wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

Biz Bize Benzeriz boy aynas�

Bizi bize benzeten iyi veya negatif yanlar� aynan�n tam �n�nde durup seyredelim. Aynada kendimizi seyredip, ba�kalar�ndan �nce olumlu ve olumsuz yanlar�m�z� biz g�relim. Anlatacaklar�n�z aynam�za s��acak kadar k�sa de�ilse, Deneme soka��m�z var, K��e Yaz�lar� caddemiz var; oraya bekleriz. Olumlularla keyiflenmekte, olumsuzlar� d�zeltmekte bir an bile duraksamayal�m. Yap�c� olarak anlatacaklar�n�z aynam�z� ayd�nlatan �����n�z  olsun.

A�SANIZA G��ELER�
G�nderen: Yi�it BEYC�K

12. A�ustos 2004, Sabah gazetesinden:

Say�n Sava� AY' �n " ( Tren Kazas� 11.08.2004, Tav�an�al� tren kazas� )  tren kazas� m�, Rumeli Hisar� Konseri mi?.."  ba�l�kl� yaz�s�n�n "A�san�za gi�eleri " ba�l�kl� b�l�m�nden;  " ( ... ) Yol a��l�nca devam edip Hereke sapa��ndan ayr�ld�k. ��te bir rezalet tablosu daha.Yard�m ara�lar�, ambulanslar, kurtarma ara�lar� da kuyruk olmu�, gi�eden tek tek para �deyerek ge�en otomobillerin arkas�nda bekliyorlar. ( ... ) "

ALKI�LARIMIZLA
G�nderen: SiZedebiyat

16. A�ustos 2004:

Elimize bir kitap ge�ti. Giri� sayfas�na yaz�lanlar bizi �ok duyguland�rd�. �ok g�zel bir el yaz�s�yla ve b�y�k harflerle yaz�lm��; "KEND�ME BAYRAM VE YEN� YIL HED�YES� !... , alt�nda nefis bir imza, ve bir tarih, 20.12.1968 / ANKARA.  Nikos KAZANCAK�S' in, TODA RABA adl� roman�. Bu ruh g�zelli�ini, bu duyguyu, bu yaln�zl��� b�ylesine i�tenlikle a��klayan o g�zel imzan�n sahibini alk��l�yoruz. Olur ya, yaz�s�n� ve imzas�n� tan�yacak olan ki�i veya arac� olabilecekler, Tanr�' n�n yard�m� ile  bu yaz�m�z� okur. Co�ku i�erisinde, yaz�n�n sahibine vermek i�in �mitle, SiZedebiyat k�t�phanesinde sakl�yoruz. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ALKI�LARIMIZLA 1
G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

�smi ve tarihi ve baz� yerleri okunamayan sokaktaki bir gazeteden:

" ... art�k �ok ya�land�m dedi. Ehliyetini geri veren ....  ben ya�land�m. Araba kullanmam ba�kalar� i�in tehlikeli olabilir dedi. " Alk��l�yoruz.

 ALKI�LARIMIZLA 2
G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

21.08.2004, Sabah gazetesinden:

" Flamingo Jesti " ba�l�kl� haberin devam� ��yle; ( ... ) Ege �niversitesi' nin ba�vurusunu de�erlendiren Hava Kuvvetleri Komutanl���, �zmir Ku� Cenneti' ndeki iki y�z yirmi bir �e�it ku� t�r�n�n zarar g�rmemesi i�in, e�itim u�u�lar�ndaki g�zerg�h� de�i�tirdi.  ( ... ) . Bu duyarl�l���ndan dolay� her iki kurulu�u da alk��l�yoruz.

ALKI�LARIMIZLA 3
G�nderen: Alp ARPAD

Gazeteler: A�ustos 2004

" H�lya AV�AR' �n, gen� k�zlarla birlikte olan olgun erkeklere " kart finans " demesi... ( .. ) "  G�rd�n�z m� kredi kartlar� hayat�m�z�n ne kadar i�ine girdi? Ama �ok do�ru; literat�r�m�z ger�ekten ho� bir deyi� kazand�rd�. Te�ekk�r ederiz.

ARABA SEVDASI
G�nderen: Bendeniz

Gazete il�nlar�ndan al�nt� yapt�m ve �ok ucuz. �steyene hemen telefon numaras�n� verebilirim. �lan ��yle: " Do�an g�r�n�ml� �ahin. Kelepir. E�siz, 90 l� model "    Bence ka��rmay�n!

AY �NANMIYORUM
G�nderen: Mavi DEN�ZALTI

Baz� haberciler haberi veriyorlar; " Bug�n olan bir tren kazas�nda, bir tren .... �arparak... " veya " Bir trenin �arpt��� .... bulunan... ". Ay inanm�yorum! L�tfen tekrar edin l�tfen. Herhalde tren s�k�ld�, kendi kendine dedi ki; " Y�llard�r ayn� rayda git gel, s�k�ld�m art�k! Biraz da �u da� yollar�ndan gideyim.. "  Do�al olarak yolar� bilmedi�i i�in de gidip ona buna �arp�yor. L�tfen han�mlar ve beyler, tren ge�itlerde hi� kimseye �arpmaz! Tren ge�erken birileri veya bir �eyler raya ��kar da, birbirlerine tesad�f ederse " tren kazas� " olur. Normal olan� da tren yolunda ara�la veya ara�s�z gezinmemektir. Dikkatle ray bo�ken derhal ge�ip ray� bo�altmakt�r. Trenin her durumda ge�i� �st�nl��� s�z konusudur. L�tfen haberi verirken tren �arpt� demeyin. / Gazeteci arkada�lar, l�tfen ..... bu ak�am Bodrumlu hayranlar�n�n kar��s�na ��kacak demeyin. Bodrum ne kadar bir yer? N�fusu tamam� ka�? Hepsi konsere gelecek mi? Hepsi �ok mu merakl� o �nl� sanat��ya? Konser bedava m�? Hepsi gelse ne olur? O �nl� sanat�� Bodrumlular�n hepsi gelecek diye sahne al�r m� san�yorsunuz? Haa, anlad�m! .... Bodrum' daki hayranlar�n�n kar��s�na ��kacak ( Bu ak�am Bodrum' da konser verecek ) demek istediniz. Bak o olur.     

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z
G�nderen: Sibel ER�ZDEN

�nternette dola��yorlar. Kayna��n� bulduklar�m� belirtiyorum. Baz�lar�n�n kayna��n� bulamad�k ama sizlerle payla�mak istedim: Kartu� ve kolonya doldurulur. ( Eski�ehir' de bir d�kk�n cam�ndan / Burada adam olana, edebiyle konu�ana hizmet verilir. ( Emin�n� semtinde bir bakkal�n cam�ndan ) / Patlayan top geldi ( Bir k�rtasiyecinin cam�ndan ) / Windowslu aletle balans ayar� yap�yoruz. ( Aksaray' da bir l�stik�inin cam�ndan ) / SSK g�zl��� yaz�l�r, Tansiyona bak�l�r, kurban kesilir. ( Gebze' de bir eczanenin cam�ndan / Penguen yemi bulunur. ( Hereke' de kendi halinde bir bakkal�n cam�ndan, civarda Dar�ca ku� cenneti ve hayvanat bah�esi var ya.. / Re�at, l�tfen buraya park yapma! ( Kad�k�y' de bir duvar ) / Bir f�n neyi de�i�tirmez ki!  ( �zmir' de bir kuaf�r�n devasa afi�inden) /  The Anotalian child does not eat this feet. ( Kars' ta Do�an g�r�n�ml� bir �ahin' in arka cam�ndan ) / Muavin 1: Durakta inecek var m�? yolculardan ses ��kmamas� �zerine Muavin2: Olumsuz! ( Adana' da �zel otob�ste g�revli �n ve arka kap�daki iki muavin aras�nda ge�en bir diyalogdan ) / Bilet�i: Arka tamam, kapat arkay�! Bir Teyzenin s�k��t���n� anlayan Bilet�i tekrar: Kar� s�k��t�, a� kapa! (Eski�ehir' de bir otob�sten ) / Otob�s �of�r�: Paso l�tfen! yolcu pasoyu almak i�in c�zdan�na davrand���nda; Varsa g�sterme!... / Ge�mi� olsun, buraya kadar frensiz geldik!. ( ��e gitmek i�in binilen minib�s�n, son durakta s�r�tarak a��klama yapma gere�ini nedense duyan �of�r� ) / 21.10.2002 Sayim . pis�klet . SAH�PLeRi GiR��te. ve ARaya . pisiklet KOYmak Kesimlikle . yasakt�r . AKS� HALnE ceza . �DEmeK . ZOR�MDAS�N�Z ( E�ri b��r� bir yaz�yla  .... 3 APT Y�neticili�i' nin antetli ka��d�na yaz�lm�� bir bildiriden ) / EV�M�N �N�NE ��P KOYAN, MEDEN�YETS�Z AHLAKSIZ, AD� �NSANI ( ! ), YAKALARSAM �OK K�T� D�VECE��M ( Bir sokakta bir a�aca yanlar�ndan ambalaj bant�yla s�k� s�k� yap��t�r�lm�� iri bir bilgisayar ��kt�s�ndan ) / Ehliyet Bizden, Araba Baban�zdan, Haydi Gen�ler! .... S�r�c� Kursu Tel : 437 .. .. ( S�r�c� kursunun duvardaki tabelas�ndan )  / MCDULLAH Kebap Salonu ( Bir yerde, bir tabela ) / �ocu�un pipisinden hangi futbol tak�m�n� tuttu�unu anlar�m ( 11.08.2004 G�nayd�n gazetesi. �ok me�hur bir s�nnet�imiz demi� ) / OTOPARK G�R��. 500 B�N G�NL�K: 1 M�LYON HEMEN G�D�YORUM: 500 B�N 5 DAKKA G�D�YORUM. 500 B�N AZ DURACAM: 500 B�N ( Bir k�r otopark�n�n giri�inde, alt alta yaz�lm�� tarifenin bulundu�u tabel�dan ) / Hamsi 1 000 000 ( MARMARA ) ZEH�RL� �IKARSA PARA YOK.... ( Bir bal�k��n�n kartondan fiyat tabel�s�ndan ) / 1 ti��rt 2 milyon 2 ti��rt 5 milyon 3 ti��rt 8 milyon ( Anadolu' da, herhalde kampanya yapma tekni�ini hatal� yorumlam�� bir ti��rt sat�c�s�n�n vitrinindeki tabel�s�nda alt alta yaz�lm�� kampanya �artlar� ) / Bilgisayar firmas�na 5 y�ll�k ofis 2000 TECR�BES� olan eleman aran�yor. �CRET dolgundur. 0 216 .. .. ( 2003 y�l�ndaki bir gazete il�n�ndan ) / MAS�R  .... .....  Bel F�t��� - Bel Kaymas� - Boyun F�t��� - Kul�n� F�t��� - Fizik tedavisi ve G�bek D����� Tedavisi yap�l�r. �ubukla Yeralt�su aran�r ( Hatay civar�nda itinayla haz�rlanm�� bir kartvizitten ) / ..... Tercime Birosu Kat 2 (Bir han�n duvar�ndaki pirin� �zerine siyah pantografla ve itinayla yaz�lm�� levhadan ) / Sa�a d�n�lmez Sola d�n�lmez Girilmez ( bir �zel m�lk arazinin giri� kaps�ndaki alt alta bulunan ikaz levhalar� ) / S�GARA ��MEY�N�Z. AMA T�RYAK�YSEN�Z L�TFEN " �ZMAR�TLER� KUTUYA " ATINIZ. ( Bir han�n duvar�ndaki pirin� �zerine siyah pantografla ve itinayla yaz�lm�� levhadan ) /  �Z T�TAN�K ( Mavi koyu k�t� kahverengi kar�nl�, mavi beyaz k�rekli, koyu k�t� kahverengi i� boyal�, mavi livar boyal�, mavi motor kapakl�, iki bu�uk �� metre boylu, her �eye ra�men �irin ama zavall� bir kay���n isimli�inden ) /

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 1
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

08.08.2004 tarihli G�nayd�n gazetesinden:

Ne y�zde y�z�? binde bin, binde bin!  ( Fenerbah�e - Lyon ma��nda verilmeyen penalt�lardan biri kar��s�nda spikerin, " Y�zde y�z penalt�yd� " deyi�ine misafirinin verdi�i cevap ) /  Peki siz sormad�n�z m� s�nnet�iye neden hepsini kestiniz diye? ( Elim bir kaza sonras� televizyon habercisinin kazazede aileye sordu�u soru ) / Amokachi mal varl���n� i�ine soktu ( Spiker futbolcu Amockachi' nin alt�n zincirini yakas�ndan i�eri sokmas�n� tarifliyor ) / Ne yapt�lar, o an nas�l hissettiniz? ( Habercinin canl� yay�nda tecav�ze u�rayan k�za sordu�u soru ) / Tecav�z ederken neler hissettiniz? Hay�r ben pek tecav�z etmem de ondan sordum ( Ayn� habercinin tecav�zc�ye sordu�u soru ) / So�uk muydu? (Donmak �zereyken kurtar�lan da�c�lara sordu�u soru ) / Cenaze t�reninde say�lar� on binin �zerinde yedi bin g�venlik g�revlisi vard�! (Bir cenazenin ard�ndan ) / Sal� g�n� k�l�nacak Cuma namaz�ndan sonra defnedilecek cenaze.. ( Ayn� cenaze i�in daha �nce verilen haber ) / Do�u�tan k�r oldu�unuzu anlad�m da beyefendi, k���kken de g�zleriniz g�rm�yor muydu, i�te onu soruyorum... , Efendim ba��n�z sa� olsun! ( E�ini bo�arak �ld�ren adama habercimizin s�yledi�i ilk s�z ) / Peki �imdi bebek nerede? ( Harika Avc�n�n yapt�rd��� k�rtaj i�in Reha Muhtar merak i�indedir ) / Mahk�mlar ka�mak i�in mi t�nel kazd�lar? ( Yakalananlarla ilgili bir haber s�ras�nda sorulan soru ) / Yar��mac� yan�t veriyor: Janet Jackson ( TV de C harfi lie ba�layan �nl�n�n ismi sorusu soruldu�unda ) /  

B�ROKRAS� VE SANAY�C�
G�nderen: Dr. Halis Refik AKBABA

01.08.2004 tarihli H�rriyet Gazetesinden:

( ... ) Ba�bakan�n da haz�r bulundu�u bir toplant�da Ankara Sanayi Odas� ba�kan� Zafer �A�LAYAN, yapt��� uzun konu�ma ile sanayicinin sorunlar�n� dile getirdi. ( ... ) �u olay� anlatt�: ' Sanayici bir arkada��m�z vergi dairesine dilek�e vererek bir konuda bilgi istedi. Aradan �� y�l ge�tikten sonra, ayn� verdi dairesinden bir yaz� ald�. Yine de heyecanla yan�t� okudu. Aynen ��yleydi: Siz h�l� dilek�enizin yan�t�n� bekliyor musunuz? '  ( ... )

��ZG�N�N GEREKS�ZL���
G�nderen: H�d�r

Baz� apartmanlarda, sitelerde, d�zenlenmi� yerlerde g�r�yorum; g�zel d�zenlenmi� park yerleri ve kolayl�k ve karga�al��� �nlemek amac�yla �izilmi� iki �izgi var. Diyor ki; araban�z� iki �izgi aras�na, tam ortaya park edin.  Ama nedense iki �izgi aras�na do�ru parkedenler az. O halde s�r�c� kurslar�nda �n matematik dersi verilmesini arzu ediyorum. Nereye ba�vuraca��m?    

DAMAK TADI
G�nderen: YunusBir

14.07.2003 tarihli Star gazetesinden:

� �stanbul� un en b�y�k mezarl�klar�ndan Zincirlikuyu mezar�, ge�ti�imiz g�nlerde Belediye taraf�ndan bak�mdan ge�irildi. �.... bir de kap� konuldu. Kap�, �stanbul �niversitesi� nin Beyaz�t�taki �nl� giri� kap�s�na benzetildi. �ehrin en i�lek noktalar�ndan biri olan Barbaros Bulvar�n�n ba�lang�c�nda bulunan mezar�n �inilerle s�sl� kap�s�n�n �zerine mavi kabartma ile bir de yaz� yaz�ld�; " HER CANLI �L�M� TADACAKTIR. �

EL�NE SA�LIK
G�nderen: Halil SAYAR

                                                                                                Kas�m 2003, Televizyonlardan:
Televizyon seyrediyorum. Haberler var. Bir adam yerde yatm�� ve �ok sarho�. Ne yapsalar uyanm�yor. Adam yerde millet etrafta �ylece dolan�yor. Ambulans geliyor. ��inden ��kan bir han�m g�revli adama do�ru geliyor. Y�z� ve yava� yava� geli� �ekli sa�lam� hasta etmeye yeterli! Muayene ediyor. Herhalde yeteri kadar tedavi etmi� olacak ki, kalk�p ambulans�na geri d�necek! L�tfen dikkat; kendinden habersiz yolda �ylece yatan adam�n ba��na aban�yor ve aya�a kalk�yor. Adam�n ba��, film sahnelerinde hen�z �len birinin ba�� gibi birka� kere bir sa�a bir sola sallan�yor...

FERRARI FERRARI OLALI B�YLE OLAY G�RMED�
G�nderen: Yakup Dede

                                                                                                18. 07, 2004, Sabah Gazetesinden
" Ferrari' de T�rk krizi! Bel�ika�da bir T�rk i�adam� Ferrari� sine LPG takt�rmak istedi. �irket y�z k�rk be� bin Euro�luk arabay� derhal elinden ald�. Bel�ika'daki T�rk i�adam�, U�ur C. iki y�z elli milyar  TL' ye sat�n ald��� ikinci el Ferrari' sine,  " �ok benzin yak�yor " diyerek LPG ( otogaz ) takt�rmak istedi.  T�rk Tamirci i�in i�inden ��kamay�p Br�ksel Ferrari temsilcisinden yard�m isteyince olay patlak verdi. �ok ge�iren Ferrari yetkilileri hemen U�ur C.' nin evine gitti. ( .. )  "

 GE��� �ST�NL���

G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

03.06.2004, SKY T�RK TV 21:37:

Ankara - �stanbul aras� h�zl� tren �erefine yap�lan g�sterilerin g�r�nt�lerinin e�li�inde Ula�t�rma Bakan� ve Demiryolcularla yap�lan  program esnas�nda s�z s�ras� TCDD Genel M�d�r� S�leyman KARAMAN' a gelir. S�leyman bey anlat�r; " Ankara' dan �stanbul' a kadar b�t�n raylar, hemzemin ge�itler elden ge�ti. Ama hala bize, ' ge�en g�n ge�ide geldim. Uzun uzun korna �almama ra�men tren durmad� ' diyen vatanda� var. " 

HEL�KOPTER
G�nderen: YunusBir

                                                                                             11. 08.2003, Yar�n Gazetesinden:
Antalya Orman B�lge M�d�rl��� yang�n ��k�� nedenlerini ara�t�rm��. S�radan bir s�r� nedeni var� Bir tanesini payla�al�m istedim; K�y �ocuklar�na u�ak ve helikopter g�stermek i�in�

HEL�KOPTERDE ROMANS
G�nderen: Alp ARPAD

                                                                                          23. 02.2004, TRT 2, Yurttan Haberler
Bir kemanc�, bir �ift, Ankara g�klerinde bir helikopter, bu helikopterin motor sesi, bu helikopterin sars�nt�s�ndan sallanan hepsi ve keman�n a�layan sesi... Sunucu ne yaps�n, a��kl�yor; " Bir firma sevgililer g�n� dolay�s�yla �ekili� d�zenledi ve kazanan �ift...  "

KARAR VER�N ARTIK OTOB�S SAH�PLER�
G�nderen: El� ALTINBO�

11.12.2003, tarihli H�rriyet ve Star gazetesinden:

�stanbul' da Halk otob�slerinden y�z yetmi� be� tanesini kontrol etmi�ler. Yirmi be� tanesi asl�nda kamyon ��km��. Otuz �� tanesi ya� s�n�r�n�n �st�nde ��km��. Yirmi tanesinin plakas� otomobil, �ekici, trakt�r gibi ara�lar�n �st�ne kay�tl�ym��. Yetmi� sekizi trafikten men edilmi�� 

KIRMIZIDA BEKLERKEN
G�nderen: Alp ARPAD

25.07.2004, tarihli H�rriyet gazetesinden:

Haberin ba�l���:  ' K�rm�z�da beklerken �zerine balkon ��kt� ' �eklinde. Ben genelde hep rekl�m tabel�lar�ndan ��phelenirdim.

KOLUNA TAK
G�nderen: YunusBir

15.07.2003, tarihli Yar�n gazetesinden:

Bo�azlar�n �irin illerinden birisinde bir k�z�m�z y�zme yar��lar�na kat�l�r ve birinci gelir. Birincilik arma�an� kendisine verilir; bir adet erkek kol saati � 

K�PEKLER�N KAVGASI
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

01.03.2004 tarihli H�rriyet gazetesinden:

�zmir' de d�rt ki�inin g�zalt�na al�nmas� ile sonu�lanan bir kavgada, kavga arac� olarak ta�, sopa, demir �ubuk ve Pompal�  T�fek kullan�lm��. Asl�nda kom�u olan bu d�rt ki�i,  iki�erli grup halinde kavgay� s�rd�rm��. Onlar kavga ederken, bu kavgan�n ��kmas�na neden olan kavgay� ba�latan, yine bu kom�ular�n birbirleriyle kom�u olan k�pekleri, sahiplerini seyretmi�.

P�LAJ ve K�Y HALKI
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

18.02.2004 tarihli Star gazetesinden:

Ta�l�k bir deniz k�y�s�nda, darmada��n kayalar, neye dikildi�i belli olmayan ��r�m�� bir iki tahta direk ve direk boyu dalgalar. Resmin sol alt�nda karayolu levhalar�n�n alt�ndaki profile vidalanm�� bir levha. �st�nde, " P�LAJA A�LES�Z G�RMEK YASAKTIR K�Y HALKI " yaz�yor. Pilaj ve yasakt�r kal�n ve koyu, ailesiz az daha koyu ve k���k,  k�y halk� silik ve daha k���k yaz�lm��. Resmin alt�ndaki yaz�n�n ba�l���, " TEMEL A�LE P�LAJI " . Haberi aynen yaz�yorum: "  YER Rize - Trabzon karayolu... Bu nefis ( ! ) plajda y�zmek istiyorsan�z yapman�z gereken tek �ey yan�n�za ailenizden birilerini almak. E�iniz olur, �ocu�unuz olur, halan�z olur, day�n�z�n o�lu olur, teyzenizin k�z� olur, kay�n�onuz olur, g�r�mceniz olur, hi� �nemli de�il yeter ki ailenizden birisi olsun.... K�y halk� bu u�suz bucaks�z ve kayal�k b�lgede y�zmek isteyenleri aileleri olmadan buraya gelmemeleri konusunda uyarma gere�i hissetmi�ler. Uyar� levhas�ndan da anla��ld��� �zere k�y�n yegane zenginli�i " pilaj " art�k koruma alt�nda...  

SADECE G�BEK ATARAK SABAH PROGRAMI OLMAZ

G�nderen: Alp ARPAD

24.Temmuz.2004 tarihli G�nayd�n Gazetesinden:

TV8' de haz�rlan�p yay�mlanan Yeni Vizyon' un sunucusu H�lya AYDIN,  " Sadece  g�bek atarak sabah program� olmaz, ben di�er sabah programlar�nda oldu�u gibi g�bek atarak program� a�m�yorum veya �ark�lar s�ylemiyorum. ( ... )  "    Link: Tempo Tempo

S�NYAL�N ANLAMI

G�nderen: YunusBir

Uzun yolda giderken kamyonun sol sinyal  verdi�inde sola d�nece�ini d���nebilirsiniz. Hakl� olabilirsiniz, ��nk� bu her yerde hep b�yledir!  Kamyon �of�r� sizin gibi d���nemeyebilir ama! Adam sola sinyal veriyor, ��nk� sadece ona has mant��� ile sizin onu sollaman�za izin veriyor. Kitaplarda ne mi yaz�yor? �yi de adam o kitab� okumu� mu bakal�m!

TEKNOLOJ�
G�nderen: YunusBir

05.12.2003, Star Gazetesinden:

�stanbul' da bir otopark. Normal bir otomobil ve i�indeki d�rt ki�i otoparka normal otomobillerini park etmek i�in geliyorlar. Bek�i "Otomobili ben park ederim "  diyor. Biri d��ar�dan bek�i ile me�gul olurken, di�er ��� ��k�� kap�s�na yakla��yorlar. D�rd�nc�ye sinyal veriyorlar. D�rd�nc� elindeki uzaktan kumanda ile bek�iyi normal otonun i�ine kilitliyor. Bek�i d��ar� ��kam�yor. D�rd�nc� di�er ���ne gidiyor, onlar�n o s�rada bek�i kul�besinin i�inden ald�klar� normal olmayan yani l�ks olan otolar�n anahtarlar�ndan kendisine d��eni al�yor. D�rt ki�i d�rt adet normal olmayan l�ks otoyla parktan uzakla��yorlar...  

TERS�NE D�NYA
G�nderen: YunusBir

09.06.2003

Ke�fettim... Dikey Kat M�lkiyetinde ik�met ederken asl�nda t�m ya�am�m�z�n yatay, Yatay Kat M�lkiyetinde ik�met ederken de asl�nda t�m ya�am�m�z�n dikey olarak ge�ti�ini bug�n, 21:00 sular�nda d���nd�m.   

THY ve TV
G�nderen: YunusBir

10.06.2004

Eskiden THY hep tehir yapar, insan� can�ndan bezdirirdi. �imdi d�zeldi. G�n�m�zde �ok dakik. Ama, tehir T ile ba�lad���ndan olacak T' lilere musallat oluyor ya, uzun uzun reklamlar y�z�nden bu kez b�t�n TV lerdeki sevilen programlar hat�r� say�l�r tehirli...   

TRAF�K I�IKLARI
G�nderen: YunusBir

Temmuz 2003 TRT 2� de bir konu�mac� :

�� � Ye�ilden sonra yanan sar� ���k b�t�n �lkelerde durmaya haz�rlan, hatta dur anlam�n� ta��r. Bizde ise, � sak�n durma, hemen ge� � anlam�na kullan�l�yor�


�CRETS�Z ANINDA YANGIN �IKARMA KURSU
G�nderen: YunusBir

1998 senesinin Haziran ay�nda otomobilimle Mu�la� dan Marmaris� e do�ru seyrediyorum. Sakar ge�idini inmeye ba�layaca��m. Sol tarafta a�a��da nefis bir ova manzaras� var. Sa�da bir orman ve d�zl�k. O k�s�mda yava� ilerliyorsunuz ve Orman m�d�rl���n�n bir ikaz levhas� var. Ormanda yang�na neden olanlara verilecek ceza en altta yer alm��. Bu �ok g�zel bir ikaz ama onun �st�nde bir yaz� vard�� Bir kibrit ��p� ile orman�n tamam�n�n nas�l yok edilebilece�i bir g�zel anlat�yordu

300 KEL�ME
G�nderen: Alp ARPAD

                                                                                                   28.07.2004 / 02.08.2004 Sabah Gazetesinden:

300 kelimeyle konu�uyoruz. Uzmanlar uyar�yor; T�rk�e ( burada " i�in " olmas� gerekti�ini d���n�yorum )  tehlike �anlar� �al�yor. ( ... ) 800 KEL�MEL�K GAZETELER. �etin ALTAN: Gazeteci, yazar: �ngiliz avam kamaras� ka� kelime ile, bizim parlamento ka� kelime ile konu�uyor ona bakmak gerek.  Osmanl�ca' y� en iyi kullanan Fuzuli bile �� bin kelime kulland�. Gazeteler bug�n sekiz y�z kelime ile ��k�yor. Alfabeyi bilmek, okur yazar olmak da dili kullanmak anlam�na gelmiyor. / �FADE ETMEDE ZORLANIYORLAR: P�nar K�R: Yazar: Gen�lerin �o�unun kelime da�arc��� fakir. Derslerde yazarken ve konu�urken ifade etmekte zorlan�yorlar. �ml� krallar�n� bilmiyorlar. S�zl��e de bakm�yorlar. (.. ) Okumad�klar� i�in de televizyonda duyduklar� kelimelerle kendilerini ifade ediyorlar.  ( ... )  / Say�n �mer L�tfi METE' nin k��esinden:( ... ) Zaten 300 - 400 kelimelik bir dile hapsedilen toplumdan 30 - 40 kelime ile konu�an, d���nen ve yazan bir gen�lik �retmek bir uygarl�k soyk�r�m� de�il midir? ( ... )  Link: SiZe �lk Kez Yazarken ��imden Gelen Melodi

300 - 400  KEL�ME
G�nderen: Alp ARPAD

                                                                                                   01.04.2005  Milliyet Gazetesinden:

" ( ... ) G�n�m�zde konu�ulan T�rk�e, 300-400 kelimeye geriledi; yaz�lan T�rk�e ise 700-800 kelimeye...  (  ...  ) Ah ah... Kendi anadilinin yaz� lezzetinden yoksun diyarlarda, " yaz� " ya l�y�k olabilmenin titre�imleri ve endi�eleriyle ya�amak; batakl�kta bale yapmaya benzese de, vazge�ilmez bir tat, vazge�ilmez bir tiryakilik... ( ... ) " / Say�n �etin ALTAN' �n "  Yaz� lezzetinden yoksunluk, barbarizmi emzirir " ba�l�kl� yaz�s�ndan...  Link: SiZe �lk Kez Yazarken ��imden Gelen Melodi

75 YILA 60 K���
G�nderen: Alp ARPAD

08.06.2004 Gazeteler: " Mezarl�k �creti bir milyar yedi y�z bin lira istenince, cenaze bir saat bekledi. sonunda, �ehir Tiyatrolar� Genel M�d�r Vekili Mehmet ACARCA' n�n sa�duyusuyla hemen ��kan �denek Mezar M�d�rl���ne yeti�tirildi ve cenaze bir saat sonra kald�r�labildi. Mezar M�d�r� bey ise, �ehir tiyatrolar�n�n da, kendisinin de ayn� Belediyeye ba�l� oldu�unu d���nd� m� acaba? S�z konusu cenazenin sahibi Jeyan Mahfi T�Z�M, �ehir Tiyatrosu emekli sanat��s�! Cenaze ise kendisi gibi �ehir Tiyatrosu emekli sanat��s� olan babas� Necdet Mahfi AYRAL' a aitti! Baba k�z kirada oturuyorlard� ve �� y�z seksen milyon olan ayl�k emekli maa�lar�na kar��n evin ayl�k kiras� �� y�z elli milyon lira idi. Geri kalan paralar�n� ise mutfak masraf� yaparak hayatlar�n� s�rd�r�yorlard�. Beni as�l �zen, say�n Nebil �ZGENT�RK' �n yaz�s�nda i�i ac�yarak dedi�i; " Yetmi� be� y�ll�k sanat hayat�na, tiyatroya �ok say�da ��renci yeti�tirmeye, Devletin ve �ehrin Tiyatrolar�nda insanlara hediye edilen yetmi� be� sahne y�l�na kar��n, Harbiye Muhsin Ertu�rul Tiyatrosu' ndaki anma toplant�s�nda ve Te�vikiye Camii avlusunda biriken insan say�s� altm�� civar�nda idi! " a��klamas�... Bir sahne y�l�na kar��l�k bir ki�i bile isabet etmemi�! ��te buna �ok �z�ld�m...  ��i, an�lar�, insanlar/seyirciler/��renciler ve Tiyatro i�in yapt�klar� dev ama kendisi k���c�k bu b�y�k sanat��ya Tanr�' dan rahmet diler, nur ve huzur i�inde yatmas�n� temenni ederim.  

Y�Z ON �� SERK�L

G�nderen: Selda

B�t�n iyi dualar�m Serk�l i�in. Ba�aracak in�allah, buna y�rekten inan�yorum. Halk�n kalbinde ba�ard� ��nk�! TV de Pop Star yar��mas� var. Serk�l y�z on �� numaral� yar��mac�. Serk�l �olak! J�riden birileri sen pop star olamazs�n diyor. Serk�l dayan�yor. Her hafta bu laf yeniden g�ndeme geliyor. Seyretti�im son yar��mada, Serk�l, cevaplar�n en g�zelini, en asilini, en duygulusunu, en oturan�n� duraksamadan yap��t�r�yor;  " ... ama, sa�lam bir y�re�im var! "

                                                                                             Di�er Bir BBB i�in

Bir �nceki Yapıt Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t