wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 �YK� BULVARI

Telif Hakk� Sahibi: Mehmet UHR�

�AKIL TA�I

�lerlemi� karaci�er yetmezli�i bulgular� nedeniyle s�k ve giderek daha uzun s�reler, hastaneye yat�rmak zorunda kal�yorduk. Asker k�kenli emekli pilot oldu�unu biliyorduk. Hastaneye yatmay� sevmiyor, en k�sa s�rede ��kmak i�in can at�yordu. O g�n poliklinik koridorunda kar��la�t�k. �nemli bir konu hakk�nda g�r��mek istedi�ini s�yledi. Heyecanl�yd�. Hastal���n verdi�i bitkinli�e ra�men konu�mak i�in gayret g�steriyordu. Bir s�re soluklanmas�n� rica ettim; dinlemedi:

� Doktor bey, birka� g�nl���ne beni hangara �ekip bak�ma alman�z� istiyorum. Cumartesi� ye u�abilmeliyim. En az�ndan � take off � yani havalanabilmeliyim. Nas�l inerim bilemem ama bu u�u�u mutlaka yapmal�y�m! 

� Anlamad�m, u�ak m� kullanacaks�n�z?

� Yok, �yle de�il! Cumartesiye k�z�m�n d���n� var. D���nde ayakta, k�z�m�n yan�nda olmam l�z�m. Bana yard�m edeceksiniz! 

Bu son c�mle daha �ok emir gibi ��km��t� a�z�ndan. Y�z� soluktu. H�lsiz g�r�n�yordu. Pek geleni gideni olmazd�. K�z� oldu�unu dahi bilmiyorduk. Bir s�re soluklan�p g�� toplad�ktan sonra e�inden bo�and���nda k�z�n�n on bir ya��nda oldu�unu, birka� y�l sonra ayr�ld��� e�inin yeni bir evlilik yapt���n�, k�z�n�n �vey babas�yla iyi anla��p kendinden uzakla�t���n�, pek g�r��mediklerini anlatt�: 

� Ni�an�na �a��rmam��t�. Aray�p d���n�ne �a��r�nca nas�l sevindim anlatamam ancak bu l�net olas� hastal�k izin vermeyecek diye endi�eleniyorum. Bana yard�m etmelisiniz!

� �yi de durumunuz pekiyi g�r�nm�yor. D���n s�resince ayakta kalabilmeyi d���nm�yorsunuz umar�m?

� Orada olmal�y�m. K�z�m d���n�nde beni yan�nda istedi. Ne h�lde olursam olay�m orada olmal�y�m!

�n�m�zde d�rt g�n vard�. Hastaneden ka�ma heveslisi hastam�z yat���n� yapt�r�p sesini ��karmadan tedavi olmay� bekler h�le gelmi�ti. Bir iki g�n i�inde durumu d�zelip g�c� yerine geldi. D���nden �nceki g�n beklenmeyen ve durdurmakta zorland���m�z kanamalar nedeniyle durumu kritikle�ti. Ertesi g�n ayakta olabilme kayg�s� yerini hastam�z� hayatta tutabilme endi�esine b�rakt�. Kanamay� kontrol alt�na alsak bile her an yeniden ba�layabilir endi�esiyle d���ne bu h�lde gidemeyece�ini duyunca tedaviyi kabul etmedi�ini hastaneyi terk etmek istedi�ini s�yledi. �kna edemeyince iki saatle s�n�rl� olmak kayd�yla d���ne birlikte gitmeyi �nerdim. Hemen kab�l etti. 

Ak�ama do�ru odas�na u�rad���mda hayli eski ama ��k krem rengi tak�m elbisesi i�inde haz�r bekliyordu. Yol boyunca konu�mad�, enerjisini d���ne saklamak istiyordu.

D���n salonunda k�z�yla g�z g�ze geldiklerinde sessizce bak��t�lar. Gelinle damat elimizi s�k�p geldi�imiz i�in te�ekk�r etti. Babas� beni arkada�� olarak tan�tt�; �yle uygun g�rm��t�, bozmad�m. Araya giren di�er davetlilerle, gelin ve damat yan�m�zdan ayr�ld�. S�cak kar��lama olmad��� kesindi. D���n kokteyl tarz� haz�rlanm��t�; oturacak yer s�n�rl�yd�. Bardaki taburelerde oturmay� �nerdim istemedi; yorulunca otururum dedi. Bizimki kuyru�u dik tutma gayretindeydi. Sa��n� ve yakas�n� d�zeltmeye �al��mas�ndan anlad���m kadar�yla kalabal���n i�inden �zerimize do�ru gelen han�m ayr�ld��� eski e�iydi. Ses etmeden bir ona bir de bana bakt�. Yanlar�ndan ayr�lmak i�in izin istedim; kolumu tuttu. E�iyle tan��t�rd�. Han�mefendi sessizce bizimkini s�zd�. Hastam�z�n y�z� as�ld�. Omuzlar�n� indirip bana d�nd�, � Kendimi ne kadar iyi hissedersem hissedeyim bu kad�n bana bir bak���yla bile ne kadar �nemsiz biri oldu�umu hat�rlatabiliyor. Buna ra�men yine de seviyorum onu � dedi. Han�mefendi, k�z�n�n d���n�nde tart��mak istemedi�ini s�yleyip son kocas�n�n yan�na d�nd�. Bara do�ru gidip tabureye oturmas�n� istedim. Bizimkinin mecali kalmam��t�. Yine de sa�l���yla ilgili kimseye bir �ey s�ylememem i�in yemin verdirdi. 

� Doktor bey, eksik olma! Ben senden kalk�� i�in izin istemi�tim. U�a��n komutas� bende. Salimen indirebilir miyim, emin de�ilim! �nemli olan burada olmakt�. 

� �yi de yaln�z u�muyorsunuz1 Size bir �ey olursa ba��m derde girer yani u�akta yolcunuz var ve yolcunuzun emniyetinden de siz sorumlusunuz, ona g�re! 

Sustu. Bir s�re pistte dans eden k�z�n� ve damad� izledi. Burnu kanamaya ba�lay�nca mendilini burnuna bast�r�p tuvalete y�neldi. Uzun s�re geri d�nmeyince yan�na gittim. Kanamas� durmu�tu. Klozetlerden birine oturmu�, konu�madan bana bak�yordu:

� Yapamad�m! K�z�ma babal�k yapamad�m! Pilotluk bu i�te, hep uzaktayd�m. �imdi d���n�nde yan�nday�m ama yine uza��z. G�r�yorsunuz; ke�ke gelmeseydim! Hep bir �eyler yar�m, hep bir �eyler eksik!  

� �sterseniz sessizce ayr�lal�m, pek h�liniz de kalmad�! 

Cevap vermeden ellerini ba��na al�p bir s�re �ylece durdu. � Bir �ey daha yapmal�y�m � diyerek aya�a kalkt�. Koluna girdim; zor y�r�yordu. Birlikte gelin ve damad�n masas�na y�neldik. E�ilip k�z�n�n yana��n� �pt�, sar�ld�lar. Sonra damada y�neldi. Tebrik ederken damad�n cebine bir �ey koydu�unu g�rd�m. Alt�n takt���n� d���nm��t�m. �zin isteyip d���n bitmeden ayr�ld�k. D�n�� yolunda da hi� konu�mad�. Hastaneye vard���m�zda yine kanamayla bo�u�mak zorunda kald�k. Hastam�z kendini b�rakm�� gibiydi. Kritik birka� saat ya�ad�ktan sonra g�zlerini aralay�p elimi tuttu:

Te�ekk�r ederim, g�vde �st� bile olsa u�a�� salimen indirdik san�r�m, dedi. G�l�msedi. Sonra uykuya dald�. Kritik saatleri yeni atlatm��t�k; vakit gece yar�s�n� ge�mi�ti. Hastane koridorunda �nce gelinlikleri i�inde k�z�n� sonra damad�n� g�rd�m. Hastam�z�n �srarla �alan cep telefonunu a�an servis hem�iresi arayan�n k�z� oldu�unu ��renince durumu anlat�p babas� hakk�nda bilgi vermi�ti. K�z�, hastam�z�n yata��na ili�ip elini yana��na g�t�rd�. Sessizce a�l�yordu. Hastam�z g�z�n� a��p gelin ve damad� kar��s�nda g�r�nce, � Aman Allah�m, h�l� havaday�z. Ne olacak �imdi? � diye s�ylendi. K�z� avucunu a��p �zerinde g�l�mseyen adam resmi yap�lm�� �ak�l ta��n� g�sterdi:

� Baba bunu saklad���n� bilmiyordum. Kocama bunu neden verdin? Ben bunu senin i�in yapm��t�m!

Damat �a�k�n bak��larla olanlar� izliyordu. Gelin Han�m �ak�l ta��n� bizlere g�sterip k���k bir k�z �ocu�u iken hep uzaklarda, u�u�ta olan babas�n� korusun diye bu u�ur ta��n� yapt���n� anlatt�. Babas�na d�n�p tekrar:

� Baba bunu ona niye verdin?

Hastam�z g�l�msedi. K�z�n�n elini avu�lar�n�n aras�na ald�: 

� Ona nas�l bakt���n� g�rd�m. Bir zamanlar, bana da �yle bakard�n. Kendimi �nemli hissetmem i�in yeterdi o bak��lar. O �ak�l ta��n� yan�mdan hi� ay�rmad�m, bana hep u�ur getirdi�

Yorulmu�tu ama s�ylemek istediklerini tamamlama gayreti i�indeydi. Damad�na bakt�:

� Onu benden daha fazla hak eden biri var art�k. Delikanl�, o �ak�l ta��n� yan�ndan ay�rma. K�z�m i�in �nemlisin hem de �ok �nemlisin, bunu unutma. �yi bir baba olamad�m. Belki e�lenceli biriydim ama k�z�m�n bana ihtiyac� oldu�u zamanlarda hep uzaklardayd�m. D���n�nde olmak, bir zamanlar onun bana bakt��� gibi ona bakabilmek istedim, o kadar. Hadi gidin art�k, bug�n sizin g�n�n�z. Mutlu olun, beni merak etmeyin. 

K�z� ayr�lmak istemiyordu ama hastam�z iyice yorulmu�, bilinci bulan�kla�maya ba�lam��t�. Telefon numaram� verip gidebileceklerini bir sorun olursa arayaca��m� s�yledim. Kritik g�nleri atlatmak hayli zaman ald�. Hastam�z� ancak ertesi hafta taburcu edebildik.

Bu olay�n �st�nden yakla��k bir y�l ge�mi�ti ki gazetede hastam�z�n �l�m il�n�n� g�rd�m. K�z� vermi� ve foto�raf olarak o �zeri boyal� �ak�l ta��n� koymu�tu.

� Sen okyanustun benim i�in baba, bense o �ak�l ta��. Hi� ayr�lmam��t�k ki� " diye bitiyordu il�n.

 

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 256. hafta, 17.08.2009 - 23.08.2009 haftan�n konusu: Kim Daha S�k� Sar�l�r �zerine...

 

:  Mehmet UHR�, 30.11.2009, 10:54, �stanbul                                                                Di�er Bir �yk� i�in  

 

                                                                                                           

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t