wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

�YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

ARMA�AN

Hafize kad�n seccadesini katlay�p tespihini eline al�rken, yats� ezan� hen�z okunuyordu. � Anlayamad�m gitti, ben mi erken k�l�yorum hoca m� gecikti ne? � � Aman �   dedi � Hen�z K�be� de okunmam��t�r � 

� Yar�n bayram. Elini y�z�n� y�ka, yat art�k. Erken kalkmal�y�z. 

Uyuyamazd� ki heyecandan. Yine de di�lerini f�r�alay�p girdi yata�a. 

K�� g�nlerinde ne g�zel �s�tacakt� minik ayaklar�n�. Ayn�s�ndan olmal�yd�. Zeynep� de g�rm��t�� pembe parlak olanlardan hani� i�i muflonlu s�cac�k. �ekiverdi mi ayaklar�na... Fermuar�n� da kapatacakt�. Hele bo�az�nda ki k�rke benzeyen s�sler� Sabah kalkar kalkmaz yeni giysilerini giyecek. Ge�en y�l okula ba�larken dedesi alm��t� hani� " Bayraml�kt� " ad�. �kinci kez giyecekti, yeni say�labilirdi. Ama babas�n�n seyahatten d�nerken getirece�i pembe t�yl� �izmeler yeniydi.

Daha fazla dayanamad� uykuya g�zleri. 

� Hadi sen de yat k�z�m. Ge� de olsa gelir kocan meraklanma.

� Merak�m ona de�il anne. K�z �ok heveslendi. Ya gelmezse?

� Gelir, gelir endi�elenme!

O gece gelmedi. Bekledi�i di�er geceler de ki gibi�  

G�n a�ar�yordu. Hafize kad�n yata��ndan do�ruldu. Salonda ���k yan�yordu. K�z� kanepede uyuya kalm��t�. Gitti odadan bir battaniye getirip �st�n� �rtt�.  

� ���m��s�n be yavrum. 

I���� s�nd�r�p odas�na ge�ti. Divan�n alt�na saklad��� pembe �izmelere bakt�, Sevgiyle ok�ad� torununu.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 94. haftan�n 10.07.2006 / 16.07.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

:  Beril, 14.12.2006, �zmir                                                                       Di�er Bir �yk� i�in  

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t