�yr�l�p soyunma odas�ndan sahneye ge�erken keman� k�l�f�ndan ��kard�. Arkada�lar� haz�r olunca bir � l� � sesi verdi. Ancak � l� � lar bir t�rl� tutmuyordu. �alg�lardan y�kselen uyumsuz aral�klar Elif� in gerginli�ini daha da art�rd�. K�rba� �aklamas�n� and�ran kontrbas�n kopan teli, �� enstr�man�n birbirlerine uyumsuzlu�unu ani bir sessizlikle sonland�rd�. Ses Elif� i �ocukluk y�llar�na g�t�rd�.

 

� Anneme bir �ey olmas�n� Baba l�tfen� Anneme bir �ey olmas�n! Gidelim art�k buralardan n� olur n� olur! �

 

Elif� �in ya�l� g�zlerle, annesinin ���l�klar� e�li�indeki dualar�, gecenin karanl���na kar��m��t�� Kocas�n�n elinden g��l�kle kurtulan Sevgi, k�z�n�n odas�n�n kap�s�n� a�t���nda, onu yata��n k��esine b�z�lm��, kula��ndaki  kaset�alar�n  sesini sonuna kadar a�m��,  a�lar bir halde buldu...

 

***

 

Konserin ba�lamas�na az kalm��t�. Son egzersizlerini tamamlamak, olumsuz d���ncelerinden s�yr�lmak istiyordu. Derin bir nefes al�p t�m enerjisini ar�esine aktard�. Ar�eyi telin �zerine dokunduracakken, �ellodan gelen t�yler �rpertici ezgi, kontrbas�n en kal�n tellerindeki bitmek t�kenmek bilmeyen, ��lg�n, onalt�l�k notalar, az �nce �ocuklu�una d�nd��� an�s�ndan kurtulmas�n� engelledi. �imdi kulaklar�nda annesinin yalvar��lar�, babas�n�n hakaretleri yank�lan�yordu:

 

� L�tfen yapma� �

Sokaktaki kara k�pekler adam olur siz olmazs�n�z! �

 

Minik bedeni oturdu�u divanda k���ld�k�e k���lm��t�.   Annesine ili�ti g�zleri. Bir s�re bak��t�lar. Sevgi� nin dudaklar�ndan belli belirsiz bir tebess�m yay�ld� k�z�na. Bunun anlam� � cevap verme k�z�m � d�, biliyordu Elif. Yine de bir hamle yapmak istedi:

� Ama baba� �

 

Annesi sus i�areti yapt�. Sonra da, � odana � komutunu ald� o parmaklardan. Gerisini getiremedi� �aresiz, ili�ti�i divandan usulca kalkt�. Minderin arkas�na s�k��t�rd��� oyuncak keman�n�  yele�inin i�ine gizleyip odas�na gitti. Kap�y� a�t�, gece l�mbas�n� yakt�. Oyuncak keman�n� b�y�k bir �zenle kutusuna yerle�tirip yatt��� somyan�n alt�na kald�rd�. I���� s�nd�rd�

 

Perde a��l�nca keman, solo bir ezgiyle konsere ba�lad�. Salonda ��t ��km�yordu. Ezginin birinci b�l�m� bitmi�, g�rkemli finalinin ard�ndan gelen d�rt vuru�luk sustan sonra ikinci b�l�m �ellonun en tiz sesinden yapt��� trill ile devam edecekti.

 

Elif, parmaklar�n� a�mak i�in al��t�rma yap�yor, Sevgiyse ertesi g�ne,  ��rencilerine g�t�rece�i �yk� kitaplar�n� haz�rl�yordu. Masadaki kitaplar Sevgi� ye �ocuklu�undaki Ay�eg�l serilerini an�msatt�; g�l�msedi. Ay�eg�l seyahatte, sirkte, parkta�

Sevgi� nin �ocuklu�undan kalma hay�li,  kap�n�n ani �alan ziliyle sonland�. Alelacele kitaplar�n� toplayarak �st�ne ba��na �ekid�zen verdi. Parmaklar�n� ba��n�n �st�nde tav�ankula�� yap�p alt duda��n� d��ar� sark�t�p k�z�na bakt�. Bu oyun, anne k�z aras�nda hep oynanan bir oyundu. �zellikle de ak�am Selim� in gelece�i vakitler yakla��nca� Elif,  annesine ayn� mimi�i yaparak kar��l�k verdi, g�l��t�ler. Sevgi kap�y� a�t�:

� Ho� geldin! �

Adam umursamad�. Sevgi kocas�n�n ceketini al�p ask�ya ast�, mutfa�a y�neldi. Selim her zamanki gerginli�iyle c�zdan�n�, anahtarlar�n� ve evrak �antas�n� vestiyerin �zerine b�rak�p do�ruca salona ge�ti. Selim yar� haz�rlanm�� masan�n �zerindeki nota k���tlar�n� g�r�nce k�plere binip Elif� e ba��rmaya ba�lad�:

� Buras� yemek odas� m�, konser salonu mu ha? �  

Di�er taraftan da k���tlar� bir h���mla y�rt�p ortal��a f�rlat�yordu. Elif, elinde keman, bir �eyler s�ylemek, babas�na engel olmak istese de yapamad�. Yere sa��lan k���tlar� toplay�p odas�na gitti. H�rs�n� alamayan Selim, oturdu�u yerden Sevgi� ye ba��rmaya ba�lad�.

� Sofra neden haz�r de�il? Ulan kar� ne yapt�n b�t�n g�n? �yi ki ��retmensin! Bir de sabahtan ak�ama kadar �al��sayd�n bu evin hali ne olurdu kim bilir? Topla �u z�rvalar�� Buz da getir�

Sevgi, robot gibi ses ��karmadan sofran�n eksiklerini tamamlamaya ba�lad�.  Kocas�n�n i�ki ve mezelerini haz�r ettikten sonra bir koltu�a ili�ip y�n sepetinden �rg�s�n� al�p �rmeye ba�lad�.

� Otur kar��ma yaln�z i�emem biliyorsun... �

Sevgi �aresiz �rg�s�n� toparlay�p masaya geldi.  Selim bir kadeh rak� doldurup kar�s�na uzatt�.

� �� hadi... �

� Selim ben� Dokunuyor biliyorsun? �

� ��eceksin lan! Kar�l�k etmezsin, yarenlik etmezsin ne boka yarars�n ha? �� hadi i� diyorum. Bul �uradan bir dalga motor. Oynak bir �ey olsun! �

Sevgi s�yleneni yapt�.

� K�v�r, hadi k�v�rsana, sap gibi durma �yle! �

Sevgi i�in bu sahne ilk kez ya�anm�yordu. Ama ilk kez isyan etti:

� Yeter! � �

 

Selim, �a�k�n g�zlerle kar�s�na bakt�. �yice z�vanadan ��km��t�. Masadan kalkt�, Sevgi� yi sa�lar�ndan tuttu�u gibi divana f�rlatt�. Bir yandan kar�s�n� tartakl�yor, di�er yandan hakaretlerine devam ediyordu.

� Selim l�tfen sakin ol Elif duyacak! �

Selim, alkol�n verdi�i etkiyle Sevgi� nin �zerine atlay�p, onunla sevi�meye ba�lad�. Sevgi, �nce kar�� koydu. Sonra odaya gitmeleri i�in ikna etmeye �al��t�. Ne isterse yapmaya raz�yd�. Yeter ki Elif duymamal�yd�.  Selim bir taraftan kar�s�n�n �st�ndekileri par�alayarak ��kar�yor, di�er yandan kar�s�n�n ellerini kendi v�cudunda gezdiriyordu

� Dokun lan, dokunsana bana! Ben erke�im erkek! �

Azg�n bir bo�a gibi nefes al�p verirken, Sevgi direnmeyi b�rakm��, kocas�n�n alt�nda �ylece yat�yordu. Selim bir s�re sonra s�zd�. Kocas�n� hafif�e iterek alt�ndan s�yr�ld�. Aya�a kalkt���nda yap�� yap��t� her taraf�. Yatak odas�na ge�erken y�rt�lan giysileriyle ��plakl���n� �rtmeye �al��t�. G�z� k�z�n�n odas�nda,  ya�ananlar� duymu� olabilece�inden endi�eliydi. �antas�n� ald�, kap�y� a�t�. Kocas� taraf�ndan tecav�ze u�ram�� panik i�indeydi. Elifse kula��nda kaset�alar�, m�zi�i sonuna kadar a�m��, yata��n�n k��esine ��reklenmi� sallan�yordu. Sevgi k�z�na do�ru bir ad�m att�. Korkudan deh�etle g�zlerini a�an Elif, � Anne ka�al�m � diyebildi.

 

��l� ezginin son akoruna gelinmi�ti. Sevgi soluk almadan konseri izliyordu. Elif finalde sahne �n�ne gelip seyirciyi sel�mlarken salonda, ayakta onu alk��layan annesine ili�ti g�zleri. Sevgi a�l�yordu.

 

Elif annesinin g�zya�lar�na �ocuklu�unda yapt�klar� mimikle kar��l�k verdi�

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

                 :  BER�L, 17.04.2006, 04:34, �zmir                                                          Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t